Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Pierwszy w polskich sieciach szkieletowych optyczny kanał transportowy o takiej przepływności został zainstalowany przez Alcatela w sieci Telekomunikacji Kolejowej na trasie Poznań - Berlin.

Pierwszy w polskich sieciach szkieletowych optyczny kanał transportowy o takiej przepływności został zainstalowany przez Alcatela w sieci Telekomunikacji Kolejowej na trasie Poznań - Berlin.

Wdrożono system Alcatel 1686 WM, korzystający z technologii zwielokrotniania z gęstym podziałem falowym (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing). Zamówienie na takie łącze złożyło środowisko akademickie zgrupowane w ramach programu międzynarodowych sieci naukowych, łączących polską i europejską sieć badawczą GEANT. Projekt jest koordynowany przez europejską organizację DANTE, uczestniczą w nim polskie środowiska naukowe skupione wokół KBN.

Ogólnoeuropejska sieć badawcza GEANT, powstająca dzięki DANTE, obejmuje ok. 3500 placówek badawczych w 30 krajach Europy. Ta największa i najnowocześniejsza sieć tego typu w Europie umożliwia ok. 8 milionom europejskich naukowców i studentów wymianę informacji przez Internet. Sieć jest obsługiwana na terenie Europy przez TeliaSonera International Carrier, zaś w Polsce - Telekomunikację Kolejową sp. z o.o. To właśnie ona na zlecenie TeliiSonera IC uruchomiła odcinek Poznań - Berlin. W Poznaniu sieć dochodzi do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Telekomunikacja Kolejowa umożliwia wzajemne połączenia także dla ponad 20 jednostek naukowych Polski, udostępniając cyfrowe i optyczne kanały teletransmisyjne Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL-622.

System 10 Gb/s Poznań - Berlin

Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Rys. 1. Strona nadawcza terminalu WDM

Optyczne łącze transportowe o przepływności 10 Gb/s zostało wdrożone w ciągu siedmiu dni przez dwóch pracowników Alcatel Polska SA. Było to możliwe dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu (testy fabryczne na podstawie rzeczywistych parametrów traktu) jeszcze przed procesem instalacji.

Systemy WDM umożliwiają transmisję wielu kanałów optycznych (przenoszących odrębne sygnały) w jednym włóknie światłowodowym. Każdy z kanałów jest transmitowany na innej długości fali. Sygnały transportowane są niezależnie poprzez rozległe sieci WDM.

Po stronie nadawczej szerokopasmowy sygnał klienta jest wprowadzany na kartę adaptera długości fali (Tx), na wyjściu której otrzymujemy sygnał wąskopasmowy o charakterystycznej dla danego kanału długości fali. Na rys. 1 przedstawiono stronę nadawczą terminalu WDM. Sześć sygnałów (3 x STM-16 oraz 3 x STM-64) po przejściu przez karty adapterów długości fali jest doprowadzanych do multipleksera optycznego. Na jego wyjściu poszczególne sygnały są wprowadzane w sposób równoczesny do pojedynczego włókna światłowodowego. Dokonywana jest równoległa transmisja wielu kanałów optycznych - promieni świetlnych o różnych długościach fal, współdzielących jedno medium transmisyjne - światłowód.

Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Rys. 2. Strona odbiorcza terminalu WDM

Po przejściu przez tor transmisyjny sygnał WDM dociera do strony odbiorczej. W demultiplekserze z sygnału zbiorczego są wyodrębniane poszczególne kanały składowe - selektywne odbiorniki pozwalają na wyprowadzenie z danego portu demultipleksera kanału optycznego o ściśle określonej długości fali. Wydzielone sygnały składowe są doprowadzane do urządzeń odbiorczych klienta za pośrednictwem adaptera długości fali strony odbiorczej - Rx (rys. 2).

Przykładowy trakt WDM przedstawiono na rys. 3. Terminal, poza multipleksacją i przezroczystym transportem wielu (8, 16, 32, 100...) różnorodnych sygnałów klienta (STM1/4/16/64, FC, GE...), realizuje mechanizmy protekcji (O-MSP, Optical Channel Protection, O-SNCP, E-SNCP), pozwala na optymalne wykorzystanie przepływności kanału optycznego (karty TDM 4 x 2,5 Gb/s) oraz całkowitą regenerację sygnału 3R (wzmocnienie sygnału - Regeneration; odtworzenie kształtu - Reshaping; odtworzenie właściwych odstępów między sygnałami - Retiming). W celu zwiększenia zasięgu transmisji, tam gdzie jest to konieczne dla zachowania odpowiedniego budżetu mocy, są stosowane wzmacniacze liniowe ILA (In-Line Amplifier). Są to urządzenia kompensujące zaniki sygnału powodowane tłumiennością. Umożliwiają one wzmocnienie sygnału WDM w paśmie wykorzystywanym przez poszczególne kanały optyczne. W przypadku zwiększenia liczby kanałów optycznych w systemie lub wprowadzenia sygnałów o wyższych przepływnościach nie jest konieczna rozbudowa wzmacniaczy optycznych. Gdy wymagany zasięg transmisji przekracza dopuszczalny zakres, jest niezbędne odtworzenie sygnału w regeneratorze, gdzie każdy z kanałów optycznych przechodzi pełną regenerację 3R. Wymaga to demultipleksacji sygnału zbiorczego WDM oraz przejścia z domeny optycznej do elektrycznej poszczególnych sygnałów składowych. Każdy z nich jest regenerowany przy użyciu odrębnych kart regeneratora.

