Inteligentny operator

Spółka Energa-Operator wprowadza zmiany, które zaowocują realizacją koncepcji inteligentnej sieci energetycznej.

"Wszystkie podejmowane działania biznesowe są wspólnie omawiane z przedstawicielami biznesu i rozpatrywane w kontekście posiadanej infrastruktury informatycznej. Jasny podział ról pozwala ustalić, kto jest inicjatorem zadań, a kto odpowiada za produkt końcowy".

Andrzej Kołodziej, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji

Transformacja rynku energii w Unii Europejskiej wprowadziła wymóg rozdziału produkcji, sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej. Działania te mają być prowadzone przez osobne podmioty. W grupie Energa za przesył prądu odpowiedzialna jest firma Energa-Operator SA, której obowiązkiem jest m.in. dbałość o dobry stan sieci dystrybucyjnej.

Spółka, jako operator sieci dystrybucji (OSD), realizuje obecnie strategię na lata 2009-2015. Ważną rolę odgrywa w niej Pion Informatyki i Telekomunikacji. Ma on za zadanie wspierać biznes poprzez rozwój i zarządzanie systemami technologicznymi służącymi do zarządzania siecią dystrybucyjną i stanowiącymi podstawę jej codziennego funkcjonowania. Są one także niezbędnymi narzędziami, których wykorzystanie umożliwi realizację koncepcję sieci inteligentnej - SCADA (System Kontroli i Sterowania Siecią Energetyczną) oraz realizowanych w trakcie wdrożenia centralnych systemów SID (System Zarzadzania Majątkiem Energetycznym) i AMI (System Zarządzania Pomiarami).

W pięciu obszarach

Budowa sieci inteligentnej w dystrybucji realizowana będzie w pięciu obszarach, które wymagają odpowiednich rozwiązań technologicznych. Pierwszy obszar to zachęcenie odbiorców energii elektrycznej do jej oszczędzania, tzw. system interaktywny z klientami i rynkiem. Rozwiązanie, które pomoże osiągnąć ten cel, to inteligentne opomiarowanie sieci (smart metering). Będzie ono dostarczać bieżącej informacji o rzeczywistym zużyciu prądu. Drugi to podnoszenie jakości świadczenia usługi dystrybucyjnej poprzez zmniejszenie liczby awarii oraz skrócenie czasu ich usuwania w wyniku automatyzacji sieci. W trzecim przewidywane jest wdrożenie narzędzi do lepszego zarządzania siecią poprzez kontrolę każdego jej punktu. Kolejny obszar wiąże się z podnoszeniem efektywności operacyjnej firmy poprzez wykorzystanie systemów do zarządzania majątkiem sieciowym, wyposażenie ekip w terenie w tablety z dostępem do niezbędnych informacji. Ostatni obszar realizacji projektu sieci inteligentnej dotyczy rozwoju technologii teleinformatycznych, które stanowią podwaliny i platformę rozwoju czterech poprzednich. Odpowiednie narzędzia i systemy pozwolą innym spółkom z grupy budować komercyjne oferty dla odbiorców, zawierające na przykład odpowiednio dostosowane taryfy.

"Rozpoczęła się przebudowa firmy i jej modelu biznesowego. IT będzie w zdecydowanie większy sposób wpływać na nasz rozwój".

Rafał Czyżewski, wiceprezes zarządu

O nieco innych zadaniach IT w firmie o profilu OSD decyduje fakt, że firmy energetyczne podlegają regulacjom i ich poziom przychodów jest ustalany urzędowo, dlatego optymalizują przede wszystkim koszty. I w ich przypadku IT odgrywa kluczową rolę. Od rozwiązań teleinformatycznych zależy także podnoszenie jakości usług i usprawnienie wewnętrznych procesów, ale nie zdobywanie przewagi konkurencyjnej, jak w przypadku firm działających na wolnym rynku. Choć szybkie wdrożenie koncepcji sieci inteligentnej na pewno pomoże wzmocnić wizerunek firmy na rynku. Nie ma też na pewno szybkiego tempa wdrożeń, znanego choćby z rynku usług finansowych. "Rozpoczęła się przebudowa firmy i jej modelu biznesowego. IT będzie w zdecydowanie większy sposób wpływać na nasz rozwój. Aby sprostać temu zadaniu pion teleinformatyczny również musiał być przebudowany, oddzielając funkcje rozwoju i zarządzania od funkcji operacyjnych - centralizacji zamiast rozlokowania po wielu oddziałach firmy. Poprawiamy także wzajemną komunikację IT-biznes i pierwsze efekty tego już są widoczne" - mówi Rafał Czyżewski, wiceprezes zarządu Energa-Operator SA.

W spółce powstanie centrum kompetencyjne dla projektów związanych z siecią inteligentną. W przypadku OSD biznes prowadzą głównie osoby z przygotowaniem technicznym i technologicznym, dlatego też komunikacja z IT jest łatwiejsza. "Wszystkie podejmowane działania biznesowe są wspólnie omawiane z przedstawicielami biznesu i rozpatrywane w kontekście posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Jasny podział ról pozwala ustalić, kto jest inicjatorem zadań, a kto odpowiada za produkt końcowy. Dla nas oznacza to, że wiemy, gdzie wspieramy biznes, a gdzie sami inicjujemy rozwiązania" - potwierdza Andrzej Kołodziej, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji w Energa-Operator SA. Priorytety, które obecnie stoją przed jego działem, to: dostarczenie projektów, które umożliwiają rozwój biznesu, dopasowanie planów i strategii IT do planów i strategii biznesowej, usprawnienie współpracy ze stroną biznesową w celu optymalizacji zasad nadzoru nad IT.

SCADA zintegrowana

Spółka Energa-Operator zakończyła już projekt scalenia systemu SCADA w ośmiu oddziałach firmy, tzw. regionalnych dyspozycjach mocy (RDM). "Dzięki temu udało się nam zredukować liczbę lokalizacji serwerów z 42 do 16, ich liczbę z 78 do 16, a zamiast 41 systemów służących do nadzoru sieci mamy dwa: WindEx od firmy Elkomtech oraz Syndis od firmy Mikronika. Stanowiska służb nadzoru zostały gruntownie przebudowane, a stan sieci można obserwować na ścianie wizualizacyjnej" - mówi Hieronim Szwabowski, dyrektor programu SCADA. Lista korzyści jest jednak znacznie dłuższa. Już za rok będzie można zobaczyć efekty wdrożenia systemu SID do zarządzania majątkiem sieciowym.

Główne korzyści ze stosowanych rozwiązań:

- Ujednolicenie technologiczne infrastruktury teleinformatycznej

- Ujednolicenie procedur pracy na sieci i dyżurnych ruchu

- Standaryzacja nazewnictwa i symboliki obiektów energetycznych

- Większe bezpieczeństwo i ciągłość pracy systemu

- Jeden model statyczny obiektu zgodnie z metodologią CIM

- Elastyczna organizacja pracy służb dyspozytorskich na poziomie RDM

- Uniezależnienie prac dyżurnych od miejsca ich przebywania

- Możliwość scentralizowanego zarządzania szkieletem OSD


TOP 200