Miasta inwestują w zintegrowane IT

Prezydenci największych miast w Polsce do sprawnego zarządzania potrzebują spójnych informacji. Ich dostarczenie to teraz priorytet działów IT w urzędach. Szykują się wielkie inwestycje.

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia

Chcemy, by już w 2013 r. wszystkie wrocławskie placówki oświatowe miały dostęp do łączy szerokopasmowego internetu o możliwościach transferu danych dostosowanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych szkół.

Integracja miejskich systemów informatycznych jest najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata dla 63% działów IT w urzędach miejskich największych polskich miast. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez redakcję Computerworld wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na ankietę odpowiedziało 30 spośród 39 miast tej wielkości (czyli 80%).

Wyniki badania omówiliśmy szczegółowo w specjalnym raporcie "Miejskie strategie rozwoju. Badanie planów i inwestycji ICT największych polskich samorządów do 2015 roku". Znajdują się w nim również prezentacje planów i perspektyw wykorzystania IT w poszczególnych miastach. Przedstawiliśmy także dokładne informacje dotyczące założeń polskiej polityki miejskiej i wynikających z niej zadań dla IT, programów finansowania projektów miejskich z funduszy unijnych oraz koncepcji tzw. inteligentnego miasta i praktyczne przykłady jej realizacji.

Potrzeba wymiany i analizy danych

Piotr Uszok, prezydent Katowic

Rozwój IT to nie tylko łatwiejszy dostęp do informacji i kontakt z urzędem, ale również możliwość skorzystania z inteligentnych systemów transportowych. To właśnie rozwój informatyzacji w kontekście komunikacji w metropoliach jest dla nas największym wyzwaniem.

Potrzeba integracji miejskich systemów informatycznych jest efektem rosnącej złożoności i coraz większego stopnia zaawansowania miejskiego środowiska IT polskich miast. Nie chodzi tu tylko o systemy używane w samych urzędach miejskich, ale o rozwiązania funkcjonujące w różnych jednostkach i instytucjach miejskich. Konieczność ich integracji wynika z jednej strony z rosnącej liczby zadań jednostek miejskiego samorządu, a z drugiej strony z potrzeby dostępu do zintegrowanej, kompleksowej informacji, która mogłaby wspomóc procesy zarządzania i decyzji w różnych obszarach działania władz miejskich. W związku z tym w kilku miastach pojawiły się już plany wdrożenia systemów klasy Business Intelligence. Integracja miejskich systemów informatycznych jest najważniejszym wyzwaniem dla największej liczby badanych miast. Za podstawowe zadanie na najbliższe lata uważa ją 63% wypełniających naszą ankietę.

Piotr Krzystek - prezydent Szczecina

Szczecin jest bardzo zaawansowany w wykorzystywaniu technologii informacyjnych w zarządzaniu miastem, ale największy nacisk położymy w następnych latach na rozwój oferty edukacyjnej wspartej rozwiązaniami informatycznymi.

Integracja systemów informatycznych będzie wymagała rozwoju infrastruktury przetwarzania danych i obsługi aplikacji. W kilku polskich miastach przekłada się to na konkretne plany i projekty budowy miejskich centrów przetwarzania danych. Mają one docelowo służyć obsłudze systemów IT wszystkich instytucji miejskich, a nie tylko samego urzędu. W dwóch badanych miastach są też plany stworzenia jednolitego miejskiego IT - systemu funkcjonowania i obsługi rozwiązań narzędzi informatycznych wspólnego dla całego miasta i jego jednostek. W ślad pójdzie być może powołanie osobnej, wyspecjalizowanej jednostki miejskiej do realizacji takiego zadania. Inne samorządy rozważają możliwość przejęcia obsługi wszystkich miejskich systemów IT przez wydział informatyki urzędu miejskiego.

Sieć szerokopasmowa połączy wszystko

Wojciech Lubawski, prezydent Kielc

Projekt "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" jest przedsięwzięciem o charakterze strategicznym dla rozwoju naszego miasta. Przyczyni się do wzmocnienia pozycji Kielc jako ośrodka miejskiego o znaczeniu regionalnym.

