Aplikacje dla wielu standardów

Borland.com oferuje C++Builder 4 - narzędzie do tworzenia aplikacji dla środowisk COM i CORBA.

Borland.com oferuje C++Builder 4 - narzędzie do tworzenia aplikacji dla środowisk COM i CORBA.

Borland.com - wydzielona z Inprise jednostka organizacyjna - opracowała pierwszy pakiet narzędziowy C++Builder 4 do tworzenia aplikacji wielowarstwowych, uruchamianych na serwerach Windows NT i większości platform unixowych.

Dostępne na rynku pakiety narzędziowe C++, w szczególności popularny w świecie programistycznym Microsoft Visual C++, zostały przygotowane bardziej pod kątem dostarczania programiście możliwości szczegółowego wglądu w kod aplikacji, nie zaś wdrożenia metod szybkiego tworzenia aplikacji typowych dla takich pakietów, jak Visual Basic czy PowerBuilder. W efekcie programista musi ręcznie pisać tysiące linii kodu, znać szczegółowo wiele funkcji API systemu operacyjnego, używanych bibliotek, protokołu sieciowego i ODBC. Wielu programistów przyspiesza proces tworzenia aplikacji poprzez tworzenie interfejsu graficznego aplikacji w Visual Basicu. Jeżeli aplikacja jest duża, muszą oni skorzystać z C++ do opracowania jej logiki działania w tym języku.

Koniec kłopotów?

Typowe dla narzędzi typu RAD środowisko programistyczne C++Buildera 4 jest zorientowane na składanie aplikacji z komponentów i tworzenie komponentów do przyszłego wykorzystania. Pakiet zawiera opracowane przez Borlanda ścisłe, dwustronne powiązanie między wyglądem aplikacji a jej kodem (zmiana kodu powoduje natychmiastowy efekt wizualny, i odwrotnie).

Obszerna gama komponentów wizualnych używanych przez kreatory zapewnia szybkie tworzenie interfejsu graficznego i integrację dowolnych komponentów (łatwo wstawianych do palety narzędziowej) w każdej części wielowarstwowej aplikacji. W komponentach można zamknąć część lub całość logiki aplikacji i uruchamiać je na oddzielnym serwerze aplikacyjnym. Podobnie w komponentach zamyka się interfejs do baz danych lub istniejących aplikacji i używa ich wielokrotnie w nowych aplikacjach.

Borland.com zapewnia również, że kod źródłowy aplikacji opracowanych dla Windows za pomocą Visual C++ i innych pakietów programistycznych można przenieść do C++Buildera oraz tworzyć z niego aplikacje i komponenty.

Aplikacje COM i CORBA

COM i CORBA to dominujące środowiska uruchamiania aplikacji rozproszonych. COM przeważa na PC i serwerach Windows NT, CORBA zaś to standard do uruchamiania aplikacji obiektowych w niejednorodnych środowiskach systemowych.

C++Builder pozwala na tworzenie komponentów zgodnych ze standardami COM i/lub CORBA, tworząc jeden lub dwa interfejsy do komponentu. Proces tworzenia interfejsu jest w pełni zautomatyzowany. Programiście pozostaje jedynie dopisanie kodu logiki działania komponentu. Programiści, którzy planują pracę w niejednym środowisku, mają możliwość migracji komponentów ze środowiska COM do CORBA (lub odwrotnie) w dowolnym czasie.

C++Builder nie tylko tworzy aplikacje klienckie dla Windows, korzystające z komponentów COM i CORBA, może również tworzyć aplikacje uruchamiane na serwerach COM lub CORBA. Aplikacje dla serwerów CORBA są zgodne z ANSI C++ oraz bibliotekami Template i Standard Template Library. Można je kompilować na docelowej platformie za pomocą narzędzi C++ dla tej platformy unixowej. Do testowania aplikacji CORBA (w Windows NT) w pakiecie znajduje się firmowy broker obiektowy Visibroker 3.3.

Transakcje i bazy

Dzięki wsparciu - bardzo popularnego w środowisku Windows NT - monitora transakcji Microsoft Transaction Ser-ver (MTS) programiści tworzący aplikacje dla Windows mogą korzystać z usług tego pakietu, bez konieczności poznawania jego API. C++Builder tworzy również komponenty automatycznie wywołujące nowe kopie MTS do obsługi dużej liczby klientów lub sporego ruchu transakcyjnego. C++Builder w wersji Enterprise zapewnia podobne wsparcie dla produktów Inprise: monitora transakcyjnego Visibroker ITS i serwera aplikacyjnego MIDAS.

Zapewniają firmowe sterowniki do baz SQL: IBM, Informix, Microsoft i Oracle oraz przez sterowniki ODBC do innych baz. C++Builder 4 jest pierwszym produktem na rynku zapewniającym korzystanie z cech nowych baz danych Oracle8 i Oracle8i (np. przez obsługę tabel zagnieżdżonych, wskaźników do obiektów i plików zewnętrznych).

W pakiecie znajduje się zestaw BusinessInsight, zawierający podstawowe komponenty do opracowania aplikacji OLAP: grafy, tabele, tabele przestawne. Tabele mają wbudowane funkcje agregacji, sum częściowych i całkowitych, dzielenia na przedziały wartości i in.


TOP 200