Konta na mainframe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił System Ewidencji Kont i Funduszy na komputerze mainframe.

Zgodnie z przyjętym pod koniec czerwca br. nowym harmonogramem Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął rozliczanie składek dla Otwartych Funduszy Emerytalnych i kasy chorych wraz z zapisami księgowymi i obsługą korygujących dokumentów rozliczeniowych na systemie docelowym. Pracuje on na komputerze mainframe. W założeniach System Ewidencji Kont i Funduszy (SEKiF) miał zostać uruchomiony ponad dwa lata temu. "Zakładamy, że do końca sierpnia uda się zakończyć fazę rozruchu systemu, a we wrześniu dokonać koniecznych pomiarów wydajności" - mówi Mariusz Ulicki, wiceprezes ZUS, odpowiedzialny za informatyzację Zakładu.

W pierwszej połowie września br. zostanie podpisany kolejny aneks do umowy z Prokom Software SA. Tym samym będzie przyjęty harmonogram wdrażania pozostałych elementów wchodzących w skład Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Na KSI ZUS składa się ok. 10 podsystemów, w tym właśnie SEKiF.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

<b>Przetwarzanie równoległe</b>

Rozpoczęcie bieżącego przetwarzania danych na komputerze mainframe będzie się odbywać w kilku fazach. Pierwsza to dobiegający właśnie końca rozruch systemu SEKiF. Od tego momentu wszystkie dokumenty będą przetwarzane w systemie docelowym. W sierpniu rozpoczęto przetwarzanie dokumentów za lipiec. "O efektach przetwarzania składek za lipiec dowiemy się wkrótce. W systemie generowane są już zawiadomienia o błędach. Później będą one rozsyłane przez ZUS do płatników" - tłumaczą przedstawiciele Zakładu.

Nie oznacza to jednak, że na systemie docelowym wyprowadzane są już składki do OFE i kas chorych. Przez co najmniej kilka miesięcy oba systemy - dotychczasowy (unixowy) i docelowy (mainframe) - będą funkcjonować równolegle. "Składki będą wyprowadzane z systemu unixowego do czasu, gdy system docelowy osiągnie nie mniejszą wydajność. Dopiero wówczas nastąpi przełączenie rozliczeń na mainframe" - wyjaśnia Mariusz Ulicki. Wówczas także rozpocznie się proces przetwarzania dokumentów napływających do ZUS od początku reformy emerytalnej, czyli od stycznia 1999 r.

<b>Problematyczna korekta</b>

SEKiF to kluczowy element KSI ZUS. Jego uruchomienie pozwoli uzyskać poprawny stan kont ubezpieczonych i płatników, wysłać brakujące składki do OFE oraz poinformować ubezpieczonych o stanie ich kont. Ubezpieczeni będą mogli wreszcie sprawdzić, czy pracodawca płaci za nich składki. W związku z tym mają powstać nowe punkty informacyjne, w których będzie można się tego dowiedzieć. Przedstawiciele ZUS wyrażają jednak obawy, czy uda się powiadomić wszystkich ubezpieczonych o stanie ich kont do końca sierpnia 2002 r.

"Rejestracja składek przekazywanych na indywidualne konta ubezpieczonych nie stanowi problemu już od 1999 r. Oczywiście, pod warunkiem że mamy do czynienia z poprawnymi dokumentami. Problem powstaje wtedy, gdy na kontach trzeba zapisać informacje księgowe, które umożliwiłyby przetwarzanie różnego rodzaju korekt. Do tego właśnie niezbędny był SEKiF" - wyjaśnia Mariusz Ulicki.

<b>Aneks z harmonogramem</b>

Nadal nie wiadomo jednak, kiedy zakończy się proces wdrażania KSI ZUS. Do końca sierpnia br. ZUS ma zweryfikować wypracowany wspólnie z Prokomem harmonogram wdrażania pozostałych 9 podsystemów. W pierwszej połowie września zostanie podpisany kolejny aneks do umowy, oznaczający przyjęcie przez obie strony nowego harmonogramu. "Jednak nawet wówczas nie będzie można określić ze 100-proc. pewnością, kiedy zakończy się wdrożenie. Zależy to również od zmian wprowadzanych w przepisach. Każda zmiana wymaga najczęściej modyfikacji założeń systemu i samego oprogramowania, a to może powodować opóźnienia" - mówi Mariusz Ulicki.

Być może przy podpisywaniu nowego aneksu do umowy z Prokomem zostaną uregulowane inne kwestie. Niezbędne jest jeszcze m.in. doprecyzowanie kwestii administracji i eksploatacji systemu KSI ZUS. Od dwóch lat w Centralnym Ośrodku Przetwarzania ZUS pracują pracownicy Prokomu, czego nie obejmuje pierwotna umowa.

<b>SEKiF nadrzędny</b>

W ciągu najbliższych miesięcy z pewnością nie zostaną wprowadzone zapowiadane od grudnia 2000 r. dokumenty serii B. Miały być na nich generowane kody dwuwymiarowe, które umożliwiłyby bezbłędne skanowanie dokumentów napływających od płatników. Według przedstawicieli ZUS, koncepcja wprowadzenia dokumentów serii B jest obecnie weryfikowana. "Najpierw trzeba zakończyć proces wdrożenia systemu SEKiF, w przeciwnym razie znowu powstałby chaos" - mówią przedstawiciele ZUS. Oznacza to również, że w najbliższym czasie nie pojawi się przygotowany przez Prokom Płatnik II, który miał być - według zapewnień twórców - łatwiejszy w obsłudze.

***

<b>"Krótka ścieżka"</b>

W 1999 r. uruchomiono tzw. krótką ścieżkę, czyli system przetwarzający dokumenty na platformie Unix. Pozwala on dokonywać uproszczonych rozliczeń składek, jednak bez zapisów księgowych. Nie obsługuje również dokumentów korygujących. To właśnie ten system obsługuje obecnie przetwarzanie dokumentów w ZUS. Równolegle na platformie mainframe uruchomiono system identyfikacji płatników oraz ubezpieczonych i system przetwarzania dokumentów ubezpieczeniowych. W 2000 r. na komputerze mainframe uruchomiono także część systemu przetwarzania, służącą do powiadamiania płatników o błędach w dokumentach rozliczeniowych, natomiast 2 sierpnia br. - system SEKiF.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200