Lot SAS-em

Rosnąca konkurencja na rynku usług finansowych oraz ogromna masa informacji konieczna do kierowania biznesem sprawiają, że od oprogramowania wymaga się nie tylko szybkiego i szerokiego dostępu do danych, ale również szybkich oraz nowoczesnych narzędzi do ich interpretacji, wspomagających podejmowanie decyzji. Takie wymagania spełnia z pewnością System SAS, zintegrowany system globalnej obsługi informacji.

Rosnąca konkurencja na rynku usług finansowych oraz ogromna masa informacji konieczna do kierowania biznesem sprawiają, że od oprogramowania wymaga się nie tylko szybkiego i szerokiego dostępu do danych, ale również szybkich oraz nowoczesnych narzędzi do ich interpretacji, wspomagających podejmowanie decyzji. Takie wymagania spełnia z pewnością System SAS, zintegrowany system globalnej obsługi informacji.

Swoim klientom wielkie banki wydają się szczytem techniki. Właściciele depozytów bankowych wyobrażają sobie, że w banku wystarczy przycisnąć odpowiedni klawisz, aby otrzymać każdą informację z ich indywidualnych kartotek. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna, nawet w bankach nowoczesnych. Indywidualna transakcja może być przenoszona między kilkoma różnymi systemami komputerowymi i aplikacjami. Komputery niezawsze są połączone, a czasem są wręcz "niekompatybilne". Powoduje to bałagan, wydłużony czas dostępu do informacji i powstanie swoistych "wysp informacyjnych". System SAS ma za zadanie zbudować między nimi mosty.

Oprogramowanie SAS jest dla banków dobrym rozwiązaniem, również ze względu na modularną budowę i wbudowane narzędzia tworzenia aplikacji, pozwalające tworzyć wydziałom raczej własne systemy zamiast zdawać się na komputer centralny. Możliwość pracy na dowolnych typach komputerów pozwala na dostęp do danych we wszystkich wydziałach takiej organizacji,jaką jest bank. Nie bez znaczenia jest możliwość dostępu, bez kolejki, do danych centralnego komputera. Jeżeli dodać do tego bogatą gamę narzędzi do analizy danych finansowych, SAS wydaje się spełniać nawet najbardziej wygórowane oczekiwania bankowców.

System SAS pojawił się po raz pierwszy na rynku w 1976 r. jako pakiet statystyczny dla socjologów i ekonomistów. Do chwili obecnej przekształcił się w ogromny system oprogramowania zawierający moduły do tworzenia aplikacji i korzystania z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i wielu innych.

Ponad 3 mln użytkowników Systemu SAS na świecie, wśród których są wszyscy niemal potentaci z takich branż jak, usługi finansowe, banki, ubezpieczenia, przemysł, instytucje rządowe i naukowe, stanowią jego najlepszą rekomendację. W Polsce System SAS obecny jest zaledwie od roku, jednak zyskał już ponad 1000 użytkowników.

O popularności Systemu SAS decyduje jego uniwersalność, zarówno pod względem możliwości pracy na różnych platformach sprzętowych i w różnych środowiskach, współpracy z większością popularnych baz danych, jak i różnorodności proponowanych narzędzi obsługi informacji.

Największą jednak zaletą Systemu SAS jest możliwość kompleksowej obsługi informacji finansowej za pomocą jednego tylko systemu. Pomaga to zaoszczędzić czas i pracę na zbudowanie łącz między różnymi pakietami i bazami danych oraz uniknąć ryzyka kłopotliwych błędów manualnych przy wprowadzaniu danych.

System bazowy

Sercem Systemu SAS jest pakiet Base SAS System. Pracuje on w każdym niemal środowisku operacyjnym i na każdym sprzęcie: np. IBM, DEC, NeXT, pod MVS, Unixem, DOS-em, Windows i OS/2. System bazowy zawiera procedury zarządzania danymi oraz procedury dedykowane dla sprzętu i jego specyficznej grafiki. Obsługuje on zarządzanie bazami danych, zarządzanie pamięcią i łączność z komputerami innych typów. Dlatego wszystkie platformy pracujące z oprogramowaniem Base SAS mogą łączyć się i wspólnie korzystać z rozproszonych bądź scentralizowanych danych.

