Cyfrowe przyśpieszenie KIR

Piotr Alicki wspiera mocno aktywną rolę KIR na przecięciu inicjatyw państwa, sektora bankowego, ale także innowacyjnego sektora fintech. KIR posiada stosowny "mandat" standardów jakości i bezpieczeństwa oraz "paszport do przyszłości": bogaty potencjał skalowania i rozwoju nowych usług oraz zdolności inicjowania lub wspierania współpracy międzybranżowej i międzysektorowej.

FOTO

Mat. prasowe KIR

CEO: Jaką sytuację zastał Pan w KIR? Z jaką misją i z jakim pomysłem na KIR obejmował pan stanowisko prezesa zarządu?

KIR był i jest firmą dobrze mi znaną, nie tylko dlatego, że jest to spółka infrastrukturalna banków, ale również ze względu na fakt, że byłem w jej radzie nadzorczej ponad 10 lat, z czego ponad 5 lat jako przewodniczący. Zarówno firmę jak i jej działalność miałem więc okazję poznać dość dogłębnie, dlatego obejmując stanowisko prezesa Zarządu KIR, nie spotkałem się z niespodziankami.

Zobacz również:

  • GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach

KIR prowadzi system rozliczeń międzybankowych od ponad 25 lat. To funkcja, do której został powołany. Polska była jednym z pierwszych krajów w Europie, gdzie została zastosowana pełna elektronizacja w rozliczeniach międzybankowych, a jednocześnie szybkość rozliczeń należała do najwyższych. Można powiedzieć, że w tym aspekcie KIR wyprzedzał trendy światowe. Byliśmy i jesteśmy spółką innowacyjną, wyróżniającą się na tle innych krajów europejskich. Mówiąc o innowacyjnych produktach warto przywołać przykład systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który został wdrożony już 5 lat temu. Można pomyśleć, że płatności w czasie rzeczywistym są już standardem, ale w Europie takie lub podobne systemy działają tylko w 5 krajach.

Projektując przyszłość KIR bazujemy na utrzymaniu funkcji podstawowego podmiotu zajmującego się systemem rozliczeń międzybankowych w Polsce, stawiając przy tym na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Chcę, aby KIR stał się sztandarową spółką korzystającą i współtworzącą postęp technologiczny - z jednej strony w usługach finansowych, a z drugiej strony w obszarach wykraczających poza same płatności. Cyfryzacja dotyczy także całego zestawu usług identyfikacji i uwierzytelniania. Niektóre z nich już mamy np. w podpisie elektronicznym, który od dłuższego czasu jest w naszej ofercie. Z dumą muszę powiedzieć, że jesteśmy jednym z głównych podmiotów na rynku, które taką usługę udostępniają. Chcemy iść dalej w tym kierunku i aktywnie wspomagać cyfryzację gospodarki i sektora publicznego.

Jakie elementy z doświadczenia kierowania rozwojem technologii największych banków są najcenniejsze dla realizacji tych pomysłów?

Ze wszystkich doświadczeń, zebranych w minionych latach, za szczególnie ważne uważam budowanie zespołów, które mają postawione określone cele i silną motywację do ich realizacji. Pełniąc różne funkcje nadzorowałem szereg dużych i skomplikowanych projektów i niejednokrotnie stawałem przed trudnym zadaniem. Dzięki dobrej współpracy udawało się je wykonać w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli chodzi o konkretne projekty to warto wspomnieć o kilku fuzjach bankowych. Pierwszy taki projekt obejmował cztery banki: Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, BDK w Lublinie, PBG w Łodzi i Pekao SA. Później - z poważniejszych zadań - warto przywołać fuzję Pekao SA i BPH, a ostatnio PKO BP z Nordea Bank.

Są to o tyle wymagające projekty, że z jednej strony obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania banku, gdzie mamy do czynienia z bieżącą działalnością operacyjną, a z drugiej dysponujemy określonymi zasobami i czasem na realizację zadania. Zwykle jest tak, że i zasoby i czas są dość szczupłe w stosunku do wagi wyzwania. Nauka i umiejętności zdobyte na takim poligonie mocno procentują w przyszłości. Dobrym przykładem jest tu program Rodzina 500+, gdzie w ciągu dwóch miesięcy należało stworzyć koncepcję powiązania sektora bankowego i administracji oraz wdrożyć ją produkcyjnie, nie posiadając wcześniejszych doświadczeń tego typu. Trudno sobie wyobrazić, aby z marszu zrobić coś takiego z sukcesem, a jednak nam się udało. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej złożonych zostało aż 95% wniosków przekazanych elektronicznie. Osiągnięty tu rezultat uważam za przykład sukcesu jaki może przynieść ścisła współpraca sektora bankowego i administracji publicznej.

