Inteligencja na brzegu sieci

W sieciach MAN i WAN są wykorzystywane wysokowydajne technologie oparte na protokole IP. Zapewniając dynamiczną skalowalność szybkości w zakresie od 1 Mb/s do 1 Tb/s, nowe media transportowe są w stanie przenosić głos i dane po kosztach stanowiących ułamek ponoszonych przy stosowaniu technologii, takich jak ATM i SONET.

W sieciach MAN i WAN są wykorzystywane wysokowydajne technologie oparte na protokole IP. Zapewniając dynamiczną skalowalność szybkości w zakresie od 1 Mb/s do 1 Tb/s, nowe media transportowe są w stanie przenosić głos i dane po kosztach stanowiących ułamek ponoszonych przy stosowaniu technologii, takich jak ATM i SONET.

Inteligencja usług IP może przynieść znaczne korzyści dostawcom linii DSL, umożliwiając z jednej strony zaspokojenie wymagań klientów, a z drugiej - osiągnięcie korzyści z rozwoju rdzenia sieci. Omawianą technologię implementuje się w multiplekserach DSLAM (DSL Access Multiplexers) lub koncentratorach, które są lokalizowane na brzegu sieci. Do ich zadań należy agregowanie i przekazywanie strumieni danych abonentów w kierunku do hosta (upstream) oraz separowanie i dostarczanie abonentom kierowanych do nich strumieni (downstream). Inteligencja usług IP pozwoli dostawcom linii DSL w sposób ekonomiczny zapewniać skalowalne usługi oraz zarządzać zakresem usług w istniejących środowiskach sieci ATM, a w przyszłości łagodnie przejść do środowiska IP typu end-to-end.

Inteligencja na brzegu sieci

Jak to działa

Optymalizowane multipleksery ATM muszą rozbijać pakiety IP na komórki o stałym rozmiarze 53 bajtów. Ponieważ wszystkie komórki wyglądają tak samo, multipleksery DSLAM dla sieci ATM nie mogą wyróżniać poszczególnych rodzajów ruchu IP. Dlatego dostawca DSL, używający multiplekserów DSLAM w sieci ATM, musi zapewnić wydzielone stałe obwody wirtualne PVC (Permanent Virtual Circuit) dla wszystkich rodzajów ruchu i dla wszystkich abonentów. Weźmy na przykład dostawcę usług DSL, który pozyskał 100 abonentów dla jakiegoś asortymentu usług, w tym bardzo szybkiego dostępu do Internetu oraz usług gwarantujących żądany poziom QoS (Quality of Service), takich jak głos i VPN. Ponieważ multipleksery DSLAM dla ATM nie są w stanie określić różnicy pomiędzy pakietami internetowymi, głosowymi i pochodzącymi z sieci VPN, dostawca oferujący tę technologię musi ustalić 100 oddzielnych obwodów PVC dla dostępu internetowego, 100 dla sieci VPN i jeszcze 100 dla usług głosowych - jeden obwód PVC dla każdego abonenta i każdej usługi, co w sumie daje 300 obwodów PVC. Ponadto operator musi dysponować systemem zarządzającym wszystkimi komponentami sieci oraz ręcznie ustawiać i testować wszystkie obwody wirtualne wszystkich abonentów.

W odróżnieniu od ATM koncentratory wyposażone w inteligencję usług IP mogą rozróżniać typy pakietów IP, zwiększając asortyment dynamicznie dostarczanych usług. Na przykład mogą one określić różnicę pomiędzy pakietami przekazującymi głos, pakietami VPN oraz internetowymi i rozsortowywać pakiety określonego rodzaju do odpowiednio zdefiniowanych ścieżek. Zdolność do agregowania zróżnicowanego ruchu, pochodzącego od wielu abonentów we współużytkowanych ścieżkach, przynosi poważne korzyści w dostarczaniu i skalowaniu sieci DSL - w porównaniu z technologiami optymalizującymi ATM.

Przykładowo: dostawca usług DSL, używający multipleksera DSLAM lub koncentratora wyposażonego w inteligencją IP, może zapewnić takie same usługi jak w przytoczonym przykładzie sieci ATM, dla tych samych 100 abonentów przy trzykrotnie mniejszej liczbie ścieżek sieciowych. Koncentratory z inteligencją usług IP mogą przekazywać inteligentnie ruch jednocześnie kolejkując decyzje odnośnie dostępu do sieci na podstawie dowolnej kombinacji informacji z nagłówka w warstwach 2, 3, 4 i 7. Ponadto, wykorzystując informację nagłówka IP, koncentratory te mogą priorytetować ruch oraz klasyfikować i zabezpieczać ruch pochodzący z różnych usług. Na przykład pracując z bramami głosowymi koncentratory z inteligencją usług IP mogą agregować wszystkich abonentów przekazujących głos do jednej, charakteryzującej się małym opóźnieniem ścieżki w sieci transportowej. Mogą również współdziałać z routerami dostawcy usług internetowych w agregowaniu ruchu abonentów internetowych i podnosić wydajność sieci VPN, agregując przekazy wszystkich podłączonych pracowników przedsiębiorstwa w jeden tunel VPN.

W środowisku współczesnych sieci, w których ATM funkcjonuje jako mechanizm zapewniający QoS dla ruchu głosowego, koncentratory wyposażone w inteligencję IP dają dostawcom usług DSL najbardziej efektywne pod względem kosztów rozwiązanie pozwalające na zwiększenie oferty usług dla rosnącej liczby abonentów. W zbliżającej się erze sieci opartych całkowicie na technice IP inteligentne usługi IP staną się nieodzowne.


TOP 200