Informatyzacja administracji

Uczestnicy IX Ogólnopolskiego Forum Teleinformatyki zastanawiali się nad programem rozwoju teleinformatyki w administracji rządowej.

Uczestnicy IX Ogólnopolskiego Forum Teleinformatyki zastanawiali się nad programem rozwoju teleinformatyki w

administracji rządowej.

Około 150 uczestników majowej konferencji IX Ogólnopolskiego Forum Teleinformatyki zastanawiało się w Połczynie-Zdroju nad kierunkami rozwoju informatyki w administracji rządowej i samorządowej.Forum, zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki, miało na celu przedstawienie poglądów najważniejszych uczestników polskiej informatyzacji na kwestie związane z zamówieniami publicznymi, prawem celnym i informatyzacją administracji państwowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele administracji, stowarzyszeń informatycznych i firm komputerowych. Konferencji patronował Departament Informatyki Urzędu Rady Ministrów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, a także Ministerstwo Łączności. Otwarcia Forum dokonał wraz z Wacławem Iszkowskim, prezesem IPIiT, wojewoda koszaliński Jerzy Mokrzycki.

"Administracja państwowa pozostaje wciąż głównym zleceniodawcą dużych projektów informatycznych w Polsce" - stwierdził Janusz Maszkiewicz, przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy URM. Analizując dotychczasową działalność Rady przewodniczący podkreślił, iż praca powołanych w ub. r. zespołów roboczych zbliża się ku końcowi i w większości przypadków można już określić podstawowe kryteria informatyzacji administracji państwowej.

Poszczególne zespoły robocze zajmujące się dokumentem elektronicznym, zatrudnieniem kadr, nowelizacją ustawy o

zamówieniach publicznych i rejestrami publicznymi przygotowały - zdaniem Janusza Maszkiewicza - wiele postulatów, które Rada przedstawia do akceptacji poszczególnym instytucjom rządowym. W kwestii dokumentu elektronicznego Rada zwróciła się do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o przywrócenie stanowiska

przedstawiciela Polski w ONZ w zespole, zajmującym się dokumentem elektronicznym. Określono też założenia wprowadzenia dokumentu elektronicznego i zbadano stan prawny takiego posunięcia.

Zespół ds. Zatrudniania Kadr Informatycznych w administracji przygotował specjalną ankietę dla instytucji i osób indywidualnych, której analiza ma być podstawą do odpowiednich działań Rady na forum rządowym. Na 100 indagowanych instytucji, 90 odpowiedziało na ankiety, postąpiło tak też 800 indywidualnych ankietowanych. "W

administracji zatrudnionych jest obecnie ponad 1200 informatyków - twierdzi Janusz Maszkiewicz - prace zespołu służą zapewnieniu tej grupie odpowiedniego prestiżu i płacy".

Ustawą o zamówieniach publicznych zajmował się natomiast zespół pod kierunkiem Janusza Maszkiewicza. Przygotował on wiele poprawek do ustawy o zamówieniach publicznych, które po konsultacji prezesa Urzędu ds. Zamówień Publicznych trafią na posiedzenie rządu. "Ustawa ta napisana została z myślą nie o informatyce, lecz o robotach budowlanych - twierdził Wacław Iszkowski - i dlatego przestała przystawać do naszej rzeczywistości".

"REGON, PESEL i TERYT powinny wystarczać urzędom administracji państwowej do realizacji celów zarówno podatkowych jak i ewidencyjnych" - stwierdził Antoni Kreczmar, odpowiedzialny za prace zespołu zajmującego się rejestrami publicznymi. Wacław Iszkowski potwierdził, iż w krótkim czasie Polska może stać się najbogatszym w rejestry państwem w Europie. "Niewiele nam brakuje do tego, aby w portfelu nosić kilkanaście numerów identyfikacyjnych" - stwierdził Janusz Maszkiewicz.


TOP 200