Gdy serwerownia się rozrasta...

Decyzje dotyczące rozbudowy infrastruktury IT powinny wynikać z analizy wymagań biznesowych. Jak na ich podstawie oszacować optymalne parametry dotyczące kosztów oraz wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa centrum danych?

Potrzeby informatyczne większości firm rosną i często stają one przed koniecznością zwiększania dostępnej mocy obliczeniowej. Rozbudowa własnej serwerowni wiąże się szeregiem wyzwań, z których najpoważniejszym jest podjęcie właściwych decyzji. Jest to tym trudniejsze, ponieważ z reguły nie ma się pełnej wiedzy o przyszłych wymaganiach.

Jeśli potrzebna jest dodatkowo moc obliczeniowa w serwerowni, do wyboru są trzy fundamentalne opcje: rozbudowa istniejącej lokalizacji, kolokacja lub usługi chmurowe. Jest to pierwsza, ale i najistotniejsza decyzja. Aby dokonać właściwego wyboru, trzeba najpierw zrozumieć, jaki jest balans między kosztami obsługi aplikacji, a tym jak ważne jest własne centrum danych z punktu widzenia prowadzenia danego biznesu. W praktyce tak ważna decyzja dotycząca infrastruktury IT nie powinna być podejmowana na podstawie aspektów technologicznych, lecz wymagań biznesowych.

Zobacz również:

  • Nowoczesna klimatyzacja w DC – przepis na biznesowy sukces
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl

Ocena ryzyka związanego z centrum danych jest często ograniczana do analizy ryzyka operacyjnego, co z reguły jest opisywane poziomem dostępności zasobów, często wyrażanym z użyciem określonej liczby dziewiątek (np. 99,99). Jednakże osiągnięcie pożądanego poziomu dostępności to tylko jeden z aspektów zarządzania ryzykiem w centrum danych. Przed podjęciem decyzji firmy muszą też zrozumieć, jaką wartość tworzy dla nich centrum danych. Dlatego ważne jest, aby przed przejściem do fazy planowania zrobić analizę potrzeb biznesowych. Można wykorzystać do tego metodologię ITIL, która świetnie nadaje się do tego celu.

Na podstawie potrzeb biznesowych można oszacować wymagania dotyczące wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. W fazie planowania należy przeanalizować wymagania aplikacji, w szczególności zweryfikować, czy obecna architektura aplikacji może działać w rozproszonym środowisku. Konieczne jest również zidentyfikowanie, jakie implikacje biznesowe może mieć decentralizacja, włączając w to dostępność zasobów oraz zarządzanie wieloma lokalizacjami. Kolejnymi istotnymi kwestiami są opóźnienia sieciowe, czas przywracania aplikacji, danych i usług, kwestie prawne i podatkowe.

Wyzwania

Rozbudowa serwerowni może przynieść istotne korzyści, ale żeby je osiągnąć, trzeba zmierzyć się z szerergiem poważnych wyzwań związanych z planowaniem i przeprowadzeniem tego procesu. Fundamentalną sprawą jest znalezienie finansowania, czyli przekonanie zarządu, że warto zainwestować pieniądze w taki projekt. To wymaga przygotowania przekonywującego modelu biznesowego z wyliczeniem zwrotu z inwestycji. Nie mając wcześniejszego doświadczenia w takich projekt, przygotowanie takich wyliczeń będzie znacznie trudniejsze.

Proces przeboduwy centrum danych stwarza szereg zagrożeń, np. związanych z wymianą instalacji elektrycznej (możliwe zwarcia czy przeciążenia). Aby zapobiec takim problemom, potrzebna jest kompletna dokumentacja infrastruktury centrum danych. Niestety w firmach często zdarza się, że nikt nie zadbał o zachowanie takich dokumentów. A przecież proces rekonstrukcji centrum danych najczęściej odbywa się na żywym organizmie. Trudno znaleźć firmę, która mogłaby sobie pozwolić choćby na kilka dni przestoju. Dlatego niezbędne jest dokładne zaplanowanie prac.

W kilku krokach

Pierwszym krokiem w procesie rozbudowy centrum danych jest zebranie zespołu, który pokieruje pracami. W jego skład powinni wejść, oprócz pracowników działu IT, również przedstawiciele wszystkich zainteresowanych departamentów biznesowych. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie jeszcze właściwych osób ze strony potencjalnych dostawców (producentów, integratorów) rozwiązań do centrum danych. Ich wkład może być nieoceniony jeśli w firmie nie ma osób, które brały wcześniej udział w tego typu projektach. Następnie można przejść do zidentyfikowania ograniczeń obecnego centrum danych i opracować możliwe opcje pokonania tych ograniczeń. Z reguły jest kilka możliwych rozwiązań dla danego problemu w centrum danych. Warto ocenić każde rozwiązanie, aby trafnie wybrać to najlepiej odpowiadające potrzebom.

