Kombajn do obsługi WWW

DynaXML to opracowane w Polsce narzędzie do tworzenia zaawansowanych aplikacji WWW.

DynaXML to opracowane w Polsce narzędzie do tworzenia zaawansowanych aplikacji WWW.

Oprogramowanie DynaXML nie jest dostępne jako "produkt z półki". Zostało opracowane przez łódzką firmę na potrzeby prowadzonych przez nią wdrożeń serwisów internetowych. Klienci, których serwisy internetowe zostały stworzone i funkcjonują z wykorzystaniem platformy DynaXML, mogą otrzymać dokumentację tego produktu i specyfikację interfejsów API. Oprogramowanie to stosują serwisy internetowe browarów Elbrewery (http://www.czasnaeb.com.pl), Firmy Oponiarskiej Dębica, elektronicznej wersji Businessmana i polskiego oddziału koncernu Whirpool.

Główne obszary zastosowań DynaXML to portale, zaawansowane serwi-sy handlowe i intranety. Oprogramo- wanie pełni tam rolę serwera aplikacji WWW. Może współpracować z do- wolnym serwerem internetowym - poprzez odpowiednie interfejsy, np. servlet API. Podobnie współpracuje z różnymi bazami danych, jeśli wykorzystują one standard JDBC.

Współpraca i wymiana

Do przechowywania szablonów stron i jako podstawowy mechanizm wymiany danych stosowany jest metajęzyk XML. Oczywiście można również korzystać z zewnętrznych źródeł danych zapisanych w XML. Do listy dostępnych interfejsów trzeba dopisać JNDI (połączenie z usługami katalogowymi). Możliwa jest również współpraca z innymi serwerami aplikacji czy monitorami transakcji (EJB, CORBA).

DynaXML przystosowano do współpracy ze środowiskiem pracy biurowej Microsoftu. Dostępne narzędzia pozwalają na bezpośredni zapis dokumentów pochodzących z takich programów, jak edytor Word czy arkusz kalkulacyjny Excel, w serwerze DynaXML.

Wszystkie elementy pojawiające się na stronach HTML tworzonych przez DynaXML są obiektami znajdującymi się w bazie danych. Zarządzanie zawartością sprowadza się więc do tworzenia obiektów oraz przypisywania im poszczególnych stron wraz ze wskazaniem roli, w jakiej występują.

Budowanie aplikacji

Od strony logicznej aplikacja budowana na bazie DynaXML składa się: z warstwy tworzenia szkieletów (szablonów stron WWW) w XML, projektowania typów danych (DTD) i określania sposobu importowania danych oraz warstwy programowania implementacji znaczników XML (w Javie lub Perlu) z wykorzystaniem dostępnych w produkcie interfejsów API. Na tym ostatnim etapie tworzona jest logika działania aplikacji oraz sposób prezentacji informacji.

Chociaż "domyślnym" formatem danych jest XML, to można również przechowywać je w postaci plików binarnych czy tekstowych. Dane w postaci wyjściowej są standardowo prezentowane jako strony HTML, ale można udostępniać je jako pliki tekstowe, XML, WML (język przeznaczony do urządzeń bezprzewodowych, wykorzystywany w WAP).

System jest otwarty i nie zależy od docelowej platformy - jądro zostało bowiem zbudowane wg standardu Java (lub mod_perl w drugiej wersji tego oprogramowania). Wdrożenie DynaXML realizowane jest więc na Solarisie, Windows NT i Linuxie. System przystosowano do pracy w środowisku wieloprocesorowym i wieloserwerowym.

W DynaXML zwarto funkcje przydatne do tworzenia "inteligentnych" serwisów WWW. To m.in. obsługa sesji z wykorzystaniem mechanizmu cookie i URL, użycie standardu SSL do szyfrowania komunikacji na drodze pomiędzy użytkownikiem a serwerem czy personalizowanie treści serwisu przez użytkowników.

Prawa dostępu

Osobny moduł steruje obsługą praw dostępu. DynaXML ma wbudowaną obsługę list dostępu do zasobów. Dzięki temu możliwie jest delegowanie uprawnień do poszczególnych obiektów w bazie i budowanie aplikacji, które ściśle kontrolują wykorzystanie poszczególnych elementów serwisu. Możliwie jest również dołączenie do aplikacji budowanych na bazie DynaXML innych schematów autoryzacji, np. opartych na certyfikatach elektronicznych.


TOP 200