Monitorowanie transakcji zarządzania tożsamością

Wily Technology, firma należąca do CA, udostępnia oprogramowanie, które ma lokalizować przyczyny spadku wydajności na poziomie transakcji w czasie procesów logowania i uwierzytelniania użytkowników.

Wily Technology, firma należąca do CA, udostępnia oprogramowanie, które ma lokalizować przyczyny spadku wydajności na poziomie transakcji w czasie procesów logowania i uwierzytelniania użytkowników.

Wily Manager for SiteMinder Web Access współpracuje z oprogramowaniem zarządzania tożsamością CA SiteMinder, zapewniając wgląd w wydajność transakcji podczas procesów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Oprogramowanie monitoruje agenty SiteMinder na serwerach webowych i aplikacyjnych w celu weryfikacji stanu każdej takiej transakcji. Taki poziom monitoringu ma pomóc zarządcom aplikacji w szybszym identyfikowaniu źródła problemów wydajnościowych, z jakimi spotykają się użytkownicy logujący się do ośrodków webowych i innych chronionych zasobów.

Wily Manager for SiteMinder wykorzystuje technologię Introscope, opracowaną przez Wily Technologies, składającą się z oraz rozproszonych modułów agentów. Dane zbierane przez to oprogramowanie pozwalają na identyfikowanie ścieżek transakcji, izolowanie wąskich gardeł i automatyczne powiadamianie obsługi o problemach zaistniałych w transakcjach SiteMinder. Agenty SiteMinder kontrolują zgodność identyfikatorów i haseł z regułami polityki predefiniowanymi w LDAP lub innych usługach katalogowych i zazwyczaj rezydują na serwerach webowych lub aplikacyjnych. Rozwiązanie Wily ma możliwość uzyskiwania danych transakcyjnych i SNMP z SiteMinder.

W opinii analityków oprogramowanie to jest przykładem działań integracyjnych CA w obszarze istniejących narzędzi, zmierzających do udostępniania użytkownikowi całościowego oglądu wydajności aplikacji - w układzie end-to-end. Wily Manager for SiteMinder kosztuje 1500 USD za każdą CPU agenta.


TOP 200