Na czym polega strategia „Cyfrowe przyspieszenie”?

Sektor bankowy w Polsce wyróżnia się pod względem wykorzystania zaawansowanych technologicznie rozwiązań cyfrowych, bezpiecznych i wygodnych dla klienta. Jednak, wraz z rozwojem technologii, rosną oczekiwania klientów także wobec usług spoza obszaru finansów. Rynek chce rozwiązań kompletnych, które byłyby dostępne zdalnie. Powszechnie stosowana płatność online z rachunku bankowego nie jest równoznaczna z pełną cyfryzacją usług. Ta obserwacja dotyczy zarówno usług ze świata komercyjnego, jak też usług publicznych. Uważam, że sektor bankowy powinien wychodzić poza ramy swojej obecnej działalności. Nie mam przy tym na myśli opanowywania innych segmentów rynku, ale wykorzystywanie już zdobytych doświadczeń w wychodzeniu naprzeciw potrzebom klienta i partycypowanie w szeroko pojmowanej cyfryzacji kraju. KIR jest podmiotem, który może wnieść konkretny wkład w cyfryzację, obejmującą procesy gospodarcze i usługi publiczne, także dostępne poza sektorem bankowym.

Nasza strategia cyfrowego przyspieszenia opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy bazuje na dalszym pogłębianiu cyfryzacji procesów płatniczych, obejmuje wspieranie obrotu bezgotówkowego, jak również integrację płatności z usługami publicznymi i komercyjnymi.

Drugi filar polega na rozwoju elektronicznych narzędzi identyfikacji klienta/obywatela (eID) w oparciu o wykorzystywane w sektorze bankowym rozwiązania służące potwierdzaniu tożsamości. Obowiązująca ustawa o podpisie elektronicznym ma praktyczne zastosowanie przede wszystkim do określonej aktywności podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne zwykle nie korzystają z takich usług. Dlatego skuteczna cyfryzacja wymaga wdrożenia nowych rozwiązań. Dostępne w nowym modelu usługi identyfikacji czy poświadczania woli będą podstawą upowszechniania procesów cyfrowych. Wierzymy, że wykorzystanie naszych kompetencji i technologii, które sprawdziły się na bardzo wymagającym pod względem skuteczności i bezpieczeństwa rynku bankowym, będzie niebagatelną wartością dodaną.

Czy i w jaki sposób KIR współpracuje w zakresie ucyfrowienia branży finansowej z Ministerstwem Cyfryzacji albo innym resortem lub instytucją publiczną, np. Ministerstwem Rozwoju albo PFR, mocno akcentującymi poszukiwania zastosowań technologii w gospodarce i administracji poprzez programy start-upowe, akceleracyjne?

W mojej opinii dalsze ucyfrowienie wewnątrz branży finansowej, która już jest mocno zinformatyzowana, nie jest już priorytetem. Powinniśmy raczej mówić o cyfryzacji innych procesów lub też procesów powiązanych – wychodzących poza sektor, z wykorzystaniem doświadczenia i kompetencji dostępnych w branży finansowej. Ekspertyza sektora bankowego może służyć optymalizacji procesów niezbędnych w cyfryzacji kraju - zarówno w kontekście gospodarki, jak i usług publicznych.

Wśród ważnych projektów, realizowanych przez KIR we współpracy z sektorem publicznym, warto wymienić Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. To inicjatywa pod egidą Ministerstwa Rozwoju, dzięki której dynamicznie rośnie liczba urzędów udostępniających klientom możliwość opłacania usług kartą i telefonem. W niedalekiej przyszłości, również w ramach Programu, w terminale zostaną wyposażone patrole drogowe Policji.

We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji tworzymy elektroniczne narzędzia identyfikacji obywatela (eID). Wdrożenie tego projektu jest krytyczne m.in. dla umożliwienia realizacji spraw urzędowych przez Internet. Rząd opracował tzw. Węzeł Krajowy, w którym możliwe będzie wykorzystanie silnej bankowej autoryzacji do potwierdzania tożsamości obywateli w obszarze cyfrowych usług świadczonych przez administrację publiczną. My z kolei jesteśmy na ostatniej prostej w budowie komercyjnego węzła tożsamości. Będzie on działać w oparciu o rozwiązania stosowane przez sektor bankowy. Oba te węzły będą tworzyć narzędzie, które pozwoli bankom na pełnienie nowej roli – komercyjnego dostawcy tożsamości dla administracji publicznej i sektora komercyjnego, np. dostawców usług masowych.

