Architekt potrzebny od zaraz

Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwszy przetarg, z ok. dziesięciu przewidzianych w ramach programu e-Deklaracje, na wykonanie projektu architektury tego systemu. Za dwa lata przedsiębiorcy mają w pełni elektronicznie komunikować się z administracją skarbową.

Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwszy przetarg, z ok. dziesięciu przewidzianych w ramach programu e-Deklaracje, na wykonanie projektu architektury tego systemu. Za dwa lata przedsiębiorcy mają w pełni elektronicznie komunikować się z administracją skarbową.

Za pół roku Ministerstwo Finansów (MF) musi umożliwić obywatelom składanie pism i formularzy w formie elektronicznej. Tego wymaga od urzędów państwowych Ustawa o podpisie elektronicznym. Spełnienie ustawowego wymogu będzie preludium do wielkiego resortowego projektu e-Deklaracje obejmującego wiele usług elektronicznych do obsługi przedsiębiorców.

Architekt potrzebny od zaraz

e-Deklaracje: terminy

Pod koniec grudnia 2005 r. ministerstwo ogłosiło przetarg na wykonanie projektu architektury systemu e-Deklaracje. Postępowanie odbywa się w trybie negocjacji z ogłoszeniem. MF zakwalifikuje do drugiego etapu pięć firm, które spełnią wymagane kryteria i uzyskają największą liczbę punktów za doświadczenia z budowy podobnego systemu oraz za kwalifikacje osób prowadzących projekt. By firma w ogóle mogła liczyć na złożenie oferty, musi się wykazać co najmniej trzema projektami obejmującymi swym zakresem opracowanie architektury dla wielooddziałowego systemu informatycznego o wartości przekraczającej 500 tys. zł, przy czym co najmniej jeden z nich musi być systemem internetowym.

Na podstawie wysokości wadium i zakresu prac zbliżonego do projektu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców można wnioskować, że wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 mln zł. W zamian MF oczekuje od zwycięzcy, że przedstawi on m.in. specyfikację wymagań dla systemu e-Deklaracje, następnie zbiór artefaktów (dokumentów i diagramów) opisujących architekturę systemu e-Deklaracje i pokrywający Siatkę Zachmana w widokach: zakres, model biznesowy, logiczny i technologiczny (patrz rozmowa z Borysem Stokalskim na str. XX), wreszcie - "najważniejsze kryteria oceny ofert na realizację poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje pod kątem zgodności z opracowaną architekturą". Wykonawca projektu nie może brać udziału w następnych przetargach, z wyjątkiem zapowiadanego na połowę lutego 2006 r. postępowania na usługi zarządzania i asystę techniczną (inwestor zastępczy).

Zadeklarowane 152 mln zł

Wartość projektu e-Deklaracje szacuje się na 152 mln zł, z czego 140 mln zł to środki Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.5. "Nie chcemy ogłaszać jednego przetargu. Chodzi przecież o pełne wykorzystanie istniejących systemów i nowe kanały komunikacji w relacjach przedsiębiorca - administracja skarbowa" - deklarował w ub.r. Grzegorz Fiuk, dyrektor Departamentu ds. Informatyzacji Resortu Finansów.

"Wymagania projektowe nie będą preferować żadnej określonej technologii. Stosowane będą otwarte standardy technologiczne zapewniające interoperacyjność, uniwersalność i otwartość zgodnie z Europejskimi Ramami Interoperacyjności i programem IDA ABC" - potwierdza dzisiaj Grzegorz Fiuk. "Preferowane będą rozwiązania otwarte i wykorzystujące rozwiązania internetowe (np. XML). W realizacji stosowane będą dostępne rozwiązania zaliczane do "open source" i otwartych standardów".

Dyrektor Departamentu ds. Informatyzacji Resortu Finansów wyjaśnia też, że usługi dostępne w ramach projektu e-Deklaracje będą miały różny stopień zaawansowania. Są takie o charakterze informacyjnym (portal informacyjny i informacja dedykowana), ale i nastawione na jednostronną interakcję (sprawdzanie stanu sprawy, dostęp do informacji o stanie rozliczeń podatnika) oraz na dwustronną (obsługa deklaracji, obsługa innych dokumentów niż deklaracje, potwierdzanie danych identyfikacyjnych podmiotu). Wreszcie niektóre będą w pełni transakcyjne, czyli umożliwią aktualizację danych o podmiocie, w przyszłości zaś wydawanie zaświadczeń i płatności elektroniczne.

O co chodzi w e-Deklaracjach?

Architekt potrzebny od zaraz

Ile będą kosztować e-Deklaracje?

e-Deklaracje obejmą 10 usług elektronicznych. Za najważniejszą należy uznać obsługę deklaracji CIT (podatek od osób prawnych), PIT (podatek od osób fizycznych), VAT, NIP, PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). System umożliwi przedsiębiorcom dostarczenie do administracji skarbowej deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w przepisach wykonawczych do ustaw podatkowych.

"Przewiduje się dostarczanie deklaracji w trybie online przy użyciu formularzy elektronicznych, offline z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji klienckich oraz w trybie wymiany plików wytworzonych przez aplikacje używane przez przedsiębiorców" - wyjaśnia Grzegorz Fiuk. Dostarczone w ten sposób deklaracje będą sprawdzane pod względem poprawności formalnej i rachunkowej, zaś następnie zostaną automatycznie wprowadzone do bazy danych systemu informatycznego administracji skarbowej. Przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie dostarczenia deklaracji w formie elektronicznej, zawierające numer referencyjny nadany dostarczonej deklaracji przez system informatyczny.

Projekt, który potrwa do grudnia 2007 r., zakłada także obsługę dokumentów innych niż deklaracje. Dzięki temu przedsiębiorcy dostarczą do administracji skarbowej inne dokumenty (np. podania) w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w przepisach wykonawczych do ustaw podatkowych. Również tu zostaną wykorzystane formularze online oraz poczta elektroniczna.

Od początku 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić stan sprawy, posługując się numerem referencyjnym nadanym przez administrację skarbową. Także uzyskają dostęp do informacji o saldzie jego rozliczeń z administracją skarbową w zakresie poszczególnych dotyczących go typów podatków (np. CIT, VAT) oraz będą mogli aktualizować w trybie online swoje dane identyfikacyjne i dodatkowe dane rejestracyjne (np. numer rachunku bankowego, adres). Ponadto e-Deklaracje umożliwią udostępnianie Centralnego Rejestru Podmiotów innym rejestrom państwowym jako rejestru referencyjnego.

Już poza projektem - w dalszej kolejności - będzie można wydawać przedsiębiorcom i obywatelom zaświadczenia w formie elektronicznej oraz płacić należności podatkowe i wnosić opłaty skarbowe drogą elektroniczną.


TOP 200