Morze możliwości

Urząd jak najbliżej mieszkańca; powszechny, bezprzewodowy dostęp do Internetu; integracja i udostępnianie zasobów Systemu Informacji Przestrzennej - oto cele, jakie sobie wytyczył Gdańsk, e-Gdańsk.

Urząd jak najbliżej mieszkańca; powszechny, bezprzewodowy dostęp do Internetu; integracja i udostępnianie zasobów Systemu Informacji Przestrzennej - oto cele, jakie sobie wytyczył Gdańsk, e-Gdańsk.

W reklamie towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz pewien młodzieniec rzuca starszemu kierowcy znamienne zdanie: "Trzeba mieć fantazję, dziadku", a ten mu odpowiada: "Trzeba mieć fantazję... i pieniądze, synku", potem zaś gwałtownie odjeżdża luksusowym samochodem, wcześniej uderzając w samochód tegoż młodzieńca. Ta scenka pasuje jak ulał do rad, które mogliby udzielić gdańscy rajcy Warszawie.

"Chcemy, żeby Gdańsk był zamożnym, przyjaznym miastem, w którym dobrze się mieszka, pracuje i odpoczywa" - czytamy w "Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 roku", przyjętej w grudniu 2004 r. Z tego dokumentu wynika, że Gdańszczanie uważają inwestycje w infrastrukturę informacyjną i teleinformatyczną za jeden z istotnych warunków zrównoważonego rozwoju miasta. Toteż wśród 22 programów operacyjnych poczesne miejsce zajmuje e-Gdańsk, którego celami strategicznymi są wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawa warunków zamieszkania oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Europejska metropolia online

Morze możliwości

<b>Wiesław Patrzek</b>, pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds. informatyki i zarazem kierownik referatu informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Z unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz środków własnych miasto sfinansuje w ramach programu "e-Gdańsk" trzy projekty. Na projekt "e-Gdańsk - europejska metropolia on-line" przeznaczono 7 mln zł. "Postawiliśmy w nim nacisk na rozbudowę tzw. back-office, w tym rozbudowę funkcjonalności systemu obiegu dokumentów i ich ewidencji oraz modernizację bazy Oracle" - wyjaśnia Wiesław Patrzek, pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds. informatyki i zarazem kierownik referatu informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jego zdaniem to duże przedsięwzięcie nie tylko od strony technologicznej, ale i inwestycyjnej.

W ośmiu radach osiedlowych i w dwóch centrach handlowych zostaną otwarte tzw. furtki internetowe, punkty kontaktowe do obsługi administracyjnej mieszkańców, wzorowane na sieci punktów obsługi klienta Eurobanku, lokowanych w hipermarketach i galeriach handlowych. "Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe jak najbliżej domu, przy okazji pobudzając do działania społeczności lokalne i ich rady osiedlowe" - tłumaczy Wiesław Patrzek. Warto zauważyć, że gdańscy urzędnicy wykazali się zdroworozsądkowym podejściem do Internetu, który dla wielu stał się fetyszem. "Wiele osób wciąż nawołuje do budowy internetowego samoobsługowego urzędu, kiedy nań nie ma chętnych. Lepsza jest bankowa wielokanałowość dostępu do usług" - uważa Wiesław Patrzek.

Program e-Gdańsk poprzedziły studium wykonalności i analiza SWOT, z których wynikało, że niewielu Gdańszczan korzysta z Internetu. "Patrzymy na to realnie. Urzędnik pracujący przy internetowej furtce musi być naprawdę dobry, aby - wspomagany zdalnie - potrafił sprawnie pomagać mieszkańcom. Jeśli okaże się, że rady osiedlowe nie są właściwymi miejscami, to przeniesiemy te furtki gdzieś indziej" - wyjaśniają urzędnicy gdańscy.

