Internet w liceum ogólnokształcącym w Olecku

10 kwietnia 1995 r. uzyskaliśmy podłączenie do sieci Internet dla Szkół. Od tego czasu rozpoczęliśmy akcję zbierania funduszy na rozwój. Przygotowaliśmy materiały reklamowe i osobiście zwróciliśmy się do ponad 50 przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych w województwie suwalskim, burmistrza Olecka oraz kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. Dzięki pomocy i życzliwości dyrektora szkoły mgr. Waldemara Wasilewskiego i innych osób z Olecka możliwe było uzyskanie pierwszych połączeń. Otrzymaliśmy takie wsparcie, które pozwoliło nam na prowadzenie działalności. Od Fundacji ''Internet dla Szkół'' otrzymaliśmy modem.

10 kwietnia 1995 r. uzyskaliśmy podłączenie do sieci Internet dla Szkół. Od tego czasu rozpoczęliśmy akcję zbierania funduszy na rozwój. Przygotowaliśmy materiały reklamowe i osobiście zwróciliśmy się do ponad 50 przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych w województwie suwalskim, burmistrza Olecka oraz kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. Dzięki pomocy i życzliwości dyrektora szkoły mgr. Waldemara Wasilewskiego i innych osób z Olecka możliwe było uzyskanie pierwszych połączeń. Otrzymaliśmy takie wsparcie, które pozwoliło nam na prowadzenie działalności. Od Fundacji ''Internet dla Szkół'' otrzymaliśmy modem.

Mamy specjalnie przygotowane i odpowiednio zabezpieczone dwa pomieszczenia, oddzielną linię telefoniczną oraz komputer, przeznaczony tylko do łączności z Internetem. Zorganizowaliśmy koło dla uczniów zainteresowanych siecią. Koło podzielone jest na zespoły, które zajmują się następującymi tematami:

 • opracowywanie materiałów pozyskiwanych z sieci w języku polskim i angielskim

 • przygotowywanie materiałów własnych do utworzonej strony informacyjnej o naszej szkole i regionie, która jest dostępna na serwerze IdS (strona jest stale rozwijana i aktualizowana)

 • udział w listach dyskusyjnych, wymiana informacji, uwag, pytań między użytkownikami

 • przesyłanie i odbiór listów elektronicznych

 • gromadzenie baz danych dotyczących zagadnień interesujących uczniów i nauczycieli np. zadania i wyniki olimpiad i konkursów przedmiotowych, zagadnień i wymagań na egzaminy maturalne, informacji o egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie, bibliografii oraz nowości wydawniczych, adresów instytucji i organizacji dysponujących różnego rodzaju danymi, oprogramowania komputerowego

 • pozyskiwanie aktualnych zdjęć satelitarnych Europy (w pasmie widzialnym i w podczerwieni), pochodzących z satelitów Meteosat, a także innych zdjęć i informacji związanych z istniejącą sytuacją meteorologiczną w różnych częściach Ziemi.
Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami korzystającymi z Internetu, wymieniając wiele cennych doświadczeń.

Korzystając z doświadczeń p. Mirosława Sielatyckiego z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie przystępujemy do tworzenia atlasów meteorologicznych typowych obiektow synoptycznych, pogodowych klęsk żywiołowych, globalnych zagrożeń atmosfery oraz obiektów satelitarnych.

W przyszłości, jeżeli pozwolą na to warunki finansowe i techniczne zamierzamy przyłączyć się do istniejących już w sieci wielu programów np. METEO, opracowanym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie, do Szkolnej Sieci Monitoringu Środowiska lub Międzyszkolnego Gry Prognozowania Pogody (MET-GAME).

Współdziałając z konsultantem informatyki Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Suwałkach przygotujemy w listopadzie dwie formy szkolenia dla nauczycieli informatyki na temat sieci Internet (uczestnikom opracujemy materiały metodyczne, które pozwolą im łatwiej zrozumieć tajniki sieci ).

Powyższe założenia są obecnie ograniczone warunkami technicznymi, gdyż mamy bardzo mały limit w ramach call-back. Zwróciliśmy się z prośbą do Rady Programowej IdS o zwiększenie limitu call-back. Pozwoli to na zwiększenie działań o zasięgu międzyszkolnym.

Najważniejszym naszym celem jest utworzenie w Olecku węzła regionalnego Internet dla Szkół. W związku z tym podjęliśmy współpracę z Mazurską Wszechnicą Nauczycielską, która jest największą uczelnią wyższą w naszym regionie.

Założycielem Wszechnicy jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie. Wszechnica może prowadzić działalność w systemie studiów dziennych i zaocznych. Posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Olecko. Wszechnica kształci studentów na kierunku pedagogicznym o odpowiednich specjalnościach oraz marketingu i zarządzaniu. Obecnie kształceniem objętych jest ponad 2 tys. studentów.

Ze względu na brak ośrodków naukowych w Polsce północno-wschodniej edukacyjna rola Wszechnicy jest szczególna. Poważnym problemem jest brak bezpośredniego i stałego kontaktu z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Pracownicy naukowi i studenci widzą potrzebę podłączenia uczelni do sieci Internet. Umożliwi to komunikowanie się i wymianę poglądów nauczycieli i studentów z użytkownikami sieci. Pozwoli uczestniczyć we wspólnych projektach i korzystać z ogromnych zasobów informacji. Szczególnie jest to potrzebne przy zbieraniu materiałów do prac naukowych. Osiągnięcia naukowe uczelni będą szybciej i łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Mazurska Wszechnica Nauczycielska współpracuje z najlepszymi szkołami i instytucjami w regionie. Wspólne zainteresowanie siecią Internet przyczynia się do rozwoju aktywności społecznej i procesów integracyjnych. Ta forma kształcenia da możliwość kształtowania właściwych postaw wśród uczniów, którzy staną się bardziej otwarci na świat i innowacje, tolerancyjni, skłonni do współpracy, wierzący w wartości wykształcenia.

Przy połączeniu wysiłków Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej oraz Rady Programowej Internet dla Szkół możliwe będzie utworzenie w Olecku węzła regionalnego, gdyż w naszym województwie trudno znaleźć bogatych sponsorów, którzy mogą przeznaczyć na ten cel wystarczające środki finansowe.

Dotychczas pomogli nam:

 • Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach

 • Fundacja Internet dla Szkół Warszawa

 • Burmistrz Olecka

 • Mazurska Wszechnica Nauczycielska

 • Optimus oddział Ełk

 • sponsorzy prywatni z naszego miasta.
Nasze strony WWW można znaleźć na serwerze idsserv.waw.ids.edu.pl

Zwracamy się do wszystkich z apelem o udział w rozwoju naszej inicjatywy. Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.

Członkowie koła IdS Olecko

nauczyciele prowadzący

Józef Kunicki, Jacek Monkiewicz

LO Olecko


TOP 200