Pozostałą część systemu stanowi ponad 20 pakietów oprogramowania dołączanych do systemu bazowego, oferujących wyspecjalizowane usługi. Typowy użytkownik SAS, powiedzmy bank, ma Base SAS na każdej platformie i od trzech do pięciu dodatkowych składników w różnych układach w całym systemie.

Dostęp do danych

Dostęp do danych spoza systemu SAS zapewnia moduł SAS/ACCESS. Ten interfejs programowania aplikacji (API) pozwala systemowi SAS na bezpośrednie czytanie danych przechowywanych w systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), takich jak DB2 i SQL/DS czy Oracle, a w ostatnich wersjach wspomaga architekturę, rozproszonych baz danych (RDBA), w przezroczystym dostępie do baz danych.

Moduł SAS/CONNECT zajmuje się przesyłaniem danych SAS- owskich między terminalami i komputerem centralnym, natomiast SAS/Share jest narzędziem dla wielu użytkowników w celu bieżącego uaktualniania SAS-owskich bibliotek i zbiorów danych.

Prezentacja danych

System SAS daje ogromne możliwości w zakresie prezentacji danych. Moduł SAS/Graph zawiera narzędzia do generowania kolorowej grafiki prezentacyjnej (różnorodne mapy, wykresy i diagramy). SAS/IMAGE pozwala na wyświetlanie i obróbkę obrazów, natomiast SAS/NVision stwarza możliwości trójwymiarowego modelowania, prezentacji i animacji.

Tworzenie aplikacji

Oprogramowanie SAS oferuje środowisko do rozwoju obiektowo zorientowanych aplikacji poprzez włączenie wielu pomysłów i narzędzi programowania obiektowego. Użytkownik może utworzyć własny graficzny interfejs (GUI), wykorzystując takie okna jak menu zstępujące i typu pop-up, klawisze z komendami, grafiki, szablony itp. SAS/EIS to sterowane za pomocą listy opcji oprogramowanie do tworzenia systemów informacyjnych robionych na konkretne zamówienie. Moduł SAS/TOOLKIT pozwala dopisywać potrzebne procedury, formaty i programy wywołania.

Analizy finansowe

Specjalne miejsce w pakiecie poświęcone jest sprawozdawczości i analizom finansowym. Procedura COMPUTAB pozwala generować raporty w formie tabel, zawierających dane dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia bilansowe czy inne dane dotyczące firmy.

Procedura LOAN zajmuje się obsługą działalności kredytowej i obejmuje m.in. analizę oraz porównanie warunków umów różnych kredytów i wybór optymalnego wariantu z uwzględnieniem warunków płatności, podatków, stawek amortyzacyjnych, itp.

Obsługą hipoteki zajmuje się procedura MORTGAGE. Może ona dokonywać obliczania oprocentowania kredytu hipotecznego i określania jego amortyzacji, analizę wielkości kredytu, jego terminu, oprocentowania i wielkości spłat oraz ich wzajemne zależności.

Arkusze kalkulacyjne

Jeszcze jeden moduł wspomagający analizy finansowe, to SAS/CALC, dostarczający możliwości wieloplatformowej analizy finansowej, modelowania oraz konsolidacji i zarządzania danymi w skali całego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie pozwala projektować standardowe dwuwymiarowe, trójwymiarowe a także łączone arkusze kalkulacyjne. Arkusze trójwymiarowe pozwalają operować na zbiorach danych używając rzędów, kolumn a nawet stron (arkusz trójwymiarowy). Stosownie do potrzeb można również łączyć dwa lub więcej arkuszy używając procedury LINK. W połączonym arkuszu używamy zawartości poszczególnych komórek, stron, rzędów, kolumn i numerów arkuszy (rang) we wzorach funkcji działających na zawartościach komórek. Moduł wyposażony jest w bogaty system graficzny z menu, wykresami, itp.

