Może dogonimy Wielką Brytanię?

Angielska firma badań rynkowych Business Marketing Services przeprowadziła badania wśród dyrektorów wielu wielkich firm na temat ich stosunku do sieciowych systemów komputerowych.

Angielska firma badań rynkowych Business Marketing Services przeprowadziła badania wśród dyrektorów wielu wielkich firm na temat ich stosunku do sieciowych systemów komputerowych. Wnioski, zawarte w raporcie pod znamiennym tytułem "Mit Globalnej Wioski", są zaskakujące. Jak się okazuje, znakomita większość liderów brytyjskiej przedsiębiorczości nie wykazuje większego zainteresowania systemami sieciowymi, uważając je za zbędny wydatek, zaś 20% dyrektorów odpowiedzialnych za komputeryzację nie uważa wydatków na instalację sieci za opłacalną. Co prawda, prawie połowa dyrektorów werbalnie wyraża przekonanie, że sieci są potrzebne ich firmom, lecz tylko co czwarta firma skonkretyzowała swe plany w tym zakresie. Tylko 43% ankietowanych uważa, że komputerowe telekonferencje są tańsze niż wyjazdy. 81% administratorów sieci wyraża niezadowolenie z działania znajdujących się pod ich nadzorem systemów, a zwłaszcza z usług serwisowych. Mimo tego, 76% rad dyrektorskich dość regularnie dyskutuje o problemach związanych z instalacjami sieciowymi, zaś firmy poszukują partnerów, którzy umożliwią im budowanie systemów obejmujących swym zasięgiem całą Europę.


TOP 200