Internauci zbadani

Badanie przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej potwierdza stereotypowe wyobrażenia - z Internetu korzystają głównie ludzie młodzi, wykształceni i mieszkający w dużych miastach.

Badanie przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej potwierdza stereotypowe wyobrażenia - z Internetu korzystają głównie ludzie młodzi, wykształceni i mieszkający w dużych miastach.

Na początku października br. OBOP zapytał Polaków o możliwości korzystania z Internetu. Aż 8% badanych stwierdziło, że ma do niego dostęp w miejscu pracy, na uczelni lub w szkole (odpowiedzi ułożyły się mniej więcej po równo między mężczyzn i kobiety). Współczynnik ten jest ściśle związany z poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania i wiekiem badanych. Ponad jedna trzecia osób z wykształceniem wyższym ma w swojej pracy (lub na uczelni) dostępny Internet. Podobnie jak prawie jedna czwarta mieszkańców dużych miast.

Połowa osób deklarujących dostęp do Internetu korzystała z niego w ostatnim czasie (a co ciekawe, czterokrotnie większa liczba mężczyzn niż kobiet udzieliła odpowiedzi pozytywnej - co pozwala sądzić, że mimo wyrównanych szans w "dostępności", mężczyźni są bardziej aktywni w Internecie). Prawie wszyscy użytkownicy Internetu w Polsce to ludzie oceniający swoją sytuację materialną jako dobrą lub średnią (co pozornie stanowi dobrą prognozę dla działalności internetowych sklepów). Niestety, znacznie gorzej prezentują się dane dotyczące prywatnego wykorzystania Internetu.

Według wyników przeprowadzonego sondażu, jedynie ok. 1% (to już niestety wartość w granicach błędu statystycznego) może posługiwać się siecią globalną bezpośrednio ze swojego domu. Jest to dość niski odsetek, bowiem oznacza to, iż w Polsce jedynie ok. 300 tys. osób (a więc znacznie mniej gospodarstw domowych) ma własny, niezależny od pracy bądź nauki dostęp do sieci (warto pamiętać, że z uwagi na powszechność i dostępność usług Telekomunikacji Polskiej SA, która w ramach lokalnej opłaty telefonicznej oferuje dostęp do Internetu, z dobrodziejstw sieci globalnej może w pełni korzystać każdy posiadacz komputera wyposażonego w modem - oczywiście jeśli tylko ma w domu telefon).

Niestety, w badaniach zabrakło pytania o podstawowy parametr obrazujący rzeczywiste wykorzystanie Internetu - mianowicie, ile czasu dana osoba spędza średnio w sieci w ciągu np. jednego tygodnia? Fakt posiadania możliwości dostępu albo skorzystania z Internetu w ostatnim czasie niestety nie obrazuje faktycznego stanu rynku internetowego w Polsce.

<hr size=1 noshade>Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-7 października br. na reprezentatywnej próbie 1065 mieszkańców Polski (w wieku powyżej 16 lat).


TOP 200