Bazą do integracji systemów informatycznych miasta ma być też rozwój miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Ma ona zapewnić możliwość podłączenia jednostek miejskich do szybkiej sieci, a tym samych pozwolić na wzajemną komunikację między poszczególnymi systemami, szybką wymianę danych i informacji oraz ewentualną zdalną obsługę wykorzystywanych rozwiązań i narzędzi. Rozwój infrastruktury sieciowej jest uznawany za priorytetowe zadanie przez 47% miast biorących udział w badaniu Computerworld.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Celem strategicznym w ramach budowania wizerunku Lublina jako miasta przedsiębiorczego jest rozwój sektora IT. Mamy wystarczający potencjał środowiska IT, który, odpowiednio aktywizowany i wspierany, może mieć wysoką dynamikę wzrostu.

Pierwszym krokiem do integracji miejskich systemów IT ma być w wielu przypadkach wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Z tego samego rozwiązania mają korzystać zarówno urzędnicy ratusza, jak i pracownicy pozostałych jednostek miejskich. Umożliwi to w pełni elektroniczną komunikację między nimi i zapewni sprawne gromadzenie potrzebnych informacji. Aby przyspieszyć załatwianie spraw czy usprawnić podejmowanie decyzji, systemy zarządzania obiegiem dokumentów mają zostać integrowane z systemami dziedzinowymi, np. finansowo-księgowymi lub kadrowo-płacowymi. W coraz większym zakresie planowana jest także ich integracja z systemami usług elektronicznych. Wdrożenie i rozwój systemów obiegu dokumentów jest ważnym zadaniem na najbliższy okres dla 27% miast.

Wyniki badania pokazują, że przedstawiciele urzędów największych miast polskich zdają sobie sprawę z konieczności udostępnienia mieszkańcom znacznie większej liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. To wyzwanie jest na drugim miejscu na liście priorytetów. Uznaje je za ważne 57% biorących udział w badaniu. Jego realizacji będzie sprzyjać, również uznany za priorytetowy, rozwój miejskiej infrastruktury dostępu do internetu oraz modernizacja i rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Braki w planowanych inwestycjach

Adam Fudali - prezydent Rybnika

Kluczowym przedsięwzięciem, wiążącym pozostałe projekty IT, jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej. Wysoka przepustowość sieci zapewni miastu nie tylko możliwość rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego i integracji systemów IT jednostek miejskich, ale też umożliwi zwiększenie płynności ruchu drogowego.

Na liście najważniejszych wyzwań brakuje projektów związanych z poprawą codziennego funkcjonowania miasta i jakości życia jego mieszkańców, czyli rozwiązań typu smart city dotyczących ochrony środowiska lub optymalizacji zużycia energii i mediów komunalnych. Nowy rodzaj usług dla mieszkańców (dzieci i rodziców) pojawi się zapewne jedynie we wdrażanych w kilku miastach platformach edukacyjnych. Dominują jednak zadania związane z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem urzędu oraz innych instytucji miejskich. Poza już wymienionymi są to m.in.: budowa systemu informacji zarządczej (13%), optymalizacja kosztów działalności (13%) czy rozwój systemu informacji przestrzennej (13%). Tylko dla czterech miast ważnym zadaniem jest poprawa i usprawnienie komunikacji z mieszkańcami. Jedynie 13% miast stawia też na poprawę bezpieczeństwa, co w praktyce w głównej mierze sprowadza się do budowy lub rozwoju systemów monitoringu wizyjnego ulic i innych miejsc publicznych.

Zapraszamy do zamówienia egzemplarza raportu i zapoznania się z całością wyników badania. Więcej informacji na stronie: www.computerworld.pl/miasta

Proponowane cele Krajowej Polityki Miejskiej

1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.

2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim w obszarach polityki regionalnej poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu.

3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów miejskich.

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji.

5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem obszarów miejskich, a w szczególności metropolitalnych.

Źródło: "Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, lipiec 2012


TOP 200