Co się odwlecze to nie uciecze

Beneficjenci poszczególnych osi priorytetowych

Oś 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Odbiorca: jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MSP

Cel: dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty zdolne do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe)

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkość środków: 1263 mln euro

Oś 2Infrastruktura sfery B+R

Odbiorca: konsorcja naukowo-przemysłowe, jednostki badawczo-rozwojowe

Cel: dofinansowanie infrastruktury badawczej ośrodków o wysokim potencjale, rozwój i utrzymanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki, rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wielkość środków: 1263 mln euro

Oś 3 Kapitał dla innowacji

Odbiorca: fundusze kapitałowe, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów

Cel: weryfikacja innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wspieranie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu (zalążkowym, rozruchu i ekspansji), inicjowanie współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Gospodarki

Wielkość środków: 388 mln euro

Oś 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Odbiorca: przedsiębiorcy

Cel: wdrożenie własnych lub nowo nabytych technologii, zastosowanie nowych w skali kraju rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i usługach, tworzenie dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług, np. centrach usług wspólnych, centrach badawczo-rozwojowych

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Gospodarki

Wielkość środków: 3496 mln euro

Oś 5 Dyfuzja innowacji

Odbiorca: grupy i łańcuchy przedsiębiorców, sieci technologiczne (firmy MSP i jednostki naukowe), ośrodki innowacyjności (m.in. inkubatory, parki naukowo-technologiczne), przedsiębiorcy

Cel: inwestycje w rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, wsparcie ośrodków innowacyjności na obszarach o największym potencjale rozwojowym, wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej, autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Gospodarki

Wielkość środków: 388 mln euro

Oś 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Odbiorca: instytucje wspierające promocję gospodarczą, przedsiębiorcy

Cel: doradztwo i szkolenia, badania rynków zagranicznych, rozwój sieci centrów obsługi inwestorów, budowa i rozwój systemu informacji turystycznej oraz internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Gospodarki

Wielkość środków: 388 mln euro

Oś 7 Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

Odbiorca: jednostki administracji i samorządu, konsorcja jednostek administracji, jednostek naukowych, przedsiębiorstw i stowarzyszeń

Cel: elektroniczny biznes B2B, Cyfrowa Polska dla Każdego, projekty na rzecz administracji

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wielkość środków: 776 mln euro

Oś 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Odbiorca: mikrofirmy oraz mali i średni przedsiębiorcy, w tym prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż rok; oraz samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

Cel: wsparcie dla nowo tworzonych mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi, wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B), wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu, wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. ostatniej mili przez MSP

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wielkość środków: 1457 mln euro


TOP 200