Kierunek usług chmurowych - Service as a Service

Materiał promocyjny

Obecnie popularnością w świecie IT cieszą się rozwiązania chmurowe oraz metodyki zwinne. Stopniowo przenosimy biznes do chmury. Coraz częściej korzystamy z usług typu cloud, które udostępnia się najczęściej w trzech modelach:

 • infrastruktura jako usługa (IaaS - Infrastructure as a Service),
 • platforma jako usługa (PaaS - Platform as a Service ),
 • oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service).

Najczęstszym problemem pojawiającym się w usługach chmurowych jest niedopasowanie zakresu usługi do potrzeb klienta. Korzystający z tego rodzaj usług klienci mają dostęp do szeregu aplikacji i funkcjonalności, które zdecydowanie przekraczają ich potrzeby i wymagania oraz generują zbędne koszty. Ma to znaczenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pragną outsourcować swoje IT i skupić się wyłącznie na biznesie. Firmy z sektora MŚP oczekują rozwiązań łatwo dostępnych i uruchamianych na żądanie.

W tej chwili dostawca usług chmurowych nie może poprzestać tylko na udostępnianiu aplikacji, platformy do tworzenia oprogramowania czy też infrastruktury w postaci np. maszyn wirtualnych. Klienci chcą usług dostosowanych do ich potrzeb, elastycznych, skalowalnych, łatwo przenaszalnych między środowiskami chmurowymi, niezależnych od jednego producenta, mających łatwość łączenia i rekombinacji funkcji, a jednocześnie dostępnych out of the box. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla dostawców platform sprzedających usługi w chmurze.

Kilka lat temu pojawiła się koncepcja programowania w metodyce zwinnej, w której mniejsze serwisy realizujące niewielkie zadania łączą się w jedną monolityczną aplikację. Ten styl programowania nazywa się mikrousługami lub mikroserwisami (ang. microservices). Mikrousługi wywodzą się z architektury zorientowanej na usługi (ang. Service-oriented architecture, SOA) czyli koncepcji tworzenia systemów informatycznych, w której głównym elementem jest definiowanie usług spełniających wymagania użytkownika. Powiązana z mikrousługami jest również technologia konteneryzacji (wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego), która daje możliwość wykorzystania potencjału mikrousług i jest coraz szerzej stosowana w usługach cloud.

Kierunek usług chmurowych - Service as a Service
Zastosowanie w chmurze rozwiązań opartych o mikrousługi i konteneryzację ułatwia skonstruowanie usługi zgodnej z oczekiwaniami klientów, ale budowanej z mniejszych usług wielu platform przy zachowaniu jednego spójnego interfejsu. Bez zagłębiania się w tajniki programowania, klient w szybki, intuicyjny sposób (np. drag and drop) może zbudować to, co jest mu potrzebne do działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem usługi może być wykorzystanie chmury prywatnej takiej jak np. Talex Cloud Platform, w której kładzie się nacisk na lokalizację przechowywanych danych i bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku danych wrażliwych jak dane podatkowe i finansowe czy dane związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Nawiązując do funkcjonującego już na rynku IT nazewnictwa, ten rodzaj podejścia do usług można by nazwać: „usługa jako usługa” (Service as a Service). Taki model biznesowy charakteryzuje się:

 • głębokim zrozumieniem potrzeb klientów,
 • możliwością łączenia i pakowania istniejących rozwiązań w celu tworzenia niestandardowego systemu i dedykowanej usługi,
 • wysokim wykorzystaniem niestandardowego systemu dzięki łączeniu technologii i możliwości pracy w systemie w sposób efektywny i skuteczny,
 • oszczędnością finansową – płacimy za to, co wykorzystujemy.

Na naszej platformie chmurowej Talex Cloud Platform zastosowaliśmy opisane wyżej rozwiązania, udostępniając klientom wiele różnych platform, m. in.: TALTAX, TALPRO, TALEX HR, TIAM.

Kierunek usług chmurowych - Service as a Service
TALTAX to platforma podatkowo-finansowa oparta o silnik generowania plików i integracji systemów pozwalający na zasilenie platformy danymi z różnych źródeł i późniejszą ich agregację do wspólnego formatu. Rozwiązanie nie wymaga wiedzy programistycznej i zapewnia spójny i intuicyjny interfejs pozwalający na przeprowadzenie procesu generowania dowolnych plików przez analityków biznesowych. TALTAX to platforma modułowa dzięki czemu istnieje możliwość rozbudowy platformy o dodatkową funkcjonalność czy też mniejsze aplikacje. To wydajne i skalowalne rozwiązanie, które pozwala na szybkie przetwarzanie dużej liczby danych finansowych i podatkowych bez obciążenia systemów źródłowych i systemów ERP.