Beneficjentami nowej usługi będzie nie tylko sektor bankowy, ale także dostawcy usług masowych i wszystkie podmioty, które potrzebują szybkiego, pewnego i bezpiecznego sposobu uwierzytelnienia tożsamości klientów. Obserwujemy spore zainteresowanie tym rozwiązaniem ze strony firm, dla których istotna jest jak najlepsza ochrona dostępu do danych klienta, np. z sektora usług medycznych czy też ubezpieczeniowych.

Jak przebiega realizacja programu płatności za czynności w administracji publicznej kartą bankową lub smartfonem poprzez terminale płatnicze POS i usługę WebPOS Paybynet? Czy obserwowane jest zainteresowanie samorządów tą usługą?

Jednym z fundamentów cyfrowego przyspieszenia jest wspieranie przez KIR rozwoju obrotu bezgotówkowego. Mocno angażujemy się w Program upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Od chwili uruchomienia, z początkiem kwietnia br., do końca czerwca udział w projekcie wdrażanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju potwierdziło 650 urzędów z całego kraju, z czego 360 urzędów już przystąpiło do Programu, tzn. podpisało umowy na terminal POS i/lub na WebPOS Paybynet. Biorąc pod uwagę, że został on uruchomiony zaledwie trzy miesiące temu są to bardzo satysfakcjonujące wyniki. Warto także podkreślić, że pozytywne przyjęcie tej inicjatywy w samorządach nie jest kwestią odgórnych regulacji, bo udział w Programie nie jest obowiązkowy. Tym bardziej cieszy nas obserwacja, że płatnościami bezgotówkowymi zainteresowani są mieszkańcy wszystkich regionów Polski i wielkość danej miejscowości nie ma tu nic do rzeczy. Dodam, że udostępniana w Programie usługa WebPOS Paybynet należy do najbardziej nowoczesnych metod płatności bezgotówkowych. To rozwiązanie będące rodzajem wirtualnego terminala, który umożliwia dokonywanie płatności z wykorzystaniem aplikacji bankowych Blik i Peopay przy pomocy telefonu komórkowego. Dzięki temu płatność może być zrealizowana w tym samym okienku, w którym jest załatwiana dana sprawa, bez konieczności wizyty w kasie urzędu.

Jak skrócić czas oczekiwania klientów na zaksięgowanie ich dyspozycji pomiędzy oddziałami banków w Polsce i w przelewach zagranicznych?

Najbardziej oczywistym sposobem jest korzystanie z systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir. Warto wiedzieć, czy nasz bank oferuje tę usługę, bo szczególnie ją doceniamy w sytuacjach awaryjnych. Płatności natychmiastowe mają dużą dynamikę wzrostu, stale rośnie też liczba banków, oferujących je swoim klientom. W systemie Express Elixir realizowane są także płatności mobilne Blik typu P2P (person-to-person), czyli między indywidualnymi użytkownikami aplikacji.

W przypadku standardowych przelewów, realizowanych w systemie Elixir w trakcie trzech sesji rozliczeniowych dziennie, czas zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy to suma kilku czynników, w tym także niezależnych od KIR. Warto pamiętać, że rozliczenia w systemach sesyjnych przeprowadzane są tylko w dni robocze. Natomiast Express Elixir pozwala na realizację transakcji w trybie 24/7, także w niedziele i święta.

Jeśli chodzi o przelewy w euro, to zlecenia przetwarzane w systemie Euro Elixir są księgowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Jest to stosunkowo krótki czas. Klienci potrzebujący jeszcze szybszego rozwiązania już wkrótce będą mogli skorzystać z przelewów natychmiastowych w euro. Prace nad tym rozwiązaniem na poziomie Unii Europejskiej są zaawansowane - my także jesteśmy blisko osiągnięcia gotowości produkcyjnej.

Jak ocenia Pan rozwój i korzyści z usług Paybynet, podpisu elektronicznego Szafir, Ognivo? Jakie są pomysły na kolejne usługi? Jaka jest geneza tych pomysłów?

