IMS w sieciach nowej generacji

W liczącej ponad sto lat historii światowej telekomunikacji wyróżnia się kilka etapów rozwoju, zróżnicowanych pod względem stosowanych technologii komutacji i sposobu transmisji. Obejmują one trzy istotnie różniące się technologie: tradycyjne systemy komutacyjne, czyli centrale z analogowym przekazem głosu, centrale cyfrowe z transmisją głosu i danych w postaci pakietowej oraz cyfrowe systemy przełączania oparte na serwerach, stosowane do przesyłania sygnałów multimedialnych (głos, dane i obraz) za pomocą protokołu IP. W ostatnim etapie tego rozwoju zaczyna formowaç się wielousługowa platforma telekomunikacyjna IMS (IP Multimedia Subsystem), integrująca za pośrednictwem protokołu IP wszelkie pakietowe media komunikacyjne. Środowisko IP Multimedia Subsystem jest obecnie postrzegane w świecie telekomunikacji jako platforma o niezwykłym potencjale, która według wielu analiz przeobrazi rynek multimediów. Jeszcze nigdy dotąd tak wiele podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym nie uzgodniło wspólnego stanowiska dotyczącego jednego standardu, który obejmuje niemal całość zagadnień związanych ze sterowaniem i funkcjonowaniem aplikacji multimedialnych.

Obecnie, zarówno organizacje standaryzacyjne, jak i operatorzy sieci oraz dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, uważają architekturę IMS za właściwą drogę rozwoju sieci nowej generacji NGN (Next Generation System).

Standardy opisujące jej działanie z jednej strony pozwalają na ewolucję istniejących rozwiązań dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, z drugiej są na tyle otwarte, by pozwoliç na pojawienie się nowych graczy na tym rynku. Branża telekomunikacyjna jest obecnie nastawiona na usługi dla użytkowników końcowych, czyli oferowanie odbiorcom jak największej różnorodności usług tworzonych na potrzeby telefonii stacjonarnej i ruchomej oraz do łatwego przesyłania głosu i danych. Nadrzędnym celem staje się dostarczenie funkcjonalnych i wygodnych w stosowaniu multimedialnych aplikacji użytkownikom końcowym, teraz za pośrednictwem sieci nowej generacji NGN z protokołami IP, sterowanej platformą IMS.

IP staje się potęgą

Od kilku lat standardowe i multimedialne usługi telekomunikacyjne operatorzy zaczynają udostępniać przez globalne sieci pakietowe operujące protokołem IP, co istotnie obniża cenę usług długodystansowych i koszt eksploatacji takich sieci, a w rezultacie powoduje wzrost zainteresowania nowymi usługami. Według prognoz w niedługim czasie nastąpi całkowite wyeliminowanie tradycyjnych systemów komutacji, a ich miejsce zajmą sieci NGN, stopniowo wyposażane w architekturę wydajnych platform sterujących IMS. Funkcjonują one za pośrednictwem serwerów, które korzystając z protokołów IP i SIP (Session Initiation Protocol) umożliwiają stosunkowo niewielkim kosztem realizację prawie wszystkich stacjonarnych i mobilnych usług telekomunikacyjnych. Przechodzeniu na pakietowe usługi telekomunikacyjne sprzyja wdrażanie platformy IMS, stanowiącej krok w kierunku wydajnych sieci wielousługowych. Zwłaszcza, że została ona zaprojektowana jako platforma sterująca udostępnianiem serwisów i aplikacji zlokalizowanych zarówno w sieci operatorów stacjonarnych, jak i mobilnych. Wdrażając w sieci technologię IMS operatorzy mogą integrowaç różne domeny komunikacyjne, zezwalając na dostęp, kreowanie, przetwarzanie oraz podział wspólnych zasobów cyfrowych, a także używać do tego celu różnorodnych terminali komunikacyjnych. Ewolucja w kierunku rozwiązań i aplikacji IMS przebiega stopniowo, zwykle bez zakłócania procesu świadczenia usług.

SIP (Session Initiation Protocol) to nowoczesny protokół sterujący warstwy aplikacyjnej, używany do kreowania, zestawiania, modyfikowania i zamykania sesji komunikacyjnych IP między dwoma lub wieloma uczestnikami sieci pakietowej. Kontrolowane przez SIP sesje łączności mogą dotyczyç: pakietowych transmisji głosowych (VoIP), strumieniowej dystrybucji treści i sygnałów multimedialnych oraz zestawiania multimedialnych audiokonferencji lub wideokonferencji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200