CD Projekt, a nie Work Services wchodzi na giełdę na gruzach Optimusa

Spółki podpisały list intencyjny z firmą Optimus - po wymianie akcji twórca "Wiedźmina" przejmie kontrolę nad byłą gwiazdką polskiego rynku informatycznego.

Zgodnie z podpisanym w czwartek listem intencyjnym, Optimus ma nabyć 100 proc. udziałów całej grupy CD Projekt Investment. Umowa ma wyglądać tak: CD Projekt w zamian za 35 mln nowych akcji Optimusa, zapłaci własnymi papierami (ok. 78 proc.). Za resztę udziałów ma dostać od Optimusa ok. 14 mln zł. W tej chwili kapitał zakładowy Optimusa to ok. 28 mln akcji, więc kontrolę nad spółką przejmie de facto największy polski wydawca i producent gier komputerowych. Optimus - niegdysiejszy potentat polskiego rynku informatycznego, dziś to już praktycznie sama marka, z wygaszoną działalnością produkcyjną, z kilkoma nieruchomościami [ma np. nieruchomość w Nowym Sączu wartą ok. 8 mln zł]. I furtka dla innych spółek na warszawski parkiet.

Wczoraj (1 października) podpisany został list intencyjny pomiędzy Zbigniewem Jakubasem, Robertem Bibrowskim, Michałem Kicińskim, Marcinem Iwińskim; Piotrem Nielubowiczem, Adamem Kicińskim oraz CDP INVESTMENT dotyczyący transakcji, w wyniku której Optimus nabędzie 100% udziałów CDP, a udziałowcy CDP staną się akcjonariuszami Optimusa. Dzięki temu jednak CD Projekt wejdzie na giełdę. Jednocześnie CDP udzieliło Optimusowi pożyczki w wysokości 6 mln zł. Zawarty List Intencyjny stanowi podsumowanie dotychczasowych negocjacji. Strony uzgodniły, w nim co następuje:

1. Ostateczne warunki transakcji zostaną określone w umowie inwestycyjnej, która zostanie podpisana nie później niż 31 października 2009 r.

2. Zawarcie umowy inwestycyjnej strony uzależniają od: braku identyfikacji istotnych ryzyk w wyniku przeprowadzanego przez Optimus oraz udziałowców CDP wzajemnego badania due diligence Optimus i Grupy CDP pod względem prawnym, finansowym, handlowym oraz technicznym; uzyskania przez Optimus opinii biegłego, z której wynikać będzie, że wartość 100% udziałów w CDP wynosi nie mniej niż 63 mln zł oraz uzyskania przez Optimusa finansowania w kwocie 9 mln zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w CDP i udzielenie finansowania CDP lub podmiotom zależnym CDP.

3. W ramach planowanej przez Strony Transakcji: udziałowcy CDP obejmą w sumie 35 mln akcji w kapitale zakładowym Optimus, w drodze skierowanej do nich subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej nie niższej niż 1,4 zł za jedną akcję. Akcje Emisji I będą pokryte wkładem niepieniężnym w postaci części (tj. ok. 78 % przy założeniu wyceny 100% udziałów w CDP w wysokości 63 mln zł) udziałów CDP.

4. W terminie 3 dni od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w umowie inwestycyjnej Optimus kupi od udziałowców CDP wszystkie pozostałe udziały CDP (tj. ok. 22%), nie wniesione do Optimus tytułem wkładu niepieniężnego, za cenę 14 mln zł.

5. W wyniku realizacji Transakcji Optimus stanie się właścicielem 100% udziałów w CDP oraz pośrednio właścicielem Grupy CDP.

6. Akcjonariusze Optimus mając na uwadze warunki planowanej Transakcji oraz konieczność zapewnienia finansowania przez Optimus Grupie CDP w związku z realizacją transakcji, zobowiązali się do dofinansowania Optimus poprzez objęcie akcji Optimus w ramach subskrypcji prywatnej.

7. Optimus podejmie starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9 mln zł.

8. Akcjonariusze Optimusa lub podmioty przez nich wskazane zobowiązali się przelać na rachunek bankowy Optimus nie później niż w dniu 1 października 2009 r. kwotę 3 mln zł oraz nie później niż w dniu 24 października 2009 r. kwotę 3,8 mln zł jako przedpłatę na poczet wkładu na pokrycie akcji emitowanych w ramach Emisji II oraz Emisji III.

9. Pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych Optimus wyraził gotowość udzielenia pożyczek Grupie CDP w łącznej kwocie nie przekraczającej 10 mln zł. W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę wskazanych powyżej pożyczek, przedmiotowa wierzytelność Optimus zostanie zaliczona na poczet płatności za część udziałów CDP.

10. W przypadku nie udzielenia przez Optimus pożyczek, udziałowcy CDP będą uprawnieni do odstąpienia od Transakcji.

11. List Intencyjny wygasa z dniem podpisania Umowy Inwestycyjnej, jednak nie później niż w dniu 31 października 2009 r., o ile Strony nie postanowią inaczej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200