KIR stale analizuje potrzeby swoich partnerów i ich klientów. Na bazie obserwacji rynku i zebranych doświadczeń staramy się tworzyć produkty zgodne z ich potrzebami. W ten sposób opracowany został system Paybynet, który w znaczący sposób ułatwia dokonywanie płatności np. za zakupy w Internecie. Na naszym rynku jest to jedyny tego typu system płatności bezpośrednich. To ważna zaleta w obsłudze sektora publicznego - dlatego też rozwijamy tę usługę w kierunku większej integracji z administracją, czego przykładem jest WebPOS. Konstrukcja systemu Paybynet sprawia, że może być narzędziem wykorzystywanym w mechanizmach e-identyfikacji w usługach komercyjnych i publicznych.

Elektroniczny podpis Szafir jest także intensywnie rozwijany – już na początku 2018 r. planujemy uzupełnienie naszej oferty o e-podpis w chmurze. Przewagą tego rozwiązania będzie m.in. fakt, że jego używanie nie wymaga żadnego fizycznego nośnika, czytnika czy tokena. Pod każdym względem działamy zgodnie z uchwalonym w 2014 r. unijnym rozporządzeniem eIDAS (Electronic Identification and Trust Services). Jego celem jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych, poprzez zapewnienie wspólnej podstawy interakcji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi na obszarze UE. KIR jako pierwsza w Polsce firma przeszła pozytywnie audyt, który potwierdził zgodność świadczonych przez nas usług z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu eIDAS. Były nim objęte dotychczasowe usługi świadczone przez KIR, jak i nowe, które na mocy eIDAS KIR chce zaoferować swoim klientom. Te nowe usługi, to np. kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznej oraz kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych

Warto też zaznaczyć jak ważnym elementem w portfolio KIR jest system Ognivo. To platforma komunikacyjna, na której oferujemy pełną gamę usług dla banków i innych podmiotów uprawnionych do uzyskiwania określonych informacji. Wspiera zarządzanie procesem rozliczeniowym, pozwala na wymianę informacji o rachunkach, umożliwia przeciwdziałanie wykorzystywaniu rachunków bankowych do oszustw podatkowych. Usługa ta jest wykorzystywana również poza sektorem bankowym - odpowiednie moduły pozwalają na oferowanie wachlarza nowoczesnych rozwiązań, wymagających sprawnej i bezpiecznej komunikacji - np. elektroniczne zajęcia komornicze, wymiana informacji objętych tajemnicą bankową między organami sprawiedliwości a bankami, Centralna informacja o rachunkach bankowych.

Czy Krajowa Izba Rozliczeniowa planuje wykorzystanie technologii blockchain. A jeżeli tak, to w jakich obszarach działalności widzi Pan jej zastosowanie?

Uważnie przyglądamy się rozwojowi tej technologii. Rozwiązania z obszaru DLT mogą okazać się jednym z ważniejszych czynników kształtujących nasze najbliższe otoczenie. Przewiduje się, że znajdzie ona zastosowanie szersze niż tylko przy obsłudze transakcji bitcoinem. Ale ma też swoje ograniczenia - np. w przypadku gigantycznych wolumenów transakcji przetwarzanych w sektorze bankowym jest rozwiązaniem znacznie droższym i relatywnie wolniejszym. W dużych, wysokokwotowych transakcjach wymagających silnych zabezpieczeń technologia blockchain może mieć zastosowanie, lecz przy lżejszych, masowych operacjach koszty wskazują na przewagę dotychczasowych rozwiązań. Analizując różne możliwe zastosowania dla Distributed Ledger Technology, dostrzegamy jej zalety, ale - biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne - w tej chwili nie precyzujemy w jakim obszarze zostanie wykorzystana. Natomiast rozważając praktyczną stronę implementacji tej technologii w bankowości widzimy, że KIR może być potencjalnie zaufaną trzecią stroną w procesach wykorzystujących DLT.

Przelew na smartfon to duży krok w kierunku wyparcia gotówki z obiegu. Czy ta usługa zyskuje na popularności?

Mobilność jest jednym z najsilniej rozwijających się trendów w bankowości. Z tegorocznego badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie KIR wynika, że co czwarty Polak, aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej chciałby mieć możliwość realizowania przelewów na telefon. To dość optymistyczny wynik biorąc pod uwagę, że usługa ta jest nadal stosunkowo nowa. Rosnącą popularność widać też w najnowszych danych NBP. Wynika z nich, że w I kwartale użytkownicy Blika dokonali 322 tys. przelewów na numer telefonu. Zatem w porównaniu do IV kwartału 2016 roku udział transakcji realizowanych za pośrednictwem systemu Express Elixir we wszystkich transakcjach systemu Blik wzrósł z 4,9 proc. do 5,6 proc. Rosnąca popularność tej usługi z pewnością przyczyni się do stopniowego eliminowania, a na pewno ograniczania obrotu gotówkowego w Polsce.