Mając sporządzoną listę potencjalnych opcji, należy poddać je ocenie biznesowej – porównać koszty z korzyściami. Na tej podstawie można podjąć decyzję, które rozwiązania mają sens od strony zakupowej. To z kolei umożliwi kierownictwu zabezpieczenie potrzebnego budżetu. Analiza oszczędności, kosztów i zwrotu z inwestycji to istotne elementy w projekcie modernizacji centrum danych, ale aspekty niefiskalne często są równie ważne. Przykładowo, rozbudowa serwerowni może być niezbędna, aby firma mogła realizować swoją długoterinową strategię.

Z zabezpieczonym budżetem można zając się sporządzeniem listy celów oraz kryteriów oceny. Powinny one opisywać nie tylko zmiany infrastruktury, które projekt ma objąć, ale także te obszary infrastruktury, którą mają pozostać niezmienione. Następnym krokiem jest przygotowanie planu działań, włączając w to harmonogram. Dobrze napisany plan projektu powinien obejmować:

  • dokładny opis kolejnych działań, aby zminimalizować negatywny wpływ na systemy produkcyjne w trakcie prac modernizacyjnych, przy założeniu, że centrum danych musi funkcjonować przez cały czas realizacji projektu;
  • listę potencjalnych problemów, które mogą wyniknąć w trakcie prac, oraz środków zaradczych (w ten sposób można zaoszczędzić wiele cennego czasu).

Zakończenie prac modernizacyjnych to jednak nie koniec projektu. Dobrą praktyką jest zaktualizowanie dokumentacji, co bardzo ułatwi w przyszłości życie administratorom IT. Warto wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za ten obszar. Trzeba również przeprowadzić dokładne testy każdego systemu, który został zmieniony, wymieniony lub dodany. Takie testy powinny obejmować poszczególne zmodyfikowane komponenty jak również całość systemu. Przykładowo, jeśli wymieniono zasilaze awaryjne, listwy PDU oraz ustawiono szafy stelażowe tak, aby powstały korytarze powietrzn, trzeba zweryfikować, że każdy z tych systemów działa poprawnie, a także sprawdzić, czy cała serwerownia działa poprawnie w różnych symulowanych warunkach.

Ponadto przed przełączeniem rozbudowanego centrum danych na produkcję trzeba powrócić do celów zdefiniowanych na początku projektu i zweryfikować, czy wszystkie zostały osiągnięte. Powinna to być rygorystyczna weryfikacja przeprowadzono w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Planowanie pojemności

Planowanie pojemności ma na celu określenie, kiedy rozbudowa będzie konieczna. Wymaga to sprawdzenia, jakie jest obecne wykorzystanie zasobów, w jakim tempie dotychczas rosło obciążenie (na tej podstawie można przeprowadzić interpolację na przyszłość) oraz jakie są planowane nowe wymagania (np. nowe działania przewidywane przez marketing). Oprócz tego trzeba uwzględnić możliwe skoki obciążenia (np. związane z jakimiś przewidywalnymi zdarzeniami) oraz czas dostawy nowych komponentów i wdrożenia do produkcji.

Mając takie informacje, można skalkulować, kiedy wyczerpią się obecne zasoby oraz ilość potrzebnych nowych zasobów, aby zaspokoić potrzeby firmy w określonej perpektywie czasowej. Tego typu obliczenia można przeprowadzić dla każdego typu zasobów w centrum danych. Może się bowiem okazać, że brakuje tylko mocy obliczeniowej, a przepustowość sieci i pojemność macierzy jest wystarczająca. W przypadku współdzielonych zasobów potrzebne są dane z różnych działów, aby móc określić, czy potrzebne są dodatkowe zasoby.

Co mamy

Przed zakupem nowego wypsażenia trzeba mieć wiedzę, co się już posiada i w jakim stopniu te zasoby są wykorzystywane. Spis powinien być kompletny, ponieważ brak jakiś elementów oznacza, że nie zostaną one uwzględnione w planowaniu pojemności. Należy sporządzić go z uwzględnieniem takich detali, jak procesory, pamięć RAM w serwerach, ilość pamięci masowej, czy połączenia sieciowe. W przypadku połączenia z Internetem również jest potrzebna lokalna infrastruktura, jak routery, przełączniki oraz połączenie z przynajmniej jednym ISP. Schodząc niżej, trzeba spisać karty sieciowe, okablowanie, urządzenia pamięci masowych oraz przepustowości połączeń. Niektóre urządzenia sieciowe mogą być wyposażone w karty sieciowe wymagające specjalnego okablowania. Warto również spisać adresy IP przydzielone poszczególnym urządzeniom.

Oprócz sprzętu potrzebny jest również inwentarz oprogramowania: systemów operacyjnych i aplikacji oraz licencji na oprogramowanie. Poza tym dane i informacje konfiguracyjne przechowywane w urządzeniach mogą wymagać backupu. Na tym nie koniec. Urządzenia mają określone wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia, a także potrzebna jest przestrzeń do ich montażu. Dlatego trzeba mieć również wiedzą na temat liczby i typów szaf stelażowych w centrum danych, dostępnego zasilania i wydajności systemów chłodzenia oraz dostępnej powierzchni. Nie ma substytu, który mógłby zastąpić regularnie aktualizowany spis posiadanych zasobów. Jest on solidną podstawą do podejmowania decyzji zakupowych czy wycofywania z użytku określonych komponentów sprzętowych lub oprogramowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200