Dziesiątka z metryczką

Polska

Dziesiątka z metryczką

Rynek IT w Polsce (w mln euro)

Zdaniem EITO polski rynek IT, największy wśród dziesięciu państw wchodzących do Unii Europejskiej, ponownie osiągnął znaczący wzrost (o 8,1% w stosunku do 2002 r.), tj. do 14,8 mld euro. Z tego ok. 4 mld euro przypadało na informatykę. Powodami poprawy koniunktury były: szybki wzrost gospodarczy, rosnący eksport i nowe projekty w administracji. Na rynek telekomunikacyjny pozytywny wpływ miał z kolei gwałtowny wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Rozwój rynku ICT w Polsce mają stymulować także fundusze unijne (SAPARD, ISPA i PHARE). Ich wielkość w 2003 r. przekroczyła 800 mln euro (to trzykrotnie więcej niż w 2002 r.). Niezależnie od tego rozpoczęto w administracji publicznej kilka dużych projektów związanych z wejściem do Unii Europejskiej, m.in. budowę Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Na szybszy wzrost rynku IT miały również wpływ inwestycje przedsiębiorstw, które zaczęły dokonywać wymiany lub uaktualnień stosowanych rozwiązań. Projekty te były dotychczas wstrzymywane w związku ze stagnacją polskiej gospodarki w latach 2001-2002. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim sprzedaży sprzętu komputerowego.

W roku 2003 polski rynek telefonii komórkowej osiągnął pod względem przychodów rozmiar porównywalny z rynkiem telefonii stacjonarnej (ok. 14 mld zł). Pod względem liczby użytkowników zdecydowanie przewodzą operatorzy komórkowi.

Słowacja

Dziesiątka z metryczką

Rynek IT na Słowacji (w mln euro)

Słowacki rynek ICT odnotował w 2003 r. znaczące spowolnienie. Jego wartość wzrosła o 6,9% (do 2 mld euro). Spowodowały to dwa czynniki: wolniejszy wzrost gospodarczy i spadek wartości stacjonarnego rynku telekomunikacyjnego.

Rynek telekomunikacyjny na Słowacji jest zdominowany przez operatorów komórkowych. Odpowiadają oni za 53% przychodów wszystkich słowackich firm telekomunikacyjnych. To największy udział we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do końca 2004 r. aż 70% Słowaków będzie korzystać z telefonów komórkowych.

Największe projekty IT na Słowacji są prowadzone obecnie w szkolnictwie w ramach programów Infovek Slovakia i eSlovakia. W ich ramach szkoły mają zostać wyposażone w komputery i dostęp do Internetu.

Słowenia

Dziesiątka z metryczką

Rynek IT w Słowenii (w mln euro)

Niewielki słoweński rynek ICT jest uznawany za jeden z najbardziej dojrzałych. W 2003 r. jego rozwój uległ spowolnieniu, co EITO tłumaczy nasyceniem rynku zwłaszcza w takich obszarach, jak sprzęt komputerowy i telefonia komórkowa. Mimo to w 2003 r. słoweński rynek ICT wzrósł o 5,9% (do 1,5 mld euro).

Inwestycje w IT są stymulowane głównie przez prowadzone obecnie prywatyzację i restrukturyzację słoweńskich przedsiębiorstw, a także rosnące inwestycje zagraniczne w kluczowych sektorach gospodarki. Rząd słoweński coraz więcej wydaje na oprogramowanie i usługi w miarę rozwoju serwisów e-administracji i inwestycji w dostęp do Internetu w szkołach.

Poziom penetracji usług telefonii komórkowej jest w Słowenii największy w Europie Środkowo-Wschodniej i osiągnął w 2003 r. poziom 85%. Nasycenie rynku powoduje, że operatorzy coraz więcej inwestują w rozwój usług dodatkowych, w tym transmisji danych.

Mimo tak dobrze rozwiniętego rynku, a także przepisów zgodnych z unijnymi wymogami konkurencja na słoweńskim rynku jest wciąż mała. Jest to związane z powolną jego liberalizacją. Głównymi powodami takiego stanu są: brak silnego regulatora rynku telekomunikacyjnego i opóźniona prywatyzacja narodowego operatora.

Węgry

Dziesiątka z metryczką

Rynek IT na Węgrzech (w mln euro)

Wartość węgierskiego rynku ICT w 2003 r. wyniosła 6 mld euro (wzrost o 9,5%). Wartość rynku informatycznego wyniosła prawie 2 mld euro.

Podobnie jak w Czechach, międzynarodowe korporacje nakazały ograniczyć wydatki IT. Znaczący wzrost zakupów IT odnotowano jednak w sektorze małych i średnich firm.

Wydatki informatyczne ograniczył także rząd. Rozpoczęto jednak kilka projektów w ramach - opracowanego przez nowo powołane Ministerstwo Informatyki - programu Hungarian Information Society Strategy. Rozpoczęto też programy związane z budową infrastruktury IT, skierowane głównie do muzeów, bibliotek i placówek edukacyjnych. Węgierskie Ministerstwo Edukacji uruchomiło projekt Sulinet Expressz Programme, który ma na celu - dzięki wprowadzonym ulgom podatkowym - zwiększenie sprzedaży komputerów PC z dostępem do Internetu wśród użytkowników domowych.

W roku 2003 liczba użytkowników telefonii komórkowej na Węgrzech zwiększyła się o milion. W przeciwieństwie do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej węgierscy operatorzy stacjonarni odnotowują stabilny wzrost przychodów spowodowany szybkim rozwojem usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu.

European Information Technology Observatory

Od 1993 r. jest publikowany raport EITO, prezentowany co roku w marcu przy okazji targów CeBIT. Przedstawia on stan rynku ICT (Information & Communication Technology) i prognozy jego rozwoju w Europie. Od kilku lat opisuje również państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Członkami EITO są firmy i instytucje: Deutsche Messe AG (organizująca m.in. targi CeBIT), hiszpańska SIMO, włoska SMAU oraz niemieckie BSG i Bitkom. Wsparcia EITO od początku udzielają Komisja Europejska i OECD.


TOP 200