Kiedy informacje stają się wiedzą

W organizacjach jest gromadzona różnorodna wiedza - zdobywana dzięki własnym doświadczeniom, kontaktom z klientami i partnerami, wnoszona przez nowych pracowników, konsultantów i szkoleniowców. Także jako efekt badań zleconych na zewnątrz lub pracy własnego działu badań i rozwoju. Wiedza ta jest bezcennym zasobem organizacji, która rzadko jednak potrafi z niego korzystać. Utrwalona może służyć własnym pracownikom, ale też całemu środowisku gospodarczemu, społecznemu czy naukowemu. Jednym z podstawowych problemów jest jednak trudność w zgromadzeniu i zorganizowaniu danych w jednym logicznym miejscu, do którego dobry dostęp miałby każdy zainteresowany. Obecnie wydaje się, że takim miejscem mógłby być Internet.

W organizacjach jest gromadzona różnorodna wiedza - zdobywana dzięki własnym doświadczeniom, kontaktom z klientami i partnerami, wnoszona przez nowych pracowników, konsultantów i szkoleniowców. Także jako efekt badań zleconych na zewnątrz lub pracy własnego działu badań i rozwoju. Wiedza ta jest bezcennym zasobem organizacji, która rzadko jednak potrafi z niego korzystać. Utrwalona może służyć własnym pracownikom, ale też całemu środowisku gospodarczemu, społecznemu czy naukowemu. Jednym z podstawowych problemów jest jednak trudność w zgromadzeniu i zorganizowaniu danych w jednym logicznym miejscu, do którego dobry dostęp miałby każdy zainteresowany. Obecnie wydaje się, że takim miejscem mógłby być Internet.

Nadal trudno przezwyciężalnym problemem jest podział na dokumenty nadające się do elektronicznego przetwarzania i nie poddające się takiej obróbce. Są one przechowywane i zarządzane odrębnie.

Podobnie rzecz się ma z opracowaniem zasad efektywnego dostępu do zasobów wiedzy. Internet jest z jednej strony niezwykle bogatym źródłem informacji, ale z drugiej - właśnie z powodu tego bogactwa - trudno go efektywnie wykorzystać.

Książka "Knowledge Discovery for Business Information Systems", wydana w tym roku pod redakcją profesorów Witolda Abramowicza i Josefa Zurady, stanowi cenny przyczynek teoretyczny do roz- wiązywania tych problemów. Publiku- jemy fragment tekstu W. Abramowicza, P. J. Kalczyńskiego i K. Węcla na temat koncepcji agentów informacyjnych.

Transformacja informacji w wiedzę wymaga przestrzegania pewnych zasad dotyczących zbierania informacji, ich właściwej organizacji i prezentacji.

Porównywalne źródła informacji w Internecie są w większości rozproszone i zawierają dane w postaci heterogenicznych dokumentów. System HyperSDI umożliwia wykorzystanie programów tzw. agentów w celu pozyskania właściwych informacji z tych heterogenicznych źródeł.

Agenci systemu HyperSDI przeszukują zasoby internetowe, szukając dokumentów, które mogłyby okazać się przydatne użytkownikowi. Agenci poruszają się między stronami internetowymi i je przeglądają. Decydują o kierunku swojego poruszania się wedle reguł zapisanych przez użytkownika w swojej bazie wiedzy. Agent porównuje znalezione dokumenty z zapisanym profilem użytkownika i powiadamia go, gdy znajdzie coś na satysfakcjonującym poziomie podobieństwa.

Według klasyfikacji takich agentów, sporządzonej przez Franklina, agent systemu HyperSDI jest:

- reaktywny, to znaczy rozpoczyna przeszukiwanie zasobów w momencie, gdy system zanotuje pojawienie się nowego dokumentu;

- autonomiczny, czyli realizuje swoją misję poszukiwawczą niezależnie od misji innych agentów HyperSDI;

- terminowy, wychodzi z poszczególnych części sieci wtedy, gdy skończy ich sprawdzanie;

- komunikatywny, czyli synchronizuje informacje na temat analizowanych dokumentów, więc każdym dokumentem zajmuje się tylko raz;

- inteligentny, decyduje o swojej strategii poszukiwań na podstawie reguł zapisanych w programie ekspertowym i ciągle aktualizowanego profilu użytkownika;

- uczący się, ciągle podnosi swoją wiedzę o potrzebach informacyjnych użytkownika.

Użytkownicy uzyskują dostęp tylko do dokumentów wskazanych jako zgodne z ich profilem. Inne są automatycznie wyrzucane przez system. Ale użytkownicy mają możliwość sprawdzenia, które z dokumentów wstępnie odfiltrowanych przez agentów są naprawdę dla nich interesujące i powinny znaleźć się w ich prywatnych zbiorach. Wtedy są automatycznie przekształcane do formatu hipertekstu

--------------------------------------------------------------------------------

"Knowledge Discovery for Business Information Systems" pod redakcją Witolda Abramowicza i Josefa Zurady;

Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 2001

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200