Komputerowe zarządzanie uzbrojeniem terenu

Obok zastosowań GIS (Geographic Information Systems) wykorzystywanych przede wszystkim przez urzędy administracji publicznej do ewidencji działek, gruntów czy też do zarządzania planami przestrzennego zagospodarowania coraz większym zainteresowaniem cieszą się w Polsce systemy informacji przestrzennej skojarzone z ewidencją uzbrojenia terenu czy funkcjonowaniem służb publicznych. Na rynku krajowym pojawiło się wiele produktów, skierowanych na ten obszar zastosowań.

Obok zastosowań GIS (Geographic Information Systems) wykorzystywanych przede wszystkim przez urzędy administracji publicznej do ewidencji działek, gruntów czy też do zarządzania planami przestrzennego zagospodarowania coraz większym zainteresowaniem cieszą się w Polsce systemy informacji przestrzennej skojarzone z ewidencją uzbrojenia terenu czy funkcjonowaniem służb publicznych. Na rynku krajowym pojawiło się wiele produktów, skierowanych na ten obszar zastosowań.

Programy tego typu zostały nazwane przez lubujących się w akronimach Amerykanów produktami z rodziny AM/FM/GIS (Automated Mapping/Facility Management/Geographic Information Systems - Automatyzacja Operacji na Mapach/Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną/Systemy Informacji Geograficznej).

Jednym z bardziej oryginalnych zestawów klasy AM/FM/GIS jaki ostatnio pojawił się na naszym rynku jest pakiet FRAMME (Facilities Rulebased Application Model Management Environment) firmy Intergraph. FRAMME jest środowiskiem, pozwalającym na budowę aplikacji tworzących i zarządzających komputerowym modelem infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa czy miasta w sposób ściśle dopasowany do potrzeb użytkowników. Powstały już pierwsze, krajowe aplikacje FRAMME - przykładem może tu być produkt zielonogórskiej firmy Rector (tel. 0-68 25 48 31 w. 550), wspomagający zarządzaniem dystrybucji energią elektryczną, prezentowany na warszawskich targach CAD/CAM '95.

Rodzina produktów FRAMME

Oprogramowanie FRAMME jest wynikiem prowadzonych przez wiele lat prac badawczych i rozwojowych firmy Intergraph, zweryfikowanych przez doświadczenia wielu użytkowników systemu. W tym czasie nastąpiłą wielokierunkowa ewolucja całego systemu - od systemów czysto graficznych do połączenia systemów graficznych z danymi tabelarycznymi, od własnej bazy danych do współpracy z renomowanymi systemami relacyjnych baz danych (RDBMS), od architektury host/terminale do topologii w pełni rozproszonej, od do zintegrowanej grafiki wektor/raster/obraz, od konstruowania makropoleceń do wykorzystania nowoczesnych, wbudowanych narzędzi CASE.

Obok kompletnego, w pełni otwartego zestawu FRAMME na rynku dostępne są pakiety FRAMME Lite (MS Windows NT lub CLIX - intergraphowy Unix, MicroStation wersja 5, aplikacja FRAMME, osobista stacja robocza oparta o 486/Pentium, 32 MB RAM, 540 MB HDD) oraz FRAMME Field View. Ten ostatni pozwala m.in. na zdalny dostęp z terenu do zakładowej bazy danych, gromadzącej informacje o infrastrukturze i może być instalowany na laptopie lub komputerze klasy Pen Computer. Dzięki temu użytkownik może np. szkicować w terenie plany instalacji na przywołanej zdalnie na ekran swojego komputera rastrowej mapie terenu.

Każde przedsiębiorstwo, projektując lub eksploatując sieci techniczne w trakcie swojej działalności posługuje się wieloma wewnętrznymi regułami postępowania (standardami). Zasady te zbierane w zbiór reguł (tzw. rulebase) są jednocześnie podstawą działania wbudowanego we FRAMME systemu ekspertowego, przyspieszającego tworzenie aplikacji i upraszczającego dalszy jej rozwój. Dzięki tym mechanizmom aplikacja FRAMME może być rozwijana w miarę zmian wymagań użytkownika.

System FRAMME dla energetyki

Podstawą działania systemu dla obsługi systemów energetycznych jest przeniesienie struktury rzeczywistej sieci energetycznej do komputera. Powstały komputerowy model sieci rozdzielczej oraz graficzna prezentacja topologii i topografii sieci (mapy i schematy) są stowarzyszone z informacjami, opisującymi poszczególne obiekty sieci.

Opracowany przez firmę RECTOR system KOMIT (Komputerowy Model Infrastruktury Technicznej Elektroenergetyki) jest cyfrowym modelem istniejącej sieci energetycznej. W ramach systemu KOMIT przewidziane są oddzielne moduły dla sieci NN, SN i WN, automatyki i zabezpieczeń oraz oświetlenia drogowego. Inne systemy współpracujące z KOMIT umożliwiają rejestrację prac eksploatacyjnych, ewidencjonują i optymalizują prace w razie awarii, pozwalają na rozwój i planowanie sieci. Obok podsystemu KOMIT w skład całego systemu wchodzi kilka innych podsystemów - są to Awarie Sieci, Rozwój i Planowanie Sieci, Projektowanie i Analiza Sieci, Zarządzanie Pracami.

Podobne aplikacje można tworzyć dla ciepłownictwa, sieci gazowej, telekomunikacji, wodociągów, kanalizacji itp. Dalsza współpraca różnych branż, operujących na miejskim uzbrojeniu technicznym pozwoli na realizację koncepcji Zintegrowanego Miasta.

Zintegrowane Miasto jest oryginalną koncepcją firmy Intergraph stworzenia systemu numerycznego zapewniającego możliwość planowania, projektowania, realizacji, obsługi i zarządzania wszystkimi zagadnieniami odnoszącymi się do organizmu miejskiego (w tym także zarządzania jego infrastrukturą techniczną).

W wielu miejscach w Polsce rozpoczęto realizację tej koncepcji od budowy Systemów Informacji o Terenie (SIT).

Następnym krokiem powinno być tworzenie zintegrowanego środowiska pracy dla przedsiębiorstw i służb miejskich.


TOP 200