ISDN atrakcyjna droga przesyłania danych

Coraz powszechniejsze na Zachodzie cyfrowe sieci telekomunikacyjne z integracją usług stają się atrakcyjną alternatywą dla klasycznych zastosowań telekomunikacyjnych w przetwarzaniu danych. Zwłaszcza duże koncerny odkrywają zalety ISDN jako medium, na bazie którego można realizować sieci rozległe, a także sieci lokalne.

Coraz powszechniejsze na Zachodzie cyfrowe sieci telekomunikacyjne z integracją usług stają się atrakcyjną alternatywą dla klasycznych zastosowań telekomunikacyjnych w przetwarzaniu danych. Zwłaszcza duże koncerny odkrywają zalety ISDN jako medium, na bazie którego można realizować sieci rozległe, a także sieci lokalne.

Zastosowanie sieci zintegrowanych, jak każdą nową technikę, napotyka na pewien opór odpowiedzialnych za rozwój informatyki w firmach. Jako główny zarzut podają oni małą szybkość transmisji, oferowaną przez to medium. Specjaliści z niemieckiego Telekomu, odpowiedzialni za promocję nowej usługi, odrzucają jednak taką argumentację. Ich zdaniem prędkość 64 Kbit/s nadaje się do realizacji profesjonalnych zastosowań sieciowych, oczywiście tylko do określonej liczby przesyłanych danych.

Twierdzą oni, iż ciągłe porównywanie 64 Kbit/s cyfrowej sieci telefonicznej z 10 Mbit/s klasycznych topologii sieci lokalnych jak Ethernet czy TokenRing jest po prostu bezcelowe. Są to dwie różne techniki nadające się do odmiennych zastosowań. ISDN powinien być stosowany w przesyłaniu danych tylko jako medium uzupełniające, a nie konkurencyjne, w stosunku do LAN. Właśnie sensowna kombinacja obu tych metod przesyłania informacji może przynieść ciekawe technicznie i opłacalne ekonomicznie zastosowania.

Główną zaletą wykorzystania sieci uniwersalnej jest duża elastyczność takiego rozwiązania. Sieć telefoniczna oferuje przecieżogromne i praktycznie wszędzie dostępne łącza, nie wymagające specjalnych inwestycji. Zauważono jednak, że właśnie fakt korzystania z sieci telefonicznej stanowi dla wielu menedżerów informatyki swoistą barierę psychologiczną, utrudniającą integracje ISDN jako elementu kompleksowego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Sytuacja taka ma swoje korzenie prawdopodobnie w historycznym jużdzisiaj rozdziale zastosowań informatycznych i telekomunikacyjnych w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa.

Za wykorzystaniem ISDN jako medium do budowy sieci rozległych łączących sieci lokalne ponad granicami przedsiębiorstwa, przemawia jednak wiele argumentów. Jest to wymieniona już wcześniej dostępność umożliwiająca tworzenie rozwiązań elastycznych, a także większa szybkość transmisji w porównaniu z zastosowaniem przesyłania opartego na protokole X.25 czy odpowiednie modemy. W zależności od polityki cenowej operatora sieci w danym kraju, różnie kształtuje się porównanie kosztów instalacji i opłat za użytkowanie poszczególnych usług telekomunikacyjnych. Zakłada się jednak, iż po wprowadzeniu w 1996 r. w całej EWG dalszej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego będą one malały.

Firmy zajmujące się badaniem europejskiego rynku telekomunikacyjnego przewidują dość jednomyślnie sukces ISDN w dłuższym okresie. Dataquest przewiduje co prawda, że w 1995 r. sprzedanych zostanie ponad 1,6 mln modemów i tylko 0,3 mln kart sieciowych ISDN, ale ta sama firma szacuje jednocześnie, iżdo 1996 r. 30% rynku modemów zgodnych z protokołem V.32 zostanie utraconych na korzyść umożliwiających współpracę z siecią zintegrowaną.

Badania przeprowadzone przez niemiecką firmę IMK wskazują, iż największą gotowość do korzystania z ISDN wykazują firmy duże - mające rocznie ponad 50 mln DM obrotu. Co czwarta korporacja zamierza wykorzystać do 1995 r. sieć cyfrową do stworzenia WAN. W roku 1992 z takim zamiarem nosiło się tylko 6% badanych.

Podobne prognozy dotyczą wykorzystania ISDN dla komunikacji PC-tów z dużymi komputerami oraz w obszarach zarezerwowanych dotychczas dla sieci lokalnych. Na razie użytkownicy są wstrzemiężliwi, 30% z nich planuje jednak stworzenie sieci opartych na ISDN do roku 1995. Wywodzące się z klasycznego przetwarzania danych przekonanie, iżintegracja komputerów osobistych może się dokonać tylko w oparciu o sieci lokalne, getewaye i serwery jest jeszcze silnie zakorzeniona.

