Energetyka i informatyka

Blisko rok trwało tworzenie Krajowego Centrum Technologii Informatycznych dla grupy pięciu zakładów Alstom w Polsce.

Blisko rok trwało tworzenie Krajowego Centrum Technologii Informatycznych dla grupy pięciu zakładów Alstom w Polsce.

Elbląskie centrum wchodzi w skład międzynarodowej organizacji IT Center świadczącej usługi informatyczne wszystkim spółkom należącym do Alstom. Koncern postanowił wydzielić wszystkie zasoby związane z informatyką, licząc na obniżkę kosztów, wynikającą z efektu synergii i skali oraz wdrożenia standardowej infrastruktury informatycznej we wszystkich spółkach zależnych.

Uruchomione w październiku br. centrum obejmuje działaniem spółki Alstom Power zlokalizowane w Elblągu i Wrocławiu, a także spółkę Alstom Konstal w Chorzowie (działającą w sektorze transportowym) oraz zakłady w Świebodzicach i Mikołowie (sektor transmisji i dystrybucji). Zanim jednak powstało Krajowe Centrum Technologii Informatycznych, zakłady Alstom Power obsługiwał Zakład Informatyki, a wcześniej spółka ABB InfoSupport, należąca do konkurencyjnego koncernu Asea Brown Boveri (ABB).

Razem i osobno

Historia zaangażowania Alstomu w spółki sektora energetycznego w Polsce obejmuje 2,5 roku. W połowie 1999 r. Alstom przejął od ABB część udziałów w spółkach energetycznych w Elblągu i we Wrocławiu. Powstała wówczas nowa spółka ABB Alstom Power. Wcześniej działała już firma ABB InfoSupport, świadcząca usługi wszystkim spółkom ABB w Polsce. "Postawiło to ABB Alstom Power w trudnej sytuacji: wszelkie zasoby związane z informatyką, tworzona przez dekadę infrastruktura pozostały w rękach zewnętrznej firmy" - mówi Tomasz Romanowski, dyrektor Zakładu Informatyki w Alstom Power w Elblągu i dyrektor Krajowego Centrum Technologii Informatycznych Alstom w Polsce.

Rok później, w lipcu 2000 r. Alstom kupił od ABB pozostałą część udziałów w firmach sektora energetycznego. Usługi informatyczne nadal jednak świadczyła ABB InfoSupport. Umowa pomiędzy koncernami określała, że firmy nie mogą świadczyć sobie usług ani być powiązane w zakresie IT, dlatego od marca 2000 r. rozpoczęto proces separacji zasobów informatycznych wchodzących w skład ABB InfoSupport - ludzi, sprzętu i oprogramowania.

"W skali świata obie firmy konku- rują ze sobą. Informatyka to system nerwowy każdej firmy, dlatego konieczny był proces separacji" - podkreśla Tomasz Romanowski. Wiązało się to z dużymi nakładami finansowymi. Ponad 2,5 mln zł przeznaczono m.in. na odbudowę sieci WAN i łączy Frame Relay do centrali firmy w Paryżu. Alstom musiał zbu- dować nowe centrum przetwarzania danych.

Decyzje indywidualne

Podczas separacji starano się zachować proporcje odpowiadające liczbie obsługiwanych klientów w Elblągu. Na terenie miasta działają bowiem wciąż dwa zakłady ABB spoza branży energetycznej. Porozumienie określało, że 80% zasobów IT miało przejść do Alstom Power, 20% miało pozostać w ABB.

Najtrudniejszy był podział zespołów informatycznych "Komputery i oprogramowanie można kupić. Kompetencje i ludzi pozyskać znacznie trudniej. Niektórzy informatycy pracowali w firmie ponad 10 lat, trudno było im przejść do nowej spółki" - mówi Tomasz Romanowski. Do Alstom Power trafiła tylko połowa informatyków zatrudnionych wcześniej w ABB InfoSupport. Problem nie powstał na linii sporu pomiędzy korporacjami, ale ze względu na osobiste decyzje informatyków. W ABB zdecydowało się pozostać m.in. pięciu informatyków, mających kompetencje w zakresie obsługi systemów Baan i PDM Metaphase.

W efekcie po prawie 3 tygodniach od rozpoczęcia separacji doszło do sytuacji kryzysowej. System Baan przestał działać. Udało się go przywró- cić do pracy w ciągu jednego dnia, ale tylko dzięki umowie zawartej pomiędzy ABB i Alstom o wsparciu w przypadku sytuacji kryzysowych. Szkole-nia nowych pracowników trwały kilka miesięcy. "Po roku można powiedzieć, że wszystko udało się uzupełnić. Ankiety wskazują, że poziom zadowolenia klienta przekracza 85%. To bar- dzo dobry wynik" - twierdzi Tomasz Romanowski.

Problem filozoficzny

Zakończenie podziału i utworzenie Zakładu Informatyki w Alstom Power w Elblągu umożliwiły utworzenie Krajowego Centrum Technologii Informatycznych. Jego organizowanie rozpoczęto w grudniu ub.r.

Polska wraz z Niemcami, Szwajcarią i Szwecją tworzy najmocniejszy pod względem zaawansowania rozwią- zań region Europy Północnej. W ramach światowej organizacji IT Center polskie centrum zostało ośrodkiem kompetencji w zakresie integracji aplikacji biznesowych Baan i PDM Metaphase. W Alstom Power działa największa instalacja systemu Baan w Polsce, obejmująca ponad 850 użytkowni- ków. "Głównym problemem była zmiana filozofii działania. Stworzenie centrum wiązało się z gwarantowaniem poziomu usług, katalogami usług, standardami oraz podpisywaniem umów na usługi, podczas gdy część informatyków działała dotychczas jedynie w ramach tradycyjnych, wewnętrznych działów informatyki" - mówi dyrektor Krajowego Centrum Technologii Informatycznych Alstom.

IT Center Alstom Power obsługuje 100 tys. użytkowników w 60 krajach, zatrudniając 1500 informatyków. Roczny budżet wynosi 400 mln euro.


TOP 200