Dotacje na projekty R&D szansą na rozwój branży IT

Badania i rozwój należą do kluczowych obszarów wspieranych przez Unię Europejską. Do priorytetów do 2020 roku należy właśnie rozwój unijnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

WIĘCEJ W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP200

Poziom polskiej innowacyjności - jak wskazuje tablica wyników innowacyjności za 2011 r. (Innovation Union Scoreboard 2011) - wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wśród krajów UE-27 Polska zajęła dopiero 23. miejsce (spadek o 1 lokatę w porównaniu do 2010 r.). Jest to ostatnie miejsce w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów. Polska plasuje się za Czechami, Słowacją, Maltą i Węgrami. Za obszary najbardziej wymagające poprawy uznano m.in. współpracę nauki z biznesem, komercjalizację prac R&D i korzystanie z ochrony własności przemysłowej. Szansą na poprawę tych alarmujących wskaźników mogą być liczne dostępne fundusze na prace R&D.

Przykładami projektów badawczo-rozwojowych w sektorze IT są: rozwój technologii informacyjnych na poziomie programów operacyjnych, języków programowania, zarządzania danymi, oprogramowania stosowanego w komunikacji, rozwój technologii internetowych czy prace badawczo-rozwojowe nad narzędziami i technologiami wykorzystywanymi w specjalistycznych obszarach informatycznych (przetwarzanie plików graficznych, przedstawianie danych geograficznych, sztuczna inteligencja i inne). Poza oprogramowaniem, działalność R&D związana z oprogramowaniem jako produktem końcowym także powinna być klasyfikowana jako projekt badawczo-rozwojowy.

Opracowanie ulepszonej wersji programu, dodanie nowych elementów lub zmiana istniejącego programu lub systemu może klasyfikować się jako projekt R&D, jeżeli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Postępu nie stanowi wykorzystanie istniejącego oprogramowania do nowych aplikacji czy celów. Co ważne, w przypadku oprogramowania systemowego, nawet gdy poszczególne projekty nie zostaną uznane za R&D, ich połączenie w ramach większego przedsięwzięcia może już zaliczać się do tej sfery. Przykładowo wprowadzenie technologii relacyjnych może wymusić konieczność dokonania zmian w strukturze plików i w interfejsie użytkownika dla programu czwartej generacji służącego do przetwarzania języka. Poszczególne zmiany rozpatrywane samodzielnie nie będą uznawane za R&D. Natomiast całe przedsięwzięcie polegające na modyfikacji struktury plików i interfejsu może prowadzić do wyeliminowania elementu niepewności naukowej lub technicznej, a tym samym kwalifikować się do projektów badawczo-rozwojowych.

Mimo iż w obecnym okresie programowania (lata 2007-2013) ogłaszanych jest już coraz mniej konkursów oferujących dotacje ze środków unijnych, lukę tę stopniowo zapełniają programy finansowane ze środków krajowych - zwłaszcza te realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy poszukujący wsparcia na realizowane projekty mogą rozważyć również skorzystanie z ulg podatkowych - w szczególności z ulgi na nabycie nowych technologii, a także ze zwolnienia z podatku dochodowego dla działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Mając na uwadze unijne plany dotyczące kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020, z pewnością pozytywnie nastraja fakt, iż szczególnie intensywnie wspierana ma być działalność badawczo-rozwojowa. W praktyce oznacza to, iż firmy z branży IT po roku 2014 będą miały do dyspozycji jeszcze szerszy katalog wsparcia prac R&D.

Magdalena Burnat-Mikosz jest partnerem, a Katarzyna Berbeć Project Managerem w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Instytucje finansujące projekty R&D

NCBiR - INNOTECH, Program Badań Stosowanych, GRAF-TECH (przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia produktów na bazie grafenu) i PO IG 1.3.1 (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Bank Gospodarstwa Krajowego

- oferuje kredyt technologiczny na zakup nowych technologii.

PARP - PO IG 5.4.1 (ochrona własności przemysłowej), PO IG 8.1 (świadczenie e-usług), PO IG 8.2 (wdrażanie e-usług B2B) i Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

PAIiIZ i Ministerstwo Gospodarki

- Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 (m.in. w centra R&D lub ITO).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200