Jednak technika ISDN może być interesująca także dla zastosowań wewnątrzzakładowych. Nowoczesna, cyfrowa centrala abonencka, zgodna z ISDN może być alternatywą dla sieci lokalnej tam, gdzie szybkość transmisji nie jest czynnikiem decydującym. Rozwiązanie takie charakteryzuje się dużą elastycznością - pozwala na łatwe przenoszenie stanowisk pracy, bez konieczności kosztownego przekładania okablowania. Inną korzyścią jest wykorzystywanie tego samego medium dla różnych form komunikacji: danych, tekstów i głosu.

Tak wykorzystywana centrala abonencka stanowi, z oczywistych powodów, platformę do włączenia wewnętrznego systemu komunikacyjnego do sieci rozległych, integrując tym samym zewnętrzną i wewnętrzną komunikacje firmy. Inną, bardzo ważną cechą takiego systemu telekomunikacyjnego jest jego rzeczywista otwartość, zagwarantowana przez obowiązujące w wielu krajach jednolite normy ISDN. Zaletą są także niskie koszty dalszego rozwoju systemu informacyjnego. Wady to: duży koszt początkowy (centrala abonencka) i stosunkowo mały jeszcze wybór dostępnych na rynku, specjalistycznych i wielofunkcyjnych urządzeń końcowych.

Inną zaletą sieci zintegrowanych jest to, iżpozwalają na stopniową rozbudowę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, na zasadzie dodawania kolejnych klocków-zastosowań do elementów już istniejących. "Filozofia" sieci pozwala na wielorakie wykorzystywanie istniejącego łącza. I tak, mogą się ze sobą komunikować łącza stałe i komutowane. To samo łącze może służyć do transportu danych komputerowych i komunikacji głosowej, co może być szczególnie interesujące dla firm mniejszych.

Szczególnie atrakcyjna wydaje się stosunkowa łatwość realizacji na bazie ISDN połączeń typu "any-to-any". Sieci lokalne, z szybkościami dochodzącymi do 10 Mbit/s są oczywiście nieporównanie wydajniejsze, mają one jednak zasadniczą wadę. Jest nią mała elastyczność raz jużułożonego okablowania. W wypadku większej reorganizacji czy przeprowadzki, systemy oparte na ISDN nie wymagają większych prac budowlanych czy nowego okablowania.

Największą wadą wykorzystania ISDN jako bazy dla systemu informacyjnego przedsiębiorstwa jest brak większej liczby gotowych aplikacji, szczególnie pakietów zintegrowanych. Pionierzy sieci zintegrowanej są w praktyce skazani na tworzenie własnego oprogramowania użytkowego.

Powoduje to niski poziom akceptacji tej techniki wśród użytkowników. Specjaliści spodziewają się wzrostu popularności cyfrowej telefonii po roku 1995. Decydujący będzie tu rok 1994, rok przejścia na ujednolicony europejski standard ISDN, który został ustalony przez 26 operatorów sieci z 20 krajów europejskich. Powstały w ten sposób duży i jednolity rynek europejski powinien stać się wystarczająco atrakcyjny zarówno dla producentów urządzeń końcowych, jak i dla firm software'owych. Oczekuje się, iż rozwój zastosowań powinien zostać przyspieszony także przez spadek cen usług oferowanych w sieci oraz przez możliwość realizacji zastosowań przekraczających granice państwa.

Jednak zarówno operator niemieckiej sieci Telekom, jak i firmy konsultingowe są przekonane o sukcesie ISDN w najbliższych latach. Dataquest szacuje europejski rynek kart sieciowych ISDN w 1996 r. na 400 mln DM, podczas gdy w 1991 obrót wyniósł 120 mln. Ogólna wartość rynku urządzeń końcowych przystosowanych do pracy z systemem ISDN wzrośnie wg ocen Frost&Sullivan z 4,617 mld DM w 1992 r. do ponad 10 mld DM w 1997 r.

Zakłada się, że ISDN przyczyni się do dalszej integracji różnych form informacji /dane komputerowe, tekstowe, głos, obraz i animacja/ w przedsiębiorstwie i stworzy nowy typ zawodowy. W miejsce, dotychczas najczęściej odrębnie traktowanych stanowisk administratora odpowiedzialnego za telekomunikację i przetwarzanie danych, rządy nad coraz bardziej złożoną infrastrukturą informacyjną przedsiębiorstwa przejmie menedżer komunikacji.


TOP 200