Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT w energetyce

Zamojska Korporacja Energetyczna zbudowała centralny system zarządzania środowiskiem IT składający się m.in. z kilkuset stacji roboczych połączonych w 13 sieci lokalnych spiętych w sieć rozległą.

Zamojska Korporacja Energetyczna zbudowała centralny system zarządzania środowiskiem IT składający się m.in. z kilkuset stacji roboczych połączonych w 13 sieci lokalnych spiętych w sieć rozległą.

Sieć ta obejmuje 10 Rejonowych Zakładów Energetycznych i posterunki energetyczne zlokalizowane na terenach województw lubelskiego i podkarpackiego. Infrastruktura techniczna sieci zawiera m.in. ponad 70 urządzeń sieciowych, 46 serwerów na platformie Intel i RISC, zestawy klastrowe, ponad 600 stacji PC i 50 terminali Windows.

Konieczność zapewnienia wysokiej dostępności do systemów centralnych ponad 600 użytkownikom kluczowych systemów ZKE - system SAP, system billingowy, system SCADA dla służb dyspozytorskich - wymagała zastosowania kompleksowego zarządzania siecią i pozostałymi zasobami IT.

Wybrano system IBM Tivoli, a właściwie jego moduły: Tivoli Management , Tivoli Configuration Manager, Tivoli Enterprise Console i Tivoli NetView (zintegrowane z Cisco Works).

Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną (ZSZIT) rozpoczęto (wrzesień 2003 r.) od platformy zarządzania urządzeniami WAN Cisco opartej na oprogramowaniu Cisco Works 2000 oraz zintegrowanemu z nim IBM Tivoli NetView. Jej zadaniem jest zbieranie informacji z logów urządzeń, segregowanie i przedstawianie w czytelnej postaci.

Podsystem inwentaryzacji sprzętu oraz inwentaryzacji i dystrybucji oprogramowania oparto na narzędziach IBM Tivoli Configuration Manager. W ostatnim etapie, zakończonym w grudniu 2003 r., wdrożono moduł Tivoli Enterprise Console - do gromadzenia komunikatów z komputerów i urządzeń WAN Cisco. Projekt wykonano przy współpracy z wrocławską firmą .

Przed wdrożeniem systemu większość operacji związanych ze stacjami roboczymi wymagała wizyty i ręcznej interwencji informatyka. Obecnie problemy stacji roboczych można rozwiązywać zdalnie przy użyciu konsoli Tivoli Configuration Manager, dostępnej z przeglądarki. Do monitorowania kilkudziesięciu serwerów i urządzeń sieciowych ZKE wykorzystuje Tivoli Enterprise Console i Tivoli NetView zintegrowane z CiscoWorks.

Funkcja dystrybucji oprogramowania pozwala na zdalną instalację aplikacji. Zainstalowany na każdej stacji roboczej agent zbiera informacje o konfiguracji sprzętowej i zachodzących w niej zmianach, a także dane o zainstalowanych aplikacjach. Przy każdej istotnej zmianie konfiguracji sprzętowej czy instalacji nowego oprogramowania agent wysyła stosowną informację do bazy danych na serwerze centralnym.

Inwentaryzacja zasobów pozwala na kontrolowanie liczby posiadanych kopii programów - w kontekście posiadanych licencji. W połączeniu z funkcją skanowania zasobów dyskowych umożliwia rozwiązywanie problemów nieautoryzowanego instalowania przez użytkowników własnych aplikacji czy plików na komputerach firmowych. (W dalszej perspektywie ZKE rozważa wdrożenie modułu IBM Tivoli Remote Control, który umożliwi świadczenie zdalnej pomocy technicznej użytkownikom.) Informacje pochodzące z inwentaryzacji są przechowywane w repozytorium IBM Tivoli Enterprise Data Warehouse, zintegrowanym z programem kadrowo-płacowym i bazą majątkową w systemie mySAP.com.

Wdrożenie narzędzi IBM Tivoli pozwoliło na usprawnienie zarządzania sieciami LAN i WAN oraz monitorowania pracy serwerów w aspekcie wydajności i dostępności. Zoptymalizowano proces dystrybucji oprogramowania, tak by nie obciążał nadmiernie sieci WAN. W każdej sieci LAN osobny serwer dystrybucyjny rozprowadza oprogramowanie do użytkowników. Pośredniczy także w wymianie informacji zbieranych w sieci i przekazywanych do centralnego repozytorium.

Przed wdrożeniem tych narzędzi ZKE korzystała z rozwiązań odcinkowych - w zakresie centralnego składowania czy systemów gwarantujących określony poziom bezpieczeństwa. System centralny stanowi nową jakość - widoczne są oszczędności czasu administratorów, zwłaszcza w zarządzaniu stacjami PC i siecią WAN.


TOP 200