Logika wydzielona z aplikacji

Pakiet Business Rule Studio pozwala scentralizować zarządzanie zasadami logiki biznesowej w obrębie przedsiębiorstwa. Narzędzie wykorzystuje koncepcję Windows DNA Microsoftu.

Pakiet Business Rule Studio pozwala scentralizować zarządzanie zasadami logiki biznesowej w obrębie przedsiębiorstwa. Narzędzie wykorzystuje koncepcję Windows DNA Microsoftu.

W tradycyjnych aplikacjach zasady logiki biznesowej (reguły określające działanie przedsiębiorstwa, np. sposób reakcji na zbyt duże opóźnienia w płatności czy zadłużenie klienta) są albo realizowane jako wyzwalacze po stronie serwerów bazodanowych, albo zaszywane głęboko w kodzie programu i jawnie wykonywane w określonych sytuacjach. Można także logikę biznesową przenieść na serwer aplikacyjny, wtedy za sprawdzanie poprawności odpowiada oddzielny komputer. Jednak nadal zasady muszą być zakodowane w aplikacji, a więc nie są łatwo dostępne - zmiana zasad wymaga skomplikowanej rekonfiguracji programu lub wręcz jego rekompilacji czy zakupu nowej wersji. Narzędzie Business Rule Studio (BRS) amerykańskiej firmy Rule Machines pozwala fizycznie oddzielić zarządzanie zasadami logiki biznesowej od aplikacji.

Wspólne repozytorium

Podstawowym elementem pakietu jest repozytorium, w którym przechowywane są zasady logiki biznesowej. Przypomina ono Microsoft Repository, może być zapamiętywane zarówno na komputerze lokalnym do celów testowych, jak i na serwerze. W repozytorium wbudowany jest mechanizm kontroli wersji i funkcje do pracy grupowej - można blokować edytowane elementy, określać prawa dostępu poszczególnym użytkownikom czy wreszcie przenosić zasady do lokalnego repozytorium, tam je testować, a następnie włączyć do głównej aplikacji

Aplikacja działająca na stacji klienckiej ma do dyspozycji specjalne obiekty pozwalające na dostęp do repozytorium i wywołanie funkcji do sprawdzenia, czy podane parametry spełniają wszystkie zasady. W przypadku naruszenia określonej zasady, aplikacja otrzymuje informacje o tym, co ma dalej robić - może wycofać operacje lub na podstawie innych reguł skorygować pewne właściwości.

Obiekty biznesowe

BRS określa specyfikację tworzenia "obiektów biznesowych". Obiektem może być dowolny COM implementujący interfejs IDispatch lub zbiór rekordów z bazy danych (wtedy można tworzyć reguły uwzględniające analizę fragmentu tabeli itp.)

Do tworzenia zasad logiki biznesowej służy specjalne narzędzie. Pozwala ono w miarę łatwo definiować wyrażenia określające sposób "obliczania" zasad. Aby zdefiniować proste wyrażenie, wystarczy kilka ruchów myszą. BRS zawiera specjalny komponent umożliwiający korzystanie z funkcji matematycznych czy wyrażeń łańcuchowych podobnych do występujących w Visual Basicu.

Definiowanie reguł odbywa się na kilku etapach. Najpierw określane są obiekty biznesowe, następnie definiowane "generalne zasady", na które składają się warunki określające "szczególne przypadki". W ten sposób można np. rozróżnić klientów "stałych" i "nowych", co pozwala opracować inne zasady dla każdej z tych grup.

W obrębie "szczególnych przypadków" definiowane są kolejne reguły do spełnienia. Na każdą z nich może składać się kilka "kroków" - każdy z nich może zwracać informacje o naruszeniu zasady, informować o mniej istotnym błędzie czy wymuszać ustawienie pewnej właściwości w obiekcie.

BRS tworzy raport zawierający opis zdefiniowanych zasad biznesowych w repozytorium. Automatycznie jest tworzony dokument w Wordzie, gdzie zawarte są informacje o wszystkich zasadach, opis poszczególnych reguł, wiadomości o kolejnych wersjach i zmianach w regule.

Ciekawy pomysł

Pakiet ułatwia opracowywanie reguł logiki biznesowej dla całego przedsiębiorstwa - repozytorium jest niezależne od aplikacji i może być wykorzystywane równocześnie przez wiele modułów. Unika się więc czasochłonnego zmieniania zasad w każdym elemencie oprogramowania. Co więcej, jest narzędziem, którym bez większych trudności może posługiwać się analityk finansowy czy ekonomista. Analityk ustala obiekty biznesowe, a potem przy ich użyciu definiuje reguły. Programista musi tylko wdrożyć obiekty i pilnować, by we właściwych miejscach programu odwoływać się do reguł, nie wnikając w ich definicje. Co najważniejsze, zmiana reguł nie wymusza rekompilacji programu.

Produkt pojawi się w sprzedaży w styczniu 2000 r. Cena ma wynosić 12,5 tys. USD.

<hr size=1 noshade>Business Rule Studio 1.5

Producent: Rule Machines, http://www.rulemachines.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200