Eksport technologii z Unii Europejskiej

W połowie czerwca br. ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Belgii podtrzymujących jeszcze zastrzeżenia "ogólnej natury") podpisali dyrektywę wprowadzającą harmonizację reguł kontroli eksportu technologii mających potencjalne zastosowania wojskowe. Z chwilą wprowadzenia dyrektywy nastąpi wyeliminowanie wszystkich wymogów uzyskiwania licencji eksportowych na produkty zaawansowanej technologii między krajami 12-tki, co ułatwi obroty tymi wyrobami wewnątrz UE. Zachowany zostanie obowiązek uzyskiwania zezwoleń eksportowych w razie dostarczania tych strategicznych dóbr i technologii poza granice UE - oznajmił rzecznik tego ugrupowania.

W połowie czerwca br. ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Belgii podtrzymujących jeszcze zastrzeżenia "ogólnej natury") podpisali dyrektywę wprowadzającą harmonizację reguł kontroli eksportu technologii mających potencjalne zastosowania wojskowe. Z chwilą wprowadzenia dyrektywy nastąpi wyeliminowanie wszystkich wymogów uzyskiwania licencji eksportowych na produkty zaawansowanej technologii między krajami 12-tki, co ułatwi obroty tymi wyrobami wewnątrz UE. Zachowany zostanie obowiązek uzyskiwania zezwoleń eksportowych w razie dostarczania tych strategicznych dóbr i technologii poza granice UE - oznajmił rzecznik tego ugrupowania.

Aby mogła jednak nastąpić formalna akceptacja, Dania i Belgia muszą wycofać swoje zastrzeżenia. Rząd niemiecki obejmując od początku lipca na najbliższe pół roku przewodnictwo UE, zobowiązał się jednak dołożyc starań by dotrzymać terminu przyjęcia nowej dyrektywy jeszcze przed końcem wakacji. To nowe prawo dotyczy eksportu dóbr strategicznych tzw. podwójnego zastosowania, tj. przydatnych zarówno dla celów cywilnych jak i militarnych, takich jak komputery, środki łączności i niektóre wyroby techniki laserowej. Dyrektywa ustanawia wytyczne przewidujące, że kraje członkowskie Unii będą wydawać zezwolenia eksportowe na dostawy do krajów trzecich jedynie w odniesieniu do tych wyrobów, które znajdują się na wspólnewj liście produktów i ma to dotyczyć jedynie krajów, uwidocznionych we wspólnym wykazie dozwolonych kierunków eksportu.

Poprzednio brak porozumienia między krajami członkowskimi UE co do tego, jakie produkty i jakie kierunki eskportu winny być ograniczane, pociągał za sobą konieczność uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż komputerów z jednego kraju 12-tki do drugiego. Obecnie, podczas 3-letniego okresu przejściowego, kraje członkowskie będą zobowiązane do wymagania zezwoleń eksportowych na handel wewnątrz UE w odniesieniu do krótkiej listy wyrobów o krytycznym znaczeniu (takich jak materiały wybuchowe, zaawansowany sprzęt łączności i rządzenia kryptograficzne). Po upływie 3 lat Rada Ministrów UE dokona przeglądu sytuacji z zamiarem likwidacji wykazu produktów zastrzeżonych i dopiero od tego momentu będzie można mówić o swobodnej cyrkulacji dóbr i technologii wszelkiego typu wewnątrz UE.


TOP 200