Telekomunikacja Kolejowa

Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Rys. 3. Przykładowy trakt DWDM

Spółka ta w całości należy do Skarbu Państwa i działa jako samodzielny podmiot prawa handlowego należący do grupy PKP. Telekomunikacja Kolejowa jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ze względu na możliwość zarządzania bezpieczną siecią telekomunikacyjną. Jej działalność polega na eksploatacji i świadczeniu usług w ogólnopolskiej sieci telegraficznej, eksploatacji publicznej sieci transmisji danych, świadczeniu usług telekomunikacyjnych (także międzynarodowych), transmisji danych, dzierżawie łączy telekomunikacyjnych oraz umożliwieniu dostępu do Internetu przy wykorzystaniu sieci transmisji danych i łączy dzierżawionych od innych operatorów. Szczycąca się ponad 150-letnią tradycją Telekomunikacja Kolejowa zatrudnia prawie 3700 osób i podobnie jak wszystkie jednostki PKP, jej serwisy pracują w ruchu ciągłym. Obraz TK dalece odbiega od utrwalonego w naszej świadomości niekorzystnego obrazu PKP. Jest ona liczącym się operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta wiele firm. Spółka nie prowadzi zagranicznej działalności gospodarczej, poza granicami Polski jej interesy reprezentuje TeliaSonera IC, ale np. sprzęt DWDM we Frankfurcie, Berlinie i Pradze stanowi jej własność i jest przez nią zarządzany. Telekomunikacja Kolejowa zarządza siecią kabli światłowodowych o długości przeszło 6000 km (ich właścicielem jest PKP SA) oraz siecią kabli dalekosiężnych miedzianych o długości ok. 42 tys. km. W sieci teletransmisyjnej wykorzystano systemy DWDM, SDH, PDH/140Mb/s oraz krotnice PCM; rozbudowana jest sieć X.25. Z sieci telefonicznej o pojemności 120 tys. numerów korzysta 80 tys. abonentów. Popularność zdobywa usługa dostępu do Internetu wśród użytkowników zarówno indywidualnych (ok. 5 tys.), jak i komercyjnych, korzystających z dostępu szerokopasmowego. TK ma własne łącza IP do Berlina i Frankfurtu.

Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Sieć DWDM i STM-16 Telekomunikacji Kolejowej sp. z o.o.

Kanał optyczny 10 Gb/s dla Dante

Łącze międzynarodowe Telekomunikacji Kolejowej sp. z o.o.

Udostępniamy dzierżawę łączy analogowych, kanałów cyfrowych i kanałów optycznych w systemie DWDM oraz realizujemy kompletne usługi zestawiania łącza - mówi Stanisław Gago, dyrektor Biura Techniki TK. - Rozbudowujemy sieć opartą na technologii DWDM z systemem STM 16, z możliwością jej rozbudowy, jak w przypadku odcinka Poznań - Berlin. Sieć transmisji danych KOLPAK FR i ATM oraz KOLPAK X.25 jest wykorzystywana bardziej na potrzeby wewnętrznej łączności PKP.

Mapa pokazująca szkielet naszej sieci - dodaje Jerzy Moskwa, dyrektor Biura Handlu i Marketingu - wskazuje wyraźnie na potrzebę współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, Ukrainą i Rosją przez obwód kaliningradzki. Budujemy także połączenie z Czechami przez Zebrzydowice.

Telekomunikacja Kolejowa poza prowadzeniem działalności operatora publicznego zajmuje się także rozliczaniem połączeń wewnętrznych prowadzonych w PKP oraz tych, które są obsługiwane przez innych operatorów. 66% przychodów spółki pochodzi od klientów z grupy PKP. Najwięcej przychodów spółka uzyskuje z usług związanych ze sprzedażą przepływności (30%), usług telefonicznych (25%), usług na rzecz kolei (19%) i telegraficznych (15%); usługi transmisji danych i internetowe przynoszą 9% przychodów. Telekomunikacja Kolejowa jest dochodowa.

Wykorzystano materiały p. Marka Pawelca, kierownika produktu rozwiązań WDM, Alcatel Polska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200