Informatyzacja priorytetem

"Informatyzacja oraz innowacyjność będą należały do najważniejszych priorytetów rozwojowych kraju wspieranych ze środków europejskich w latach 2007-2013" - zadeklarowała dzisiaj Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji pierwszej rocznicy utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jej zdaniem, w kolejnym okresie wydatkowania funduszy europejskich trzeba zwrócić szczególną uwagę na te projekty, których realizacja obecnie idzie słabiej, a które są ważne z punktu widzenia perspektyw rozwojowych kraju. Są wśród nich zarówno działania na rzecz informatyzacji kraju jak i działania związane z innowacyjnym charakterem funkcjonowania polskiej gospodarki oraz nauki.

Do najważniejszych zadań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem unijnych środków Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zaliczył m.in. udostępnienie rejestrów państwowych w formie elektronicznej, projekt e-Deklaracje i chipowe dowody osobiste. Na dofinansowanie przedsięwzięć mogą liczyć firmy oferujące usługi elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i administracją publiczną. Wspierany będzie także rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu dla obywateli. Będzie się to odbywało na dwa sposoby - zarówno przez wspomaganie rozwoju infrastruktury dostępowej jak i dofinansowanie dostępu grupom społecznym, które inaczej nigdy by tego dostępu nie uzyskały. Działania te będą prowadzone głównie w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" oraz w dużej mierze w Programie "Kapitał ludzki". Zdaniem Tomasza Nowakowskiego, problematyka społeczeństwa informacyjnego będzie też mocno obecna we wszystkich regionalnych programach operacyjnych.

Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwrócił uwagę na znaczenie największego w gruncie rzeczy projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej". "Przez zaplanowane w tym programie działania zostanie wygenerowana duża podaż w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W innych programach powinnoa zostać wygenerowanea zapotrzebowanie podaż, aby rozwój tych terenów odbywał się w sposób zrównoważony" - podkreślał wiceminister Władysław Ortyl. Program rozwoju Polski Wschodniej ma być w przyszłości modelowym programem dla innych regionów kraju.