Echo z Luksemburga

Od 1 marca 1992 r. obowiązuje umowa o stowarzyszeniu Polski z EWG. W związku z tym warto zwrócić uwagę na ECHO - komputerowy wielojęzyczny serwis informacyjny Wspólnoty Europejskiej, wyposażony również w system wyszukiwania informacji. Użytkownikiem systemu ECHO może być osoba bądź instytucja, która zawarła umowę z odpowiednią komisją Wspólnoty Europejskiej. O wartości systemu może świadczyć fakt, że liczba jego klientów wzrosła z 1200 w 1985 r. do ponad 10 000 na początku roku 1992.

Od 1 marca 1992 r. obowiązuje umowa o stowarzyszeniu Polski z EWG. W związku z tym warto zwrócić uwagę na ECHO - komputerowy wielojęzyczny serwis informacyjny Wspólnoty Europejskiej, wyposażony również w system wyszukiwania informacji. Użytkownikiem systemu ECHO może być osoba bądź instytucja, która zawarła umowę z odpowiednią komisją Wspólnoty Europejskiej. O wartości systemu może świadczyć fakt, że liczba jego klientów wzrosła z 1200 w 1985 r. do ponad 10 000 na początku roku 1992.

Siedzibą serwisu ECHO jest ośrodek komputerowy Wspólnoty w Luksemburgu. Użytkownik może eksploatować system z odległych zakątków globu. Do tego celu wystarczy komputer z modemem oraz programem komunikacyjnym.

Według Michela Carpentier - dyrektora Generalnej Dyrekcji (DG XIII) Komisji Telekomunikacji, Przemysłu Informacyjnego i Innowacji Wspólnoty Europejskiej - główne zadania serwisu ECHO to dostarczanie wielojęzycznych informacji o usługach informacyjnych Wspólnoty Europejskiej, poradnictwo w korzystaniu z serwisów informacyjnych ze szczególnym naciskiem na obszary ograniczonego dostępu do informacji elektronicznej oraz działanie jako rynek zbytu dla czołowych serwisów informacyjnych. Ambicją twórców serwisu ECHO jest także to, aby każdy klient mógł wyszukiwać i otrzymywać informacje w swoim ojczystym języku - prace nad kolejnymi wersjami systemu wciąż trwają.

Pracę z Echem warto rozpocząć od I'M GUIDE - bazy zawierającej informacje o różnych bazach danych. Na podstawie informacji zaczerpniętych z I'M GUIDE można będzie dotrzeć do 2 968 baz danych umieszczonych w ośrodkach komputerowych kilkuset instytucji w kilkunastu krajach. Dostęp do niektórych spośród nich jest bezpłatny.

W I'M GUIDE przyjęto następującą klasyfikację tematyczną: architektura, badania przestrzeni, bibliotekoznawstwo, biologia, budownictwo, biznes, chemia, dziennikarstwo, edukacja, ekologia, ekonomika, elektronika, energetyka, farmakologia, finanse, fizyka, geologia, historia, informatyka, nauki informacyjne, języki, marketing, matematyka, materiałoznawstwo, medycyna, nauki żywnościowe, nauki społeczne, normy, opieka zdrowotna, patenty, polityka, przemysł i handel, psychologia, rekreacja, rolnictwo, statystyka, sztuka, technika (inżynieria), telekomunikacja, Wspólnota Europejska. Na przykład, I'M GUIDE zawiera dane o bazach: BUSINESSWIRE, D&D - EUROPEAN DUN'S MARKET IDENTIFIERS, D&B - INTERNATIONAL DUN'S MARKET IDENTIFIERS, EURO - EUROPA, BEILSTEIN, CA SEARCH, MATHSCI.

Na szczególną uwagę zasługują te bazy, które dotyczą badań i programów rozwojowych Wspólnoty Europejskiej. Są to: BIOREP, CORDIS (kilka zbiorów), DOMIS, EUREKA, EURISTOTE, XIII MAGAZINE.

Baza BIOREP opisuje projekty biotechnologiczne z dwunastu krajów członkowskich Wspólnoty. Celem BIOREP jest określenie kierunków biotechnologicznych badań w państwach członkowskich, umożliwienie kontaktów naukowych między badaczami, dostarczenie podstawy dla koordynacji i planowania badań z dziedziny biotechnologii. Baza zawiera dane na temat 70% finansowanych przez kraje członkowskie Wspólnoty projektów badań biotechnologicznych.