Poza wymienionymi, System SAS zawiera jeszcze takie moduły, jak:

SAS/LAB - przeznaczony do analizy danych w zagadnieniach naukowych i inżynierskich;

SAS/CPE - zawierający narzędzia do zarządzania zasobami sieci, a także służące gromadzeniu, analizie, redukcji i raportowaniu danych z przetwarzania;

SAS/EIS - wspomagający objektowe, pozwalający na szybkie tworzenie Systemów Informowania Kierownictwa (Executive Information System - EIS) z pełnym informowaniem i reagowaniem on-line, czy bardziej wyspecjalizowane, jak

SAS/PH-Clinical - przeznaczony dla branży farmaceutycznej.

SAS jest dobry na wszystko?

Czy SAS jest w stanie obsłużyć całość informacji związanej z kierowaniem firmą? Większość użytkowników na to pytanie odpowiada oczywiście twierdząco. Według Kevina Kramera z Citybank, bank używa systemu do niemal wszystkiego, łącznie z zarządzaniem danymi, ich analizą i prezentacją. Norhwest Airlines wykorzystują oprogramowanie SAS do analizy finansowej, badania rynku, operacji technicznych a nawet nadzoru remontów i kontroli ładunków. Firma Nestle używa bazującego na SAS EIS, do wszechstronnej analizy sprzedaży swoich produktów w zależności od ich rodzaju, obszaru i indywidualnych odbiorców. Zbierane każdego dnia informacje są poddawane analizom, a ich wyniki pojawiają się codziennie na ekranach komputerów kierownictwa firmy.

SAS w bankach

Do największych użytkowników Systemu SAS wśród banków należą m.in. Swiss Bank, Deutsche Bundesbank, banki centralne Włoch, Francji, Hiszpanii a także ogromna liczba banków komercyjnych.

Wspomniany już Citibank używa Systemu SAS od ponad 10 lat. Citibank oraz jego nadrzędna instancja Citicorp używają oprogramowania SAS w większości swych placówek w USA, Europie, Azji i Australii. Kevin Kramer, dyrektor wydziału usług informacyjnych, mówi o setkach użytkowników korzystających z oprogramowania SAS do analizy danych o kredytach, zarządzania danymi czy prezentacji.

W roku 1992 bank został zwycięzcą corocznego konkursu na najlepszego użytkownika Systemu SAS za aplikację "Everybody's Information System", zapewniającą użytkownikom końcowym dostęp do różnorodnych baz danych banku, dowolne raportowanie tekstowo-graficzne oraz wszechstronną analizę danych. Obecnie K. Kramer zajmuje się tworzeniem na bazie SAS systemu informowania kierownictwa dla Citibank.

Mniej ryzykujesz?

Znaczenie analitycznych narzędzi oferowanych przez System SAS docenił także francuski bank Credit Lyonnais, jeden z większych europejskich banków powszechnych.

Ma on siedzibę w Paryżu, niewielki zespół specjalistów, z zakresu matematyki i statystyki (GRO), współpracuje z bankiem jako jego konsultant w sprawach polityki kredytowej. Posługując się oprogramowaniem SAS, GRO przeanalizował dane ponad 4 tys. klientów, od wieku i płci do danych o dochodach, zatrudnieniu oraz dotychczasowych kredytach. Używając metod analizy statystycznej stworzono procedurę pozwalającą określić stopień ryzyka, jakie ponosi bank przy udzielaniu kredytu, tym samym zwiększając rentowność podejmowanych działań.

Jak zostać potentatem finansowym?

