Formy własności outsourcingu IT

Problem własności infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania) oraz telekomunikacyjnych usług outsourcingowych jest rozwiązywany na kilka sposobów, przy czym największe znaczenie ma: wielkość zasobów infrastruktury przedsiębiorstwa, poziom wymagań aplikacyjnych, niezbędna niezawodność działania oraz finanse przedsiębiorstwa.

Problem własności infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania) oraz telekomunikacyjnych usług outsourcingowych jest rozwiązywany na kilka sposobów, przy czym największe znaczenie ma: wielkość zasobów infrastruktury przedsiębiorstwa, poziom wymagań aplikacyjnych, niezbędna niezawodność działania oraz finanse przedsiębiorstwa.

Outsourcing ma jednakże sens jedynie wtedy, gdy istnieje niezawodna łączność techniczna między podmiotami, a dopiero od niedawna można negocjować takie warunki z operatorami telekomunikacji. Obecnie najczęściej spotyka się następujące rozwiązania własnościowe:

  • serwery i system informatyczny są własnością firmy macierzystej i znajdują się w siedzibie przedsiębiorstwa. Firma outsourcingowa obsługuje i odpowiada jedynie za poprawne funkcjonowanie aplikacji (bieżąca konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego) w przedsiębiorstwie;
  • serwery i system informatyczny (wraz z aplikacjami) są własnością firmy macierzystej, ale znajdują się w ośrodku przetwarzania (data center) firmy outsourcingowej. Firma outsourcingowa odpowiada za utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla sprzętu informatycznego oraz zapewnia komunikację dla danych z przedsiębiorstwem macierzystym (klientem firmy);
  • system informatyczny z aplikacjami jest własnością firmy macierzystej, ale działa na sprzęcie (serwerach) firmy outsourcingowej zainstalowanym w jego . Dostęp online do informacji dokonuje się poprzez łącza dzierżawione lub internetowe. Za niezawodne działanie systemu odpowiada outsourcer, który dodatkowo musi zapewnić redundancję infrastruktury serwerowej i telekomunikacyjnej, korzystając z zapasowego (drugiego) centrum danych;
  • zarówno serwery, jak i specjalizowane oprogramowanie - w całości będące własnością firmy outsourcingowej - są zlokalizowane w serwerowni centrum danych. Firma zewnętrzna odpłatnie udostępnia przedsiębiorstwom moce obliczeniowe i aplikacje oraz zapewnia dostęp do tych informacji określony w odrębnej umowie gwarancyjnej (SLA);
  • mieszane rozwiązanie, w którym dotychczas używany sprzęt informatyczny (bez względu na to, czy zmienia lokalizację, czy nie) pozostaje nadal własnością przedsiębiorstwa, ale każdy nowy sprzęt potrzebny do efektywnej obsługi aplikacji jest kupowany za pieniądze firmy outsourcingowej - po jego uzgodnieniu z klientem;
  • system informatyczny oraz sprzęt są własnością firmy trzeciej (ani macierzystej, ani outsourcingowej). Za jakość tak oferowanej działalności (usługi) odpowiada firma outsourcingowa, która wynajmuje odpowiednie produkty (np. łącza szerokopasmowe od operatora telekomunikacyjnego) i udostępnia za ich pośrednictwem wymagane aplikacje innym użytkownikom.
Każda forma własności outsourcingu ma w założeniu obniżać koszty związane z wdrażaniem nowych technologii, bo zwalnia z natychmiastowego inwestowania w nią - w zamian za abonamentową opłatę za świadczoną usługę. Usługodawca ma wkalkulowany w tę opłatę koszt postępu technologicznego, ale klient nie płaci za ten postęp jednorazowo, lecz ratami, co w wielu sytuacjach stanowi dla niego korzystne rozwiązanie.


TOP 200