Mapa jako usługa

MapPoint.Net umożliwia przeglądanie map, lokalizowanie na nich obiektów, a także wytyczanie tras przejazdu.

MapPoint.Net umożliwia przeglądanie map, lokalizowanie na nich obiektów, a także wytyczanie tras przejazdu.

Mapa jako usługa

MapPoint.NET pozwala na wyświetlenie mapy dowolnego punktu na ziemi (dokładność mapy zależy od dostawcy, który obsługuje dany region).

Kupując MapPoint.Net, klient otrzymuje jedynie dokumentację, opis parametrów usługi (WSDL) oraz prawo dostępu do serwisu Microsoftu, na którym zgromadzono mapy i wszelkie związane z nimi informacje. Osoby, chcące użyć ich w swoich aplikacjach bądź usługach Web, mogą korzystać z nich poprzez standardowy protokół SOAP za pomocą udokumentowanego interfejsu programistycznego (licencjobiorca jest identyfikowany przy użyciu mechanizmu Diggest).

Równolegle z MapPoint.Net firma oferuje pakiet MapPoint 2002 - odrębny pakiet oprogramowania, zawierający mapy Stanów Zjednoczonych i Europy z mechanizmami automatyzacji opartymi na VBA.

Mapa rozłożona na czynniki pierwsze

Usługi dostępne w MapPoint.Net można podzielić na 4 moduły: zarządzania bazą, wyszukiwania, renderowania i planowania trasy.

Główny moduł jest przeznaczony do pracy z bazą danych map. Służy do odczytywania informacji o typie mapy dla danego regionu - są one opisane w różny sposób w zależności od stopnia ich szczegółowości. Przykładowo, w odniesieniu do niektórych regionów programista może skorzystać z funkcji automatycznego wyszukiwania, np. punktów usługowych zlokalizowanych najbliżej danej miejscowości. Korzystając z modułu zarządzania bazą, można również przeglądać obiekty o określonej strukturze (np. pojedyncze wzniesienia) lub grupy tych obiektów (np. pasma górskie), umieszczone na mapie, informacje o języku, jakim posługują się mieszkańcy danego regionu, a także odległości między wyznaczonymi punktami.

System, co należy podkreślić, posługuje się przybliżonymi algorytmami wyznaczania odległości. Ze względu na to, że nasza planeta ma kształt geoidy i dodatkowo przy wyliczaniu odległości do przebycia należałoby uwzględnić różnice wysokości w terenie, dokładne obliczenie dużych odległości może być bardzo utrudnione. MapPoint.Net jest jednak głównie usługą biznesową, nie stanowi konkurencji dla systemów GIS.

Wyszukiwanie

Moduły odpowiadające za wyszukiwanie informacji wymagają przede wszystkim podania długości i szerokości geograficznej poszukiwanego miejsca (dla regionów można przeliczać to na współrzędne X/Y). Możliwe jest również określanie zestawu cech poszukiwanych obiektów (licencjobiorca może rozszerzać liczbę i kategorie cech, a co więcej, opisywać miejsca na mapie poprzez dodatkowe cechy). Najprostsza funkcja Find znajduje wszystkie obiekty o wskazanym zestawie cech.

Mapa jako usługa

Mappoint.net można wyznaczyć trasę do określonego punktu. Oprócz przedstawienia mapy, istnieje możliwość słownego opisania wytyczonej trasy. Jeżeli połączyć tę usługę np. ze speech api, możliwe będzie odtworzenie trasy w formie komunikatów głosowych.

Możliwe jest także podanie niedokładnego bądź niekompletnego zakresu wyszukiwania, np. tylko fragmentu adresu. System wtedy prezentuje zawężoną listę wyników, posortowaną wg stopnia podobieństwa do szukanego adresu.

W MapPoint.Net można wyszukiwać obiekty, np. szpitale, biura, zabytki, linie kolejowe; mapy zawierają w miarę dokładny podział administracyjny świata. Na mapie USA można lokalizować "najbliższego" usługodawcę czy producenta, który ma zdefiniowany zestaw właściwości, np. kawiarnie, sklepy różnego profilu, restauracje, zakłady kosmetyczne itd. W przypadku Warszawy mogą to być np. ważniejsze muzea.

Renderowanie i wyznaczanie trasy

MapPoint.Net pozwala na dynamiczne generowanie map wybranych regionów. Można tworzyć mapy z aktywnymi punktami (na które można kliknąć), a także nanosić na nią własne elementy, takie jak linie, dodatkowe punkty itd.

Przed narysowaniem mapy można szczegółowo określić region, podając współrzędne geograficzne lub zdać się na "inteligencję" usługi, żądając, by na wygenerowanej mapie widoczne były okreś-lone miejsca. Dopiero po utworzeniu mapy, można przekształcać współrzędne geograficzne na współrzędne X/Y i odwrotnie (np. do obliczenia odległości stosowane są współrzędne geograficzne, ale mapy wygodniej przedstawiać w płaskim układzie X/Y). W ograniczonym zakresie można także zmieniać skalę mapy i ustalać liczbę widocznych szczegółów.

Najbardziej skomplikowanym elementem MapPoint.Net jest moduł służący do wyznaczania najkrótszej trasy między dwoma wyznaczonymi punktami. System na podstawie map ze szczegółowym planem ulic tworzy mapę dojazdową, z wyróżnioną trasą. Oprócz graficznej reprezentacji trasy na mapie, system może ją również słownie opisać wskazując kierunek skrętu, odległość, jaką trzeba przebyć na danych odcinkach, a także nazwy ulic, którymi należy się przemieszczać.

Ponadto system może w tworzonej trasie uwzględnić, np. początkowy kierunek ruchu i dodatkowe punkty, przez które powinna przebiegać trasa. Niestety, jedynym kryterium optymalizacji trasy jest jej długość. Usługa w obecnej wersji nie pozwala różnicować drogi ze względu na komfort (np. jakość nawierzchni, dodatkowe przeszkody terenowe itd.).

Kosztowna usługa

MapPoint.Net jest oferowana jako usługa sieciowa. Początkowa opłata, jaką musi ponieść firma zainteresowana korzystaniem z serwisu wynosi 15 tys. USD. Konieczne jest też wykupienie licencji - są dwa warianty: dla pojedynczego, identyfikowane- go użytkownika (urządzenie dostępowe, ale nie serwer) i w przypadku pojedynczej transakcji (dokonanej przez dowolnego użytkownika). Cena pierwszego wariantu wynosi ok. 300 USD, drugiego - 15 tys. USD za abonament na 2 mln transakcji.

Istnieje też możliwość skorzystania z testowego dostępu do usługi. Po wypełnieniu formularza na serwerze Microsoftu i odpowiednim uzasadnieniu zapotrzebowania, jest oferowany 45-dniowy dostęp do usługi. Można również poznać przykłady serwisów, wykorzystujących te usługi lokalizacyjne.

W ramach umowy licencyjnej Microsoft zobowiązuje się zapewnić dostępność usługi na poziomie 99,9%. Firma oferuje też harmonogram konserwacji witryny (przestój - nie więcej niż 1 godz. miesięcznie). Gwarantowany jest także czas generowania odpowiedzi przez serwer - mniej niż 1 s.

MapPoint.Net w sieci
  • http://www.microsoft.com/mappoint/net szczegółowy opis produktu

  • http://mappoint.msn.com serwis umożliwiający dostęp do map

  • http://demo.mappoint.net/fourthcoffee przykładowa usługa lokalizacji najbliższej kawiarni za pomocą

  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200