Ministerstwo Finansów uspójni IT

Do końca 2018 roku Ministerstwo Finansów chce scentralizować usługi IT w ramach swojego resortu. Uspójnienie usług informatycznych, funkcjonujących cały czas w strukturze rozproszonej to jeden z priorytetowych projektów ministerstwa. O tych planach podczas tegorocznej konferencji Państwo 2.0. opowiadali Paweł Cybulski i Przemysław Koch z Ministerstwa Finansów.

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów oraz Przemysław Koch (w tle), Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów Fot. P.Pokrycki

Oczekiwania podatników, obszerny katalog usług i częste zmiany legislacyjne powodują, że szczególnie ważny dla rozwoju Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest rozwój narzędzi informatycznych wspierający obsługę klientów, przeciwdziałanie nadużyciom oraz podnoszenie zdolności analitycznych organizacji. Rozbudowany obszar IT wymaga również ciągłej optymalizacji i spójności w zarządzaniu. Te cele zostały określone w planach strategicznych resortu na lata 2017-20. Resort nie tylko kreśli plany na lata, ale je realizuje. Przykładem może być Jednolity Plik Kontrolny, którego wysyłaniem od najbliższego poniedziałku zostaną objęci już wszyscy przedsiębiorcy w Polsce (od 26 lutego temu obowiązkowi podlegają, jako ostatnia grupa, również mikroprzedsiębiorcy). „JPK wpisuje się w nasz obszar analityczny, to stworzone przez nas komplementarne narzędzie” – mówi Paweł Cybulski, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów.

Priorytety i odpowiedzi

Sprawne funkcjonowanie systemu finansowego we współczesnym świecie musi opierać się na sprawnym i wydajnym IT. Informatyka ma wspierać cele stawiane sobie przez resort finansów. A ten, w realizowanej obecnie strategii, wyznaczył sobie kilka głównych:

- utrzymanie stabilności i poprawa efektywności finansów państwa poprzez zapewnienie postrzegania zasad bezpieczeństwa finansów publicznych; wprowadzenie systemu budżetowego wspierającego osiąganie celów strategicznych i priorytetów rozwojowych w perspektywie wieloletniej; wzmocnienie systemu zarządzania państwowymi aktywami i zobowiązaniami; racjonalizacja systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

- rozwiązania systemowe zapewniające wpływy z podatków ceł i innych należności publicznoprawnych poprzez uszczelnienie systemu podatkowego; zwiększenie wiedzy i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w zakresie finansów i obowiązków podatkowych.

- poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej (poprawa jakości i dostępności sprawozdań finansowych, wspieranie mikro małych i średnich przedsiębiorstw)

- rozwiązania systemowe zapewniające rozwój systemu finansowego ( budowa przewag konkurencyjnych polskiego sektora finansowego)

- wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznego działania (głównie poprzez wzmocnienie kompetencji analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji strategicznych i uprawnienie procesów zarządzania).

Odpowiedzią, po stronie IT, są przyjęte w ramach strategii resortowej cele ministerstwa i KAS. To 6 filarów, które mają wspierać działania resortu.

1. Sprawna obsługa

2. Przeciwdziałania nadużyciom

3. Wsparcie procesów analitycznych

4. Centralizacja systemu i usług

5. Optymalizacja procesów

6. Centralizacja służb IT

Ministerstwo Finansów uspójni IT

Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów

Fot. P. Pokrycki

W tym roku kluczowym projektem jest centralizacja IT. „Cały czas żyjemy w takich realiach, gdzie korzystamy z decentralizowanych systemów w ramach resortu. Jeden system nie wie o sprawach i procesach realizowanych prze inny system, a na tym traci jakość procesów. Chcę doprowadzić do budowy scentralizowanych rozwiązań” – mówił podczas wystąpienia Przemysław Koch, pełnomocnik ministra rozwoju i Finansów do spraw informatyzacji, Ministerstwo Finansów. Do scentralizowania jest 1600 informatyków rozproszonych po całej Polsce, 400 urzędów skarbowych, 16 urzędów celno-skarbowych, Krajowa Informacja Skarbowa, Krajowa Szkoła Skarbowości, Ministerstwo Finansów, 16 Izb Administracji Skarbowej. Resort posiada rozproszone dane z kilkudziesięciu systemów, np. Poltax, e-usługi, PUESC, portal podatkowy, dane z urzędów skarbowych. Jak zaznaczył Przemysław Koch, bez spójności tych danych przepływ informacji o podatniku, jego zobowiązaniach, działaniach, będzie niewystarczający. Dla całego sektora potrzebny jest zunifikowany front-end.

