Dialog techniczny zmieni przetargi

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych usankcjonuje procedurę dialogu technicznego między instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował w październiku ub. roku o rozpoczęciu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, który zostałby operatorem infrastruktury w regionalnym projekcie "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej". Ta nietypowa procedura, niewystępująca wprost w obecnie obowiązującym Prawie Zamówień Publicznych, mogła zostać przeprowadzona dzięki wykorzystaniu Dyrektywy 2004/18/We Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, czyli tzw. dyrektywy klasycznej.

W tym przypadku chodziło o zdobycie od przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji ułatwiających przygotowanie opisu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Dialog konkurencyjny ma służyć instytucji publicznej do zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi. Zwiększa popyt na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania. Daje przedsiębiorcom szansę zaprezentowania korzyści z wyboru ich produktu lub usługi, zaś instytucji publicznej umożliwia określenie kryterium wyboru innego niż najniższa cena.

Dzięki temu województwo warmińsko-mazurskie mogło przy otwartej kurtynie porozmawiać, czym ma być operator infrastruktury, z 11 firmami: TK Telekom sp. z o.o., Polkomtel SA, ADIMO sprl Bruxelles, podmioty działające wspólnie (Alcatel Lucent Polska sp. z o.o., Have SA oraz TP Teltech sp. z o.o), Ericsson sp. z o.o., Energo-Tel SA, GTS Poland sp. z o.o., Nokia Siemens Networks sp. z o.o., ATM SA. Niewątpliwie, wśród nich jest przyszły zwycięzca przetargu, ponieważ co do zasady uczestnictwo w dialogu technicznym nie jest równoznaczne z koniecznością wykluczenia wykonawcy z uwagi "na bezpośrednie wykonywanie czynności", czyli wpływ na kształt SIWZ.

Podwójna nowelizacja

Konieczność implementacji dyrektywy obronnej w zakresie zamówień publicznych dała okazję do przygotowania nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych (PZP), która wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcie dialogu technicznego. Projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi przeszedł już konsultacje międzyresortowe i lada moment zostanie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów trafi do Laski Marszałkowskiej. Jeśli Sejm nie będzie zwlekał, to jest szansa, że znowelizowane PZP zacznie obowiązywać od połowy roku. Ale już dzisiaj, korzystając z możliwości dyrektywy klasycznej, ale również dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych), instytucje publiczne mogłyby częściej ogłaszać dialog techniczny. Tymczasem oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Inspektoratu ds. uzbrojenia MON (dialog w sprawie silników do śmigłowców) nikt się na to nie zdecydował.

W ocenie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, projektodawcy tej nowelizacji, wprowadzenie dialogu technicznego (nowy artykuł 31a), pozwoli na udzielanie innowacyjnych zamówień. Umożliwi skonfrontowanie nierzadko mglistej wizji przedmiotu zamówienia z możliwościami jej realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót.

W tym celu do dialogu konkurencyjnego mogą przystąpić wszyscy potencjalni wykonawcy. Ich rozwiązania winny być traktowane jednakowo. Nie można zatem ograniczać konkurencji. Nie można też nikogo przymuszać do udziału w tej procedurze, która nie jest złożeniem oferty. Zamawiający jest zobowiązany ogłosić zamiar dialogu technicznego na swojej stronie internetowej, następnie zaś dołączyć dokumentację z jego przebiegu do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Również musi poinformować opinię publiczną na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, że skorzystał z wiedzy uczestników dialogu technicznego. Sam przetarg może się już odbyć w dowolnym trybie nakazanym prawem.

Tryby konkurencyjne

Elementy dialogu technicznego zawiera postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Składa się on z trzech faz: kwalifikacji kandydatów, negocjacji oraz składania i oceny ofert. W gruncie rzeczy środkowa faza odpowiada idei dialogu technicznego. Niestety, ten tryb jest dotąd rzadko wybierany. Według Biuletynu Informacyjnego Urzędu Zamówień Publicznych, w 2011 roku udzielono 202 596 zamówień. W 99,19% ogłoszeń upublicznionych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz w 95,76% ogłoszonych w unijnym systemie TED, zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Natomiast dialog konkurencyjny zastosowano w 71 przypadkach ujawnionych w BZP oraz 66 przypadkach z listy TED!

Jednym z powszechnie znanych postępowań był dialog konkurencyjny o udzielenie zamówienia publicznego na projekt pl.ID - polska ID karta, prowadzony przez Centrum Projektów Informatycznych w byłym MSWiA. Lecz nie doszło do rozstrzygnięcia i postępowanie zostało anulowane.

Według systemu TED między 1 stycznia a 17 stycznia 2012 ogłoszono 246 postępowań na usługi informatyczne i powiązane. Nie ma żadnych nowych ogłoszeń w trybie dialogu konkurencyjnego. Tylko Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia swoje SIWZ, w których przewidziano dialog konkurencyjny.


TOP 200