Kolejnym projektem w Strategii Rozwoju Gdańska jest "Integracja i udostępnienie on-line zasobów SIP Gdańska". Urząd Miasta w Gdańsku zawsze słynął ze świetnie prowadzonego Systemu Informacji Przestrzennej. Po latach zbiór ten wymaga jednak ujednolicenia i - co najważniejsze - podzielenia się tymi informacjami w Internecie z innymi. Na ten cel przeznaczonych zostało prawie 4,8 mln zł. W 2007 r. każdy będzie mógł dokonywać własnych analiz przestrzennych, np. porównywać ceny nieruchomości czy też wyszukiwać strefy, gdzie wzrosła/zmalała przestępczość.

WiMAX z biegiem Wisły

Kolejnym projektem strategii e-Gdańsk jest - "Brodband Wireless City Gdańsk". W ocenie Marcina Szpaka, zastępcy prezydenta miasta Gdańska, odpowiadającego za realizację tej strategii, instalacja punktów sieci bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu pozwoli na rozwój sieci miejskiej MAN (będzie to hybryda sieci światłowodowej i bezprzewodowej). "Miasto zyska otwarty i wysoko skalowalny system dostosowany do potrzeb użytkowników, który ułatwi zacieśnianie kontaktów między mieszkańcami miasta i jego zarządem" - uważa Marcin Szpak. Urzędnicy gdańscy chcą wykorzystać WiMAX. Tym samym Gdańsk dołączy do kilku innych gmin, jak Rzeszów czy Zielonka, które postawiły na tę technologię.

Zarazem rodzi się pytanie, w jakim stopniu samorząd może wyręczać biznes w udostępnianiu szerokopasmowego Internetu? Czy taka interwencja władz lokalnych nie zaburzy rozwoju konkurencyjnego rynku? Jakie technologie szerokopasmowe są najlepsze dla gminnych inwestycji? Odpowiedzi na te pytania poszukamy na naszym seminarium "WiMAX z biegiem Wisły" (8 września 2005 r., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), które jest prologiem przed naszą konferencją II Forum Na Rzecz Usług Szerokopasmowych (26-27 października 2005 r., Hotel Sheraton). Będzie to też okazja, aby osobiście zapytać Gdańszczan o ich sposób na e-Miasto.

Bałtycka metropolia

W Gdańsku mieszka ponad 460 tys. osób, a więc większość mieszkańców trzeciej co do wielkości aglomeracji miejskiej w Polsce, skupiającej ponad milion mieszkańców i powstałej przez funkcjonalne połączenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz sąsiadujących miast i gmin. Sam Gdańsk zajmuje szóste miejsce w rankingu największych miast Polski, po Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Liczba ludności w Gdańsku, podobnie jak w większości innych dużych miast Europy, wykazuje tendencję spadkową, spowodowaną odpływem mieszkańców na obszary podmiejskie oraz niewielkim przyrostem naturalnym. Malejącej liczbie ludności towarzyszą znaczące zmiany struktury wieku oraz przemieszczenie się mieszkańców miasta do dzielnic peryferyjnych.

Gospodarka Gdańska jest w trakcie istotnych przemian jakościowych i strukturalnych. Dominujący do lat 90. XX wieku sektor morski nadal pełni istotną, choć już nie wiodącą rolę. Pojawiają się nowe wyzwania i szanse, związane z rozwojem w Gdańsku zaawansowanych technologii, w tym elektroniki, informatyki i telekomunikacji oraz turystyki i logistyki. Branże te uzupełniają tradycyjne dziedziny gospodarki, którymi są stocznie, energetyka, przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy czy budownictwo. Znaczna część produkcji bazuje na przetwórstwie towarów dostarczanych do Gdańska drogą morską. Szczególną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywają małe i średnie firmy. Wzrost ich liczebności może być impulsem do dalszego intensywnego rozwoju miasta i regionu. Gospodarka Gdańska wchodzi w nowe tysiąclecie z wyraźnie rysującymi się perspektywami dalszej koniunktury, opartej na harmonijnym rozwoju wielu sektorów.

