Bogata oferta dla małych klientów

Prezentujemy przewodnik po ofercie programów wspomagających pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach.W tegorocznym zestawieniu znalazło się 350 aplikacji.

Prezentujemy przewodnik po ofercie programów wspomagających pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach.W tegorocznym zestawieniu znalazło się 350 aplikacji.

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa

Tegoroczne wydanie raportu Informatyka dla małej i średniej firmy ma nieco odmienny charakter niż z lat poprzednich. Do tej pory przedmiotem naszych rozważań była oferta oprogramowania dla małej i średniej firmy. Tym razem wzbogaciliśmy raport w opis wybranych usług oferowanych przez firmy informatyczne. Wszystkie opisy ofert dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw zostały zebrane na podstawie ankiet, na któ-re odpowiedziało kilkaset krajowych firm informatycznych. Podobnie jak w poprzednich edycjach, przyjęliśmy następującą klasyfi- kację firm: małe - zatrudniające do 50 osób, średnie - do 300, duże - powyżej 300 pracowników.

Programy uniwersalne

Aby w miarę czytelnie zaprezentować ofertę oprogramowania, posłużyliśmy się opracowaną wcześniej klasyfikacją. Programy dla małej i średniej firmy sklasyfikowano na trzy główne kategorie: uniwersalna - dla typo- wej firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej (sklep, hurtownia, zakład usługowy, zakład produkcyjny), specjalizowana - dedykowana firmom zajmującym się określonym typem działalności (szpitale, kancelarie prawnicze, szkoły, biura rachunkowe itp.) oraz programy pomocnicze - wspomagające pracę różnych działów firmy (zarządzające dokumentami, , programy do analizy ekonomicznej).

Programy uniwersalne podzieli- liśmy dodatkowo na systemy wielomodułowe, obsługujące całe przedsiębiorstwa, oraz moduły pojedyncze, zwykle wspomagające pracę jednego działu. Przy każdym programie zamieściliśmy informacje m.in. o wykorzystywanym systemie operacyjnym, narzędziach, przy użyciu których został stworzony, współpracujących z nim systemach baz danych. Łącznie prezentujemy w tym roku 350 programów, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uniwersalne programy wspomagające pracę typowej firmy

Ponad połowę prezentowanej oferty stanowią programy dla typowej firmy usługowej, handlowej, produkcyjnej. Do takich zastosowań zalecane są programy, obsługujące pracę pojedynczego działu albo będące częścią większego pakietu wspomagającego zarządzanie.

Oferowane na rynku programy to w większości przypadków oprogramowanie, obsługujące rachunkowość, dział kadr i rachuby płac oraz magazyny. Zestaw tych programów (FK, KP, GM) znajduje się w ofercie praktycznie każdego producenta, co pozwala, podobnie jak w systemach wielomodułowych, na niezależną pracę poszczególnych aplikacji lub połączenie ich w system, w którym możliwa jest automatyczna wymiana danych między modułami.

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa c.d.

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa c.d.

To, czy oprogramowanie jest oferowane jako system czy niezależne produkty, jest przede wszystkim sprawą strategii marketingowej producenta. Wyjątkiem są programy klasy Kadry i Płace, które z reguły są sprzedawane niezależnie od współpracujących z nimi większych systemów. Wynika to z uniwersalności tych programów i uwidacznia się również w tym, że większość programów KP ma możliwość współpracy z systemami autorstwa innych firm.

Kolejny rodzaj oferty to rozwiązania wielomodułowe. W tym przypadku systemy składają się z wielu podprogramów (oddzielnych modułów). W skład typowego pakietu dla firmy wchodzą moduły: Finansowo-Księgowy, Płace, Kadry, Ewidencja Majątku Trwałego, Obrót Towarowy i Gospodarka Materiałowa. Każdy z nich tworzy niezależną całość i może być używany oddzielnie. Dane między poszczególnymi modułami są przesyłane automatycznie. Programy - moduły systemu są tak skonstruowane, aby instalacja któregokolwiek z nich pozwalała na późniejszą (w miarę narastania potrzeb i możliwości) rozbudowę poprzez zakup kolejnych segmentów systemu.

Oferta systemów wielomodułowych na naszym rynku jest bardzo znacząca - wśród wszystkich programów wspomagających pracę firmy jest ich blisko 20%. Są to systemy, z których - wbrew utartym opiniom - tylko nieznaczna liczba działa w trybie tekstowym (ok. 30% oferty systemów modułowych), natomiast pozostałe korzystają z trybu graficznego lub graficzno-tekstowego, każdorazowo dostosowywanego do platformy systemowej. W dużej mierze wykorzystują one możliwości, jakie oferuje architektura klient/serwer (70% wśród systemów modułowych).

Oprogramowanie dla firm o określonym profilu działalności i oprogramowanie pomocnicze

Wśród programów specjalizowanych, skonstruowanych do obsługi firmy o określonym typie działalności, dominują aplikacje do obsługi szpitali, hoteli, restauracji, zakładów gastronomicznych, a nawet . Inne przykłady prezentowanych produktów specjalizowanych to: programy do obsługi warsztatów, serwisów, salonów samochodowych, biur rachunkowych czy dziekanatów szkół wyższych.

Wspólną cechą oprogramowania zakwalifikowanego do tej kategorii jest stosowanie nowych narzędzi do tworzenia aplikacji (tylko 20% to programy wykonane przy użyciu Clippera), co drugi system korzysta z zalet architektury klient/serwer. Aż 80% z nich jest wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika.

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa c.d.

Wielomodułowe systemy wspomagające pracę typowego przedsiębiorstwa c.d.

Wśród programów pomocniczych znaczące miejsca w zestawieniu "modnych" zastosowań zajęły programy klasy CRM (wspomagające zarządzanie relacjami z klientem). Jest ich w omawianej ofercie kilkanaście. Wśród pozostałych można wyróżnić bloki tematyczne, związane z systemami i programami do zarządzania informacjami i dokumentami, oraz programy dotyczące analizy finansowej, raportowania i tworzenia biznesplanów.

Usługi - outsourcing, ASP

Blisko 30% firm, które odpowiedziały na pytania o usługi informatyczne, zadeklarowało gotowość świadczenia usług outsourcingu i ASP. Przedmiotem zdalnej dzierżawy mogą być aplikacje biurowe Microsoftu (Wirtualne Biuro, Casper), oprogramowanie FK (Casper, BPSC) czy zdalny system obsługi sklepu internetowego (SM Market).

Na razie trudno mówić o sukcesie modelu ASP w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przegląd oferty dzierżawy aplikacji może robić wrażenie, ale w większości przypadków za deklarowaną przez firmy informatyczne gotowością świadczenia usług ASP nie kryją się zawarte kontrakty z klientami. Dostawcy liczyli na większe zainteresowanie rynku małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza ok. 2 mln małych przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników, najczęściej nie posiadających własnych działów informatycznych. Potencjalnych klientów firmy szukają również wśród 25 tysięcy biur rozrachunkowych i doradców podatkowych.

Nadzieją na większe zainteresowanie klientów ofertą ASP jest wprowadzenia obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów drogą elektroniczną, a w przyszłości także rozliczania się w ten sposób z urzędami skarbowymi. To powinno skłonić właścicieli wielu małych przedsiębiorstw do zainteresowania się Internetem jako źródłem obniżenia kosztów działalności.


TOP 200