Gdański System Informacji Terenowej

Dzięki inicjatywie gdańskich władz miejskich, przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, powstał projekt Systemu Informacji Terenowej miasta Gdańsk. Głównym celem Systemu jest umożliwienie sprawnego administrowania i zarządzania całą przestrzenią miejską. W przypadku dużych miast komputeryzacja jest jedyną drogą, która może prowadzić do tego celu.

Dzięki inicjatywie gdańskich władz miejskich, przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, powstał projekt Systemu Informacji Terenowej miasta Gdańsk. Głównym celem Systemu jest umożliwienie sprawnego administrowania i zarządzania całą przestrzenią miejską. W przypadku dużych miast komputeryzacja jest jedyną drogą, która może prowadzić do tego celu.

Stan aktualny

Na Komputer Expo '94, pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańsk, panowie Robert Lach i Jan Szczygielski, poinformowali, że po przeprowadzeniu analizy potrzeb Urzędu Miejskiego, na plan pierwszy, wysunęła się tematyka stanu prawnego nieruchomości. Zaprezentowali mapę, która przedstawia przebieg granic działek i budynków, z dołączoną informacją tekstową - kto jest właścicielem danej działki, z odesłniem do źćródłowych informacji w ksiągach wieczystych.

Do dzisiaj opracowano ok. 1000 komputerowych map przedstawiających granice działek. Zakończono także prace opisowe - jaką powierzchnię ma każda z działek i kto jest jej właścicielem.

Zadanie zrealizowano używając w miarę prostych narzędzi. Grafika została wykonana przy pomocy pakietu AutoCAD, zaś część tekstowa powstała dzięki wykonanemu we wrocławskiej Akademii Rolniczo-Technicznej programowi o nazwie Miejski System Ewidencji Gruntów.

Zaczęto od prostych narzędzi, wystarczająco jednak skutecznych do tego, aby zbierać niezbędne dane. W trakcie tych prac, niejako równolegle, budowano Projekt Generalny całego Systemu. Analizowano potrzeby użytkowników, określano gdzie są źródła potrzebnych informacji, jak można je wykorzystać, na jakich nośnikach są zapisane. Nakreślono projekt połączeń, z uwzględnieniem struktury dostępu do informacji. Po półtorarocznym okresie analiz wybrano odpowiednie do całej problematyki narzędzie. Ma ono ostatecznie zarządzać posiadaną bazą danych.

Wybór padł na pakiet ArcInfo amerykańskiej firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute), którą obok firmy Intergraph, można zaliczyć do pionierów systemów GIS (Geographic Information System). Jedynym przedstawicielem ESRI na Polskę jest NeoKart GIS z Warszawy. Jest to spółka jv. z udziałem kapitału norweskiego i amerykańskiego.

Obecnie cały zespół, uczestniczący w realizacji Projektu jest już po cyklu szkoleń, a także pomyślnych próbach przełożenia posiadanych danych na pliki ArcInfo.

Kolejną ważką decyzją był wybór platformy sprzętowej. Uznano, że najlepsze możliwości prezentacji projektowanego systemu informacji przestrzennej zapewnia użycie sprzętu firmy Silicon Graphics, której jedynym przedstawicielem na Polskę jest warszawski ATM.

Na targach Komputer Expo '94, we wspólnym stoisku ATM i NeoKart GIS, można było podziwiać szczegóły komputerowej mapy Gdańska. Oferta ta cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających - również pan Premier, po uroczystym otwarciu Targów wyraźnie zainteresował się mapami Gdańska, wykonanymi na komputerach Silicon Graphics Iris 2.

Kierunki rozwoju

Po decyzjach związanych z określeniem rodzaju oprogramowania i platformy sprzętowej, przed zespołem określającym szczegóły projektu na porządku dziennym stanęła problematyka mapy przedsawiającej przebieg urządzeń podziemnych.

Do prac z tym związanych, dzięki znaczącemu zaangażowaniu się geodety wojewódzkiego, włączono wszystkie zainteresowane jednostki branżowe. Ustalono, że zdeklarują się one finansować opracowanie numerycznej mapy urządzeń podziemnych. Zespół Techniczny, powołany do zorganizowania współpracy jednostek branżowych z Urzędem Miejskim, kończy obecnie prace nad opracowaniem wspólnego dla wszystkich standardu informacji przestrzennej.

Obecnie w Gdańsku działa już kilkadziesiąt km sieci światłowodowej. Jej wartość jest szacowana na ok. 20 mln USD. Niedawno została uruchomiona akademicka sieć FDDI. Do sieci tej zostanie wkrótce dołączona także sieć miejska oraz w dalszej kolejności zainteresowane jednostki branżowe. W momencie zaktualizowania danych, związanych np. z budową nowego urządzenia podziemnego, wszystkie inne jednostki, które są użytkownikami systemu, będą mogły natychmiast korzystać z tej informacji. Jest to działanie bardzo porządkujące współpracę wszystkich instytucji, odpowiedzialnych za funkcjonowanie miasta.

Jest to bodaj pierwsze tego typu przedsięwzięcie w kraju. Podobne prace, polegające na porządkowaniu prawnym nieruchomości i osnowy geodezyjnej, były prowadzone pod kierunkiem Głównego Geodety Kraju w Łodzi - nie objęły one jednak swym zasięgiem takich możliwości zarządzania, jakie będą w Gdańsku.

Całkiem nowatorski charakter ma projekt komputeryzacji ksiąg wieczystych. Wykonano już, przy współpracy z firmą CSK (Computer Studio Kajkowski), szereg prac testowych, których wyniki będą dopiero podstawą do rozpoczęcia ustaleń natury formalno-prawnej. Dopiero w ich wyniku wszelkie zmiany tytułu własności, zamieszczane w księgach wieczystych będą mogły być (łączem światłowodowym) przesyłane do bazy danych, która określa strukturę własności w połączeniu z Systemem Informacji Przestrzennej. Pozwoli to na automatyczne aktualizowanie danych o strukturze własności.

O tym jak duże znaczenie może mieć przykład przedsięwzięć informatycznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku, świadczy projekt zaprezentowania gdańskich planów i dokonań na forum ogólnokrajowym. Będzie to spotkanie z udziałem przedstawicieli ważniejszych polskich metropolii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200