Jakie dane, taka organizacja

Tu wkracza analityka danych, oparta o zbieranie danych z różnych rejestrów, konsolidowanie ich i przetwarzanie w oparciu o narzędzia analityczne, dostępne w resorcie. Ministerstwo kładzie na to duży nacisk. „Pracujemy, by dobrze wykorzystać zaawansowaną analitykę. W dzisiejszych czasach to, jaką mamy organizację, zależy od tego, jakie dana organizacja ma dane, jak je zbiera, przetwarza i wyciąga z nich wnioski” – tłumaczy Przemysław Koch. Resort ma do dyspozycji między innymi dane płynące z JPK, deklaracji podatkowych, celnych, e-faktury, CEIDG, KRS, STIR. Efektem uspójnienia kanałów informacyjnych i dobrej analityki pozyskiwanych danych ma być usprawnienie procesów, lepsze przeciwdziałania nadużyciom podatkowym, czy możliwość oglądu 360 podatnika. „Kontakt z klientem dziś ulega digitalizacji. Chcemy na podstawie analityki danych zbudować widok naszego podatnika, wiedzieć o nim wszystko, by optymalnie go obsłużyć” – zauważył Przemysław Koch. „Myślimy też, jak za pomocą dostępnych narzędzi zmienić twarz fiskusa, jak na przykład zmienić sposób rozliczania się z nami. Dlaczego nie rozliczyć deklaracji podatkowej za przedsiębiorcę, bazując na naszych danych, gdzie podatnik na końcu tylko potwierdza nasze wyliczenia?”- dodaje. Póki co to bliżej nie określona w czasie przyszłość.

Dodatkowy efekt centralizacji i wejścia w świat Big Data to również wymierne korzyści finansowe dla państwa - planowane całkowite odejście od papieru, wprowadzenie centralnego resortowego service desku czy silne centra deweloperskie. Dzięki planowanym działaniom ministerstwo finansów zakłada, że w przypadku KAS poziom ekonomiczności powinien znacznie się zwiększyć, do poziomu 77 złotych wpływów przy 1 zł wydatku, z obecnego 56,5 zł do 1 zł.

Aplikacje w sukurs administracji

"Pełnomocnik ministra zwrócił uwagę na rozproszoność systemów, że na przykład 400 urzędów skarbowych ma 400 różnych Poltaxów ewidencjonujących dane. Oczywiście, to jest na pewno wartość informacyjna, ale bez zgromadzenia tej informacji w jednym miejscu, powiązania jej z innymi informacjami gromadzonymi przez administrację skarbową , nie ma już dużej wartości w świecie, który zmienia się dynamicznie" - zauważył podczas swojego wystąpienia Piotr Towarek, prezes zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.. ta spółka, zgodnie z Ustawą, realizuje projekty teleinformatyczne, które mają wspierać organy administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej w działaniach zmniejszających lukę podatkową. "Trudno sobie wyobrazić, by administracja skarbowa miała operować danymi, które są historyczne" - dodał.

Ministerstwo Finansów uspójni IT

Piotr Towarek, prezes zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Ilość informacji zbieranych drogą elektroniczną rośnie z roku na rok. przykładem może być dynamika deklaracji dotyczących VAT, większość z nich w tym roku będzie składana tylko cyfrowo. "Ciekawe będą też informacje na temat JPK. Miliony faktur i miliardy zlotych to też dane" - zaznaczył prezes Aplikacji Krytycznych.

Spółka, by sprostać wyzwaniom nowoczesnych technologii, musiała zbudować i dalej buduje zespół fachowców, co nie jest proste na konkurencyjnym rynku, na którym pracownicy wysokokwalifikowani niekoniecznie mają ochotę pracować w administracji. "Naszym głównym celem jest budowa fundamentu danych, gromadzących 30 różnych źródeł. Chcemy budować obszar, w którym urzędnicy mający dostęp do danych, będą w łatwy sposób mogli ocenić wiarygodność podatnika. By osoba patrząca na dane podatnika nie musiała chodzić po systemach, ale na jednym pulpicie mogła zobaczyć wszelkie niezbędne informacje online. Rolą Aplikacji jest takie przetworzenie danych, by administracja skarbowa nie musiała na ślepo celować w podatników i męczyć ich wyrywkowymi kontrolami. Odpowiednie, jakościowe dane już są, ale trzeba się nauczyć wyciągać z nich wiedzę" - dodaje Piotr Towarek. Jakie są plany w tym zakresie? Skarbowe Big Data będą zasilane informacjami z dwóch projektów – STIR oraz Split Payment (projekt polegający na rozdzieleniu przelewów. Kupujący będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto, zaś równowartość podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto – rachunek VAT). Oprócz tego, że będą gromadzone informacje o wszystkich podatnikach, to również będą udostępniane informacje o podatnikach nierzetelnych, żeby podatnicy nie musieli wchodzić w konflikt z prawem, przez to że współpracują z takowymi.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:


TOP 200