Na Platformę TALTAX składa się wiele mniejszych aplikacji - Sprawozdania finansowe, E-Faktura, ZUS, Przelewy bankowe, JPK, Ceny transferowe, PITy, CITy, Weryfikacja danych kontrahenta

Kierunek usług chmurowych - Service as a Service
TALPRO to platforma do zarządzania projektami, która umożliwia uporządkowanie i usystematyzowanie procesów projektowych w dużych organizacjach. System doskonale sprawdza się w instytucjach, w których jednocześnie prowadzi się wiele projektów, a koordynacja działań uwzględniających relacje między nimi staje się istotnym czynnikiem warunkującym sukces przedsięwzięcia.

Wsparcie procesów projektowych w systemie TALPRO odbywa się na trzech poziomach:

 • Projekt – zarządzenie pojedynczym projektem z punktu widzenia kierownika i jego zespołu,
 • Obszary projektowe – monitorowanie i koordynacja realizacji wszystkich prowadzonych projektów,
 • Organizacja – osadzenie procesów projektowych w kontekście całego przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie danymi wspólnymi (np. baza wiedzy) oraz integrację z innymi systemami firmy.

Tak jak platforma TALTAX, TALPRO składa się z mniejszych aplikacji: Zarządzanie projektami, Zarządzanie szansami projektowymi, Zarządzanie klientami, Umowy, Obszary projektowe, Zarządzanie zadaniami (scrum, kanban itp.)

Kierunek usług chmurowych - Service as a Service
TALEX HR to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, wspierająca obsługę kadrową w przedsiębiorstwie. Platforma pozwala współpracować z bazami danych, które już funkcjonują w przedsiębiorstwie, dostarczając dane o strukturze organizacyjnej, pracownikach, wynagrodzeniach, szkoleniach, wakatach, ocenie pracowników itp.

System zbudowany jest z aplikacji o określonej funkcjonalności zależnej od rodzaju uprawnień użytkownika. Rozbudowane warianty zarządzania dostępem pozwalają zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.

Platforma oferuje aplikacje wspierające rekrutację pracowników w wielu zakresach np. w rejestrowaniu zapotrzebowania na rekrutację, w tworzeniu ofert pracy na portalach społecznościowych, w analizie CV kandydatów, w przygotowywaniu testów rekrutacyjnych a nawet w tworzenie umowy o pracę. Moduł przeznaczony dla pracowników zawiera m.in. informacje o benefitach, ocenach pracowniczych, wynagrodzeniu (PIT-11) oraz składkach na ubezpieczenia. Aplikacja pozwala generować raporty dotyczące np. wniosków i ewidencji szkoleń dla pracowników, kompetencji pracowników, opisu stanowisk.

Platforma TALEX HR składa się z aplikacji: Rekrutacja – onboarding, Szkolenia i certyfikaty, Ocena pracownicza, Płace , PITy, Ubezpieczenia, Zatrudnienie, Kompetencje, BHP, Benefity.

Kierunek usług chmurowych - Service as a Service

TALEX Identity and Access Management – TIAM. To platforma do zarządzania tożsamością i dostępami. Procesy w TIAM realizowane są przez rozwiązania elastycznie dostosowane do potrzeb organizacji, które łączą świat gotowych adapterów systemowych ze światem ciągle zmieniających się przepisów i przemian w organizacji oraz wymagań, co do działania systemów IDM/IAM. Platforma TIAM może być eksploatowana na zasobach Klienta, jak również w środowiskach prywatnych i publicznych usługodawców chmur obliczeniowych (cloud). Platforma TIAM w ramach dostępnych aplikacji pozwala na:

 • utrzymanie aktualnego repozytorium uprawnień użytkowników,
 • szczegółową inwentaryzację uprawnień,
 • wnioskowanie o dostępy i uprawnienia,
 • dostarczanie Klientowi okresowych raportów związanych z tym aspektem działalności pracowników organizacji.
Kierunek usług chmurowych - Service as a Service
Korzystając z platform udostępnianych na TALEX CLOUD PLATFORMS, docelowy odbiorca usługi ma możliwość zbudowania niestandardowego systemu w oparciu o wybrane komponenty z wyżej wymienionych platform - np. Zarządzanie klientami, Weryfikacja danych kontrahenta, Zarządzanie projektami, Kompetencje, Wnioski o dostęp i uprawnienia - na jednolitym, intuicyjnym interfejsie użytkownika, gdzie wybrane moduły będą dostępne z poziomu jednego menu oraz będzie między nimi zachodziła wymiana informacji.

Zaprezentowany powyżej model biznesowy pozwala wyjść naprzeciw klientowi, spełnić jego wymagania, a jednocześnie zminimalizować koszty. Mikrosusługi, konteneryzacja, a także sztuczna inteligencja, o której też warto wspomnieć, to kierunek rozwoju platform chmurowych.

Łącząc najnowsze trendy technologiczne i zapotrzebowania na usługi, TALEX wdraża rozwiązania, które automatyzują procesy biznesowe, upraszczają dostęp do informacji i zapewniają bezpieczeństwo usług spełniających najbardziej wygórowane potrzeby klientów.