Co decyduje o wyborze chmury w polskich firmach?

Materiał promocyjny Za korzystaniem z chmury obliczeniowej przemawia szereg argumentów, które wygrywają na wielu polach z tradycyjnymi serwerowniami. Migracja do chmury jest nieuchronna, a przedsiębiorcy stoją przed ważną decyzją, którego dostawcę wybrać.

Badanie przeprowadzone przez Computerworld Polska we współpracy z firmą Orange Polska miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, co decyduje o wyborze danego rozwiązania opartego na chmurze oraz jakie parametry usługi chmurowej są najistotniejsze dla firm i organizacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wśród wielu kryteriów oceny najistotniejsze według ankietowanych wydają się być stabilność firmy, która dostarcza rozwiązanie chmurowe, poziom oferowanego SLA oraz koszty.

Co decyduje o wyborze chmury w polskich firmach?

Segment usług IT w Polsce rośnie szybciej niż cały rynek

Według raportu „Computerworld TOP200” polski rynek nowych technologii został w 2017 roku wyceniony na 60,7 mld zł, z czego aż 14 mld zł przypadło na obszar usług. Wydatki na infrastrukturę i oprogramowanie dostarczane w formie usługi wzrosły o 8,3% rok do roku, podczas gdy wartość całego rynku IT zwiększyła się w tym samym okresie tylko o 1,7%. Sam rynek chmury publicznej w Polsce w 2017 roku wart był aż o 17,7% więcej aniżeli w 2016 roku.

Wnioski z badania

Wśród cech i parametrów usług chmurowych zdecydowanie ważnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania ankietowani najczęściej wskazywali stabilność firmy, która dostarcza rozwiązanie chmurowe (58%), jakość świadczonych usług wyrażoną wskaźnikiem SLA (55%) oraz koszty (49%).

Dla decydentów liczy się stabilność dostawcy oraz jakość oferowanych usług, którą jest w stanie zagwarantować w umowie (SLA). Nic dziwnego. Wraz z outsourcingiem usług organizacje oddają istotną część swojej infrastruktury i oprogramowania zewnętrznemu dostawcy, przestając mieć bezpośrednią kontrolę nad technologiczną stroną wykorzystywanego rozwiązania. Co więcej, dla 48% ankietowanych zdecydowanie ważne jest wsparcie usługi (support) i jego jakość. Kolejne 35% ankietowanych uważa ten parametr za raczej ważny.

Sposób postrzegania dostawcy na rynku nie jest, co prawda najważniejszy, ale istotny przy podejmowaniu decyzji o wyborze danego rozwiązania. Jego silna marka i opinia eksperta w zakresie rozwiązań chmurowych jest zdecydowanie ważna dla 35% respondentów i raczej ważna dla kolejnych 38% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 18% badanych, dla których marka nie ma dużego znaczenia przy wyborze dostawcy lub usługi chmurowej. Można przypuszczać, że ta grupa osób przy podejmowaniu decyzji kieruje się głównie referencjami popartymi zrealizowanymi projektami. Nie zmienia to jednak faktu, że budowanie silnej rozpoznawalnej pozycji dostawcy na rynku jest ważne zarówno z perspektywy pozyskiwania nowych klientów, jak i zacieśniania współpracy z obecnymi.

Istotnym kryterium wyboru usługi chmurowej jest również cena. Na ten aspekt zwraca uwagę 83% respondentów, przy czym dla 49% osób kryterium to jest zdecydowanie ważne przy podejmowaniu decyzji o wyborze danego rozwiązania. Wydaje się, że decydenci coraz częściej dostrzegają wartość dodaną chmury. Jednocześnie w wielu projektach koszty migracji do chmury nadal porównywane są z alternatywnym rozwiązaniem budowanym o własne zasoby.

Garnitur szyty na miarę

Liczba funkcjonalności zapewnianych przez dane rozwiązanie chmurowe okazuje się być ważna dla 54% respondentów i zdecydowanie ważna dla kolejnych 26%. Wynik ten należy interpretować przez pryzmat przeświadczenia, że nie wszystkie usługi i funkcje chmury zostaną zaimplementowane w rozwiązaniu klienta. Można to rozumieć, jako oczekiwanie przede wszystkim konkretnych funkcji niezbędnych do wdrożenia własnego rozwiązania.

Co więcej, idea multi cloud zakłada rozdzielanie zasobów, aplikacji i usług między dwie lub większą liczbę chmur, aby wykorzystać najlepsze cechy różnych dostawców albo ograniczyć przywiązanie się do jednego z nich (vendor lock).

Mocno niedoceniana wydaje się być natomiast możliwości dostarczania przez operatorów chmury usług Managed Services i Professional Services. Kwestie te wydają się być ważne dla 41% respondentów i zdecydowanie ważne dla kolejnych 13% ankietowanych. Łącznie daje to raptem 54% wskazań na tak, a więc aż o 30% mniej niż w przypadku innych badanych kryteriów oceny rozwiązań chmurowych. Usługi Managed Services obejmują całokształt prac związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i wsparciem środowiska cloud – od migracji przez ochronę danych po świadczenie kompleksowych usług typu helpdesk. Professional Services to różnego typu usługi konsultingu i wsparcia świadczone pod konkretny projekt lub zadanie np. na etapie planowania lub migracji do chmury. Nikłego zainteresowania tego typu usługami można doszukiwać się na wielu płaszczyznach. Organizacje mogą próbować budować własne zespoły IT lub pozyskiwać zewnętrznych specjalistów, niezależnie od zasobów ludzkich wyznaczonych przed dostawcę usług chmury pod konkretne projekty.

W rozważaniach trudno również pominąć brak zrozumienia tematu. Potwierdzeniem tego może być fakt, że 26% ankietowanych osób nie miała zdania w tej kwestii.

Uczestnicy badania

  • Do badania zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji publicznych oraz przedsiębiorstw działających na polskim rynku.
  • 39% respondentów wywodziło się z sektora MŚP i małych organizacji (do 249 zatrudnionych), podczas gdy pozostałe 61% ankietowanych reprezentowało największe przedsię¬biorstwa i korporacje (powyżej 250 zatrudnionych).
  • Badane podmioty reprezentowały szeroki przekrój wszystkich gałęzi gospodarki. W zestawieniu znalazły się przedsiębiorstwa sektora przemysłowego, produkcji i wydobycia (29%), branży FMCG i dystrybucji (13%) oraz edukacji (12%). W gronie ankietowanych licznie reprezentowana była również administracja publiczna i służby mundurowe (14%).
  • Aż 64% respondentów zajmowało stanowiska kierownicze w obszarze IT, z czego odsetek kierowników wy- niósł 45%, podczas gdy menedżerów wyższego szczebla w randzie dyrektora lub CIO było 19%. W gronie ankietowanych znalazły się również osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich (28%), a więc bezpośrednio odpowiedzialne za administrowanie systemami, wdrażanie usługi i prowadzenie projektów.
  • Z perspektywy roli respondentów w organizacji - 20% z nich tylko korzysta z usług IT, 35% doradza wybór usługi, kolejne 30% zaś opiniuje propozycje rozwiązań. Pozostałe 14% ankietowanych osób ostatecznie decyduje o wyborze lub odrzuceniu danego rozwiązania.

Autor: Robert Kamiński