TYLKO FAKTY: Projekt e-Gdańsk

Partnerzy:

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Powiatowy Urząd Pracy,inne zainteresowane podmioty i jednostki organizacyjne.

Cele strategiczne realizowane przez program:

wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprawa warunków zamieszkania, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Korzyści bezpośrednie:

umożliwienie załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem Internetu, promocja Internetu wśród mieszkańców, zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom szerokopasmowego dostępu do Internetu, promocja miasta w Internecie, budowa interaktywnej bazy danych w mieście Rola Miasta, wsparcie kapitałowe, wsparcie organizacyjne.

Beneficjenci

mieszkańcy Gdańska, pozostali mieszkańcy metropolii, turyści, przedsiębiorcy.

Przedsięwzięcia realizacyjne:

doskonalenie i rozbudowa portalu internetowego www.gdańsk.pl (budowa serwisów internetowych: e-urząd, e-gospodarka, e-praca), rozbudowa infrastruktury technicznej głównie pod kątem obiegu spraw i dokumentów, stworzenie bezpłatnych, publicznych punktów dostępu do Internetu, stworzenie systemu furtek internetowych (rozmieszczone w biurach rad osiedlowych punkty obsługi mieszkańców), wspieranie rozwoju Internetu, bezprzewodowego dostępu do Internetu - Wireless City Gdańsk.

Przewidywane mierzalne rezultaty

wzrost liczy osób i podmiotów załatwiających sprawy urzędowe z wykorzystaniem Internetu, wzrost liczby osób odwiedzających portal internetowy miasta, wzrost liczby publicznych punktów dostępu do Internetu, wzrost liczby spraw urzędowych możliwych do załatwienia z wykorzystaniem Internetu.

Źródła finansowania zewnętrznego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR); Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Działanie 1.5: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - e-Gdańsk; ZPORR 1.5 - SIP; URBACT ISN, 5 Program Ramowy (EUROCULT21); programy pomocowe Unii Europejskiej (e-Ten, INTERREG i in.); granty pomocowe państw skandynawskich i Wlk. Brytanii.

Projekty finansowane z funduszy ZPORR:

e-Gdańsk - europejska metropolia online

Rozbudowa portalu integracyjnego online (budowa serwisów internetowych: e-urząd, e-gospodarka, e-praca).

Instalacja furtek internetowych (rozmieszczone w biurach rad osiedlowych punkty obsługi mieszkańców).

Rozbudowa infrastruktury technicznej głównie pod kątem obiegu spraw i dokumentów.

Termin rozpoczęcia: 2005 r.

Termin zakończenia: 2006 r.

Koszt projektu: 5,6 mln zł, w tym z budżetu Gdańska - 1,4 mln zł

Brodband Wireless City Gdańsk

Instalacja punktów sieci bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu (hot spoty).

Rozwój sieci miejskiej MAN (hybryda sieci światłowodowej i bezprzewodowej).

Otwarty i wysoko skalowalny system dostosowany do potrzeb użytkowników.

Medium zacieśniania kontaktów między mieszkańcami miasta i jego zarządem.

Integracja i udostępnienie online zasobów SIP Gdańska.

Integracja zasobów mapowych UMG.

Integracja zasobów systemu informacji przestrzennych miasta Gdańska (SIP) z bazami tekstowymi (Ratusz) w ramach hurtowni danych przestrzennych.

Normalizacja i usuwanie niespójności danych oraz wprowadzenie struktury obiektowej wraz z ujednoliceniem oraz zintegrowaniem miejskiego SIP z Krajowym Systemem Informacji Geograficznej.

Udostępnienie online mapowych serwisów tematycznych dla miasta Gdańska wraz z modułem analitycznym.

Termin rozpoczęcia: 1 czerwca 2005 r.

Termin zakończenia: 31 grudnia 2006 r.

Koszt projektu: 3,8 mln zł, w tym z budżetu Gdańska - 952 tys. zł

Źródło: Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200