Holenderski bank VSB, działający jeszcze dwa lata temu jako bank oszczędnościowy, obecnie należy do europejskiej czołówki, świadcząc szeroką gamę usług finansowych. Ważną rolę w zmianie pozycji banku odegrało wprowadzenie EIS powstałego na bazie Systemu SAS. Bank ma obecnie 1,5 mln klientów. Trzeba się na bieżąco orientować jakich usług finansowych potrzebują klienci - czy chcą jedynie oszczędzać, czy mają hipoteki, czy są zainteresowani ubezbieczeniami. Dostęp do tych informacji i ich wykorzystanie może podnieść konkurencyjność banku. Z drugiej strony, VSB ma 13 oddziałów regionalnych, z kilkoma biurami każdy, w sumie ponad 400 punktów bezpośredniej obsługi klienta. Istnieje zatem potrzeba nie tylko zbierania i przepływu danych, ale i umiejętności przekształcenia ich w informację zrozumiałą dla ich użytkowników. Po wprowadzeniu EIS problemy te zostały rozwiązane. W chwili obecnej kierownictwo banku otrzymuje na bieżąco aktualne analizy produktów bankowych i bazy klientów oraz wszystkie potrzebne do zarządzania informacje o sytuacji w całym banku, w poszczególnych regionach, oddziałach czy indywidualnych punktach sprzedaży detalicznej. Może także badać poszczególne produkty finansowe lub ich grupy, np. kredyty.

Na giełdach

Kupcy na paryskiej giełdzie uzyskali możliwość dodatkowej usługi. Stworzona na bazie Systemu SAS aplikacja analizuje im wszystkie czynniki wpływające na kursy akcji. Informacje, które mogą otrzymać - kurs kupna i sprzedaży, ich rozpiętość, ilość przeznaczona do kupna i sprzedaży - muszą być przetłumaczone na informację pomagającą w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Im szybciej tym lepiej.

Autor aplikacji, Gilles Duteil, profesor ekonomii Międzynarodowej Szkoły Biznesu i Uniwersytetu w Marsylii, wraz ze swoim zespołem zajmuje się tworzeniem dynamicznych modeli finansowych na podstawie danych z systemu informacji finansowej, a następnie analizuje je i interpretuje na potrzeby finansistów z giełdy paryskiej. System SAS został wybrany jako baza z uwagi na możliwość pracy na niemal dowolnych platformach sprzętowych, niezależnie od źródła wprowadzanych danych. Inną zaletą były, zdaniem Duteila, ogromne możliwości połączone z dużą łatwością posługiwania się systemem. Nie bez znaczenia był fakt, że informacje mogły być przedstawiane graficznie, co dla kupców często jest bardziej zrozumiałe. Potrzebują oni przecież bardzo szybkiej, bieżącej informacji o rynku. Tylko w ten sposób mogą podejmować właściwe decyzje i zarabiać pieniądze dla swoich klientów, a to właśnie jest w stanie dać im SAS.

Generale Bank jest największym bankiem Belgii. W zakresie jego działalności leży doradzanie klientom z których banków prywatnych, korporacyjnych i międzynarodowych mają korzystać w decyzjach inwestycyjnych, poprzez wydawanie opinii na temat kursów akcji - ich ewentualnego zawyżenia bądź zaniżenia. Informacje tego typu są dostarczane zarządzającym portfelem akcji banku, podejmującym decyzje o kupnie lub sprzedaży akcji. Wydział badań kapitałowych analizuje kursy akcji ponad 120 belgijskich kapitałów akcyjnych, stanowiących 97% wartości towarzystw reprezentowanych na giełdzie brukselskiej. Początkowo wydział posługiwał się niezintegrowanym oprogramowaniem, co było powodem kłopotów z przenoszeniem danych z jednego oprogramowania do drugiego. Pochłaniało to czas i pieniądze, a błędy manualne były nie do uniknięcia. Poza tym każdy w wydziale znał się na innym oprogramowaniu. Bank zdecydował się w końcu na zakup systemu pozwalającego rozwiązać te problemy i oferującego jednocześnie narzędzia statystyczne, pozwalające na rozwijanie własnych aplikacji. Do tej pory na bazie Systemu SAS wydział stworzył osiem całkowicie zintegrowanych aplikacji do analiz finansowych. Najważniejszą z nich jest model dyskontowania dywidend DDM (Discount Dividend Model), który pozwala analitykom określać, kiedy kursy akcji na giełdzie belgijskiej są właściwe.

Obecnie, jeżeli analitycy chcą zobaczyć jak ich prognozy wpływają na kondycję firmy, mogą dowiedzieć się, jaki będzie ich wpływ na inne akcje na rynku, na wielkość ich premii za ryzyko i jak te informacje mogą zmienić ich aktualne rekomendacje kapitałowe.


TOP 200