Bankowy Patrol

W skomplikowanym systemie dużej instytucji finansowej monitoring pracy infrastruktury teleinformatycznej nabiera nowego znaczenia.

W skomplikowanym systemie dużej instytucji finansowej monitoring pracy infrastruktury teleinformatycznej nabiera nowego znaczenia.

Początki prac związanych z centralizacją zarządzania infrastrukturą i usługami sięgają października 2002 r. Po fuzji BPH z PBK, organizacja IT powstałego, dużego banku, stanęła przed poważnym zadaniem zapewnienia obsługi bankowi, jako całości. Chociaż każdy z eksploatowanych tam systemów posiadał narzędzia monitoringu, brakowało scentralizowanego rozwiązania, które posiadałoby globalną diagnostykę, sprawne wykrywanie problemów, analizowałoby pracę wszystkich zasobów obsługujących najważniejsze procesy biznesowe, a przy tym potrafiłoby informować natychmiast i działać z wyprzedzeniem, umożliwiając w ten sposób minimalizację skutków zakłóceń pracy systemów oraz eliminację większości z nich.

Początki wdrożenia

Bankowy Patrol

Oprócz potrzeb związanych z podniesieniem efektywności pracy zespołów IT, ze sprawną eksploatacją skomplikowanej infrastruktury i wprowadzeniem wewnętrznych umów SLA, regulacje zewnętrzne wymusiły na nas wdrożenie narzędzi zgodnych z zaleceniami BASEL II oraz NBP – mówi <b>Krzysztof Matzka</b>, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii w banku BPH.

„Oprócz potrzeb wewnętrznych, związanych z podniesieniem efektywności pracy zespołów IT, ze sprawną eksploatacją skomplikowanej infrastruktury i wprowadzeniem wewnętrznych umów SLA z biznesem w celu sprawniejszej i niezawodnej obsługi klientów, regulacje zewnętrzne wymusiły na nas wdrożenie narzędzi zgodnych z zaleceniami BASEL II oraz NBP GINB rekomendacja D. Chcąc podnieść niezawodność i dostępność systemów oraz jakość zarządzania, musieliśmy znaleźć i wdrożyć wysokiej klasy narzędzia niezbędne do spełnienia założonych celów dla IT i biznesu” – mówi Krzysztof Matzka, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii w banku BPH.

Celem wdrożenia było podniesienie wydajności zarządzania, zwiększenie efektywności nakładów, redukcja ryzyka, zmniejszenie przestojów, poprawa jakości obsługi klientów, proaktywne działanie wyprzedzające pojawienie się problemów, szczególnie w godzinach, gdy nie było pełnego nadzoru administratorskiego. Ważne było także gromadzenie danych w celu lepszego raportowania i budowy bazy wiedzy.

System monitorujący najważniejszych elementów IT, czyli głównych procesów biznesowych w dużym banku, musiał być mocno z nimi zintegrowany. Było to jednym z powodów, dla których rozważano głównie rozwiązania standardowe, używane w branży. Ponadto BPH korzysta z wielu środowisk (HP, Sun, systemy typu Unix i Linux na platformie Intel, Windows, bazy Oracle i SQL Server) i tylko dobrze dopracowany system będzie je prawidłowo wspierał. Do testów wybrano BMC Patrol i rozpoczęto organizację całego procesu związanego z wdrożeniem systemu. Projekt nazwano „Patrol” i założono z góry, że będzie on wieloetapowy, czas wdrożenia wstępnie ustalono na cztery lata. Przy realizacji korzystano z metodologii Prince II.

Na pytania odpowiada pilot

Najważniejsze odpowiedzi na temat rzeczywistej przydatności konkretnego pakietu miało dać wdrożenie pilotażowe. Kluczową sprawą dla wiarygodności testów pilotażowych jest dobór systemu objętego wdrożeniem. Wybór nie był prosty, gdyż oprócz wielu platform, ekosystem IT w BPH jest zróżnicowany także pod kątem trybu pracy.


TOP 200