Cyfrowy rozwój Polski 2014-2020

Prezentacja najważniejszych projektów IT oraz kierunków rozwoju systemów ICT w sektorze publicznym była podstawową tematyką organizowanej przez Computerworld konferencji Państwo 2.0.

Konferencja Państwo 2.0 była doskonałą okazją do spotkania z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i wsparcia teleinformatycznego procesów w urzędach administracji publicznej. Jest to obecnie szczególnie ważne, bo najbliższe miesiące będą decydujące dla wytyczenia kierunków rozwoju Polski cyfrowej z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W prezentowanych relacjach z konferencji Czytelnicy Computerworld mogą znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:

Zobacz również:

- Stanu realizacji najważniejszych projektów IT realizowanych w sektorze publicznym.

- Kierunków i celów cyfrowego rozwoju Polski w latach 2014-2020.

- Projektów, które mają być realizowane w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa w nowej perspektywie finansowej.

- Przykładów zastosowania technik informacyjnych w Polsce i bardziej doświadczonych Państwach 3.0.

Konferencja odbyła się 26 marca 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.


TOP 200