Serwis CORDIS (Community R&D Information Service), został uruchomiony przez Wspólnotę w ramach programu VALUE. Bazy CORDIS udostępniają obecnie opis wszystkich programów komisji badań i rozwoju RTD, informacje bibliograficzne oraz dane o publikacjach, dokumentach i raportach. W obrębie baz CORDIS znajduje się także baza RTD - ACRONYMS, która objaśnia akronimy i skróty powstające na skutek działalności komisji RTD.

Serwis ECHO przewiduje wdrożenie kilku kolejnych baz. Na przykład, RDT-PARTNERS ma dostarczać mechanizmów identyfikacji odpowiednich partnerów dla zadań RTD. Bazy CORDIS, znajdujące się obecnie na etapie wdrażania, będą zawierały informacje o niemal stu czterdziestu programach sponsorowanych przez Wspólnotę, o projektach badawczych (ponad 12 tys.) w ramach tych programów, o publikacjach naukowych (ponad 50 tys.) powstałych w wyniku działalności sponsorowanej przez Wspólnotę. Istniejące już bazy CORDIS są aktualizowane raz na miesiąc, zaś dostęp do nich jest bezpłatny.

Baza DOMIS (Directory of Materials Data Information Sources) jest katalogiem informacji o materiałach i zawiera dane o europejskich serwisach informacyjnych, które dotyczą materiałów. DOMIS jest przeznaczona dla osób i instytucji mających związek z przemysłem, administracją oraz z ośrodkami badawczymi. Dla przykładu, niektóre dane DOMIS dotyczą takich tematów jak metale i ich stopy, stal, ceramika, szkło, materiały ubraniowe i dodatki, sztuczne tworzywa, kauczuk.

Baza EUREKA zawiera wartościowe szczegóły o różnych przedsięwzięciach finansowanych przez program o tej samej nazwie. Program EUREKA kształtuje strukturę dla szeroko pojętej współpracy krajów europejskich (wykraczając poza kraje członkowskie Wspólnoty) w zakresie badań i rozwoju nowych technologii; obejmuje badania z takich dziedzin jak: transport, energia, lasery, biotechnologia, nowe materiały, środowisko. Baza zawiera informacje o podziale finansów wśród członków prac i statusie umowy między nimi, umiejscowieniu prac, zastosowaniach, zaawansowaniu prac nad projektami. Twórcą bazy EUREKA jest Sekretariat Programu Eureka. Baza ma około 620 pozycji i jest aktualizowana cztery razy w roku.

Baza EURISTOTE jest katalogiem ponad 12.5 tys. tez i prac naukowych, zarówno trwających jak i już zakończonych. Tematyka bazy obejmuje różne obszary polityki Wspólnoty jak np. reguły konkurencji, stosunki zewnętrzne, instytucje europejskie. Dodatkowo, baza EURISTOTE posiada dane o ponad 5 700 profesorach i uniwersyteckich pracownikach naukowych, którzy pracują nad problemami Europy. Na przykład, można z niej dowiedzieć się o profesorze Krzysztofie Skubiszewskim oraz kilku jego pracach. Twórcą bazy EURISTOTE jest Ośrodek Badań Europejskich przy Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Baza jest aktualizowana raz na tydzień, obejmuje informacje od 1952 r. EURISTOTE jest wielojęzyczna, choć dane (tzn. teksty prac naukowych) są wprowadzane w języku oryginalnym.

Baza XIII MAGAZINE jest bezpośrednim tłumaczeniem czasopisma Wspólnoty Europejskiej wydawanego przez DG XIII. Udostępniana jest w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Baza obejmuje takie zagadnienia jak telekomunikacja, programy technologii informacyjnej, kierunki polityki w tych dziedzinach, polityka.

Warto też wspomnieć o bazie DUNDIS, która jest bezpośrednim tłumaczeniem Katalogu Baz i Systemów Informacyjnych ONZ. Umożliwia zapoznanie się z systemami, serwisami i bazami danych, które są dostępne w sieciach komputerowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poprzez DUNDIS można dowiedzieć się, w jaki sposób dotrzeć do setek tysięcy dokumentów, prac technicznych, periodyków, niepublikowanych raportów ONZ, specjalistycznych agencji i pokrewnych biur rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej.

W Polsce jest już kilku użytkowników serwisu ECHO. Europejczycy znad Wisły potrzebują prawdziwej - tzn. zgodnej z rzeczywistością - informacji. Wyraźnie wzrasta w naszym kraju zainteresowanie produktami przemysłu informatycznego, będzie to tematem konferencji EuroInfo '92. Jej organizatorzy współpracują z EUR-OP (Urzędem ds. Oficjalnych Wydawnictw Wspólnoty Europejskiej) z Luksemburga.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200