Jeśli protest nie wystarczy...

Nowa Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadziła zmiany w instytucjach skargi i odwołania.

Nowa Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadziła zmiany w instytucjach skargi i odwołania.

W jednym z poprzednich artykułów z tej serii (CW 14/2003 z 6 kwietnia br.) pisaliśmy o nowych regulacjach dotyczących podstawowego środka zaskarżenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czyli protestu. W niniejszym tekście omówimy pokrótce pozostałe środki odwoławcze (zwane w nowej ustawie środkami ochrony prawnej), czyli odwołanie i skargę.

Odwołanie

Sama instytucja odwołania nie uległa zasadniczym zmianom.

Podobnie jak Ustawa o zamówieniach publicznych z 1994 r., Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zakwestionowania rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu oferenta, poprzez wniesienie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie może być wniesione w każdym przypadku: nieuwzględnienia przez zamawiającego protestu oferenta (zarówno oddalenia merytorycznego, jak i odrzucenia ze względów formalnych) oraz zaniechania rozstrzygnięcia protestu w terminie ustawowym.

Termin wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wynosi 5, a nie jak dotychczas 3 dni od rozstrzygnięcia protestu. Jednak w przypadku braku rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu w terminie, termin wniesienia odwołania również wynosi 5, a nie jak dotychczas 7 dni od dnia, w którym upłynął termin rozstrzygnięcia protestu.

Postępowanie odwoławcze jest regulowane przepisami PZP oraz sukcesywnie uchwalanymi aktami wykonawczymi do tej ustawy. Należy zwrócić uwagę w szczególności na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, które weszło w życie 15 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie to szczegółowo określa kwestie związane z treścią i wniesieniem odwołania, powołaniem składu Zespołu Arbitrów orzekającego w danej sprawie oraz przebiegiem rozprawy.

Jedną z najistotniejszych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji jest zmiana dotycząca sposobu wnoszenia wpisu od odwołania. Na gruncie Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r. możliwa była bowiem (i często występowała w praktyce) sytuacja, w której wnoszący odwołanie nie uiszczał wpisu wraz z wniesieniem odwołania, lecz dopiero po wezwaniu Prezesa UZP do przedstawienia dowodu wniesienia wpisu. Postępowanie takie było w pełni zgodne z ówczesnymi przepisami - zasady te nie obowiązują już w stosunku do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po 2 marca 2004 r. Odwołanie wniesione w tych postępowaniach bez uiszczenia stosowego wpisu powinno zostać zwrócone i nie podlega rozpatrzeniu. Artykuł 185 ust. 1 PZP stanowi, że "odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania". Przepis ten jasno więc określa, że ostatnim momentem, w którym możliwe jest uiszczenie wpisu, jest moment wniesienia odwołania (tylko wtedy bowiem dowód wniesienia wpisu może być załączony do odwołania).

Regulacja ta została uzupełniona przepisami powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które przewidują wprawdzie możliwość uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jeżeli dowód uiszczenia wpisu nie został do niego załączony, lecz dotyczy to wyłącznie załączenia dowodu uiszczenia wpisu - sam wpis musi zostać uiszczony najpóźniej w dniu wniesienia odwołania.

Skarga

Jednym ze środków ochrony prawnej przewidzianej przez PZP jest skarga do sądu. Jest to instytucja znana Ustawie o zamówieniach publicznych, jednakże od swej poprzedniczki różni się ona w kilku istotnych kwestiach.

Termin wniesienia skargi został skrócony do 7 dni od dnia doręczenia wyroku zespołu arbitrów (dotychczas termin wynosił 14 dni).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas wniesienie skargi nie wstrzymywało możliwości zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego. Obecnie zasada ta została wprawdzie utrzymana, ale z wyjątkiem postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 000 euro (dla zamówień na roboty budowlane) oraz 5 000 000 euro (dla zamówień na dostawy lub usługi). W tych postępowaniach zawarcie umowy nie będzie możliwe przed rozstrzygnięciem skargi, chyba że zezwoli na to Prezes UZP lub sąd rozpoznający skargę, i to tylko w przypadkach określonych ustawą.

Zasadnicza zmiana dotyczy właściwości sądu - dotychczas skargi rozpatrywał wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie, obecnie skargę wnosi się (za pośrednictwem Prezesa UZP) do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Zgodnie z art. 198 PZP sąd powinien rozpoznać skargę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia skargi do sądu (to termin o charakterze instrukcyjnym - jego niedochowanie nie ma żadnego znaczenia dla prowadzonego postępowania, może natomiast pociągnąć inne konsekwencje - w szczególności odpowiedzialność dyscyplinarną osoby winnej przedłużenia terminu rozpoznania skargi).

Autor jest partnerem w krakowskiej Kancelarii Radców Prawnych Kruczek i Maruta. Czytelnicy mogą nadsyłać pytania dotyczące Prawa Zamówień Publicznych na adres: [email protected]


TOP 200