Ile procent płatności stanowią u nas transakcje bezgotówkowe?

Zgodnie z danymi podawanymi przez Ministerstwo Rozwoju udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicznych wynosi 20%. Mimo że w Polsce nadal dominuje obrót gotówkowy, to znaczenie pieniądza elektronicznego rośnie z roku na rok - przybywa transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, przelewów internetowych oraz mobilnych. Mamy coraz więcej kart płatniczych chętnie ich używamy. Z raportu NBP wynika, że w I kwartale 2017 r. klienci banków posiadali 37,7 mln kart i zrealizowali ponad 825 mln transakcji. Oznacza to, że w ciągu 3 miesięcy każdy zapłacił plastikowym pieniądzem średnio ponad 20 razy. Na popularności zyskuje także rynek bankowości mobilnej. W I kwartale br. liczba aktywnych użytkowników logujących się do banku z wykorzystaniem urządzenia mobilnego (telefonu lub tabletu) przekroczyła już 8 mln.

Pamiętajmy, że kluczem do popularyzacji instrumentów bezgotówkowych jest umożliwienie wszystkim konsumentom jednakowego dostępu do różnych form płatności. Sprzyjają temu rządowe programy adresowane do administracji i do przedsiębiorców. Jako KIR bezpośrednio wspieramy szereg inicjatyw, ale także staramy się pomagać doradzając w przedsięwzięciach, dla których nie zawsze jesteśmy dostawcą rozwiązań. Wiele zależy od sektora finansowego, ale chyba jeszcze więcej od inicjatyw wykraczających poza sektor. W moim odczuciu kluczem do sukcesu jest zaangażowanie wszystkich stron. Za potwierdzenie woli współdziałania można uznać powołanie przy ZBP Fundacji „Polska bezgotówkowa”. Z kolei nieco wcześniej, w marcu br., powołaliśmy Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”, która ma m.in. promować działania na rzecz cyfryzacji gospodarki oraz wspierać upowszechnianie obrotu bezgotówkowego. Realizowany przez nas Program jest jedną z pierwszych inicjatyw w zakresie upowszechniania płatności.

Jakie plany na przyszłość, tę najbliższą i dalszą?

Stawiamy na aktywną rolę KIR w rozwoju obrotu bezgotówkowego, automatyzacji procesów i upowszechnianiu natychmiastowości w płatnościach. Wspieramy dążenie do całkowitej cyfryzacji - zarówno w obszarze usług publicznych, jak i w świecie komercyjnym. Rozwijamy identyfikację cyfrową, aby ułatwiać elektroniczne funkcjonowanie obywatelom, a także łączyć partnerów z różnych środowisk i wdrażać usługi pozwalające na prowadzenie zoptymalizowanego biznesu.

Będziemy umacniać naszą pozycję jako zaufanego partnera technologicznego dla sektora bankowego i poszerzać zakres działania o wsparcie dla fintechów. Chcemy dostarczać praktyczne rozwiązania, bazujące na innowacyjnych pomysłach. Warto przypomnieć, że mamy przed sobą wyzwania, wynikające ze zmieniającego się otoczenia regulacyjnego - PSD2, AIS, PIS w istotny sposób zmienią rynkowe funkcjonowanie sektora bankowego i branży fintech. KIR, jako firma działająca na pograniczu tych dwóch branż, może być naturalnym łącznikiem świata fintech i banków. Mamy do zaoferowania rozwiązania, które pozwalają na optymalizację procesów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jesteśmy gotowi by stać się sektorowym hubem technologicznym.

Naszym "mandatem" w świecie finansów jest gwarancja dostarczania twardych standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług. A "paszportem do przyszłości" perspektywa poszerzenia skali działania oraz wzmocnienia rynkowej i społecznej roli KIR w cyfrowej gospodarce.

Cyfrowe przyśpieszenie KIR
Piotr Alicki

Na stanowisku Prezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA od 2 listopada 2016 r.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako wiceprezes zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.

Od października 2011 r. do października 2016 r. był przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP.

Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200