Administracja bez granic

Komisja Europejska proponuje utworzenie paneuropejskiego rządu elektronicznego.

Komisja Europejska proponuje utworzenie paneuropejskiego rządu elektronicznego.

Inicjatywa ta ma prowadzić do stworzenia systemu zdalnego dostępu do usług sektora publicznego ponad granicami krajów Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby zarówno obywatele, jak i firmy czy organy administracji publicznej z jednego kraju mogły korzystać z rozwiązań elektronicznego rządu zastosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Rozwiązanie takie dawałoby np. przedsiębiorcom możliwość uczestniczenia online w przetargach publicznych w dowolnie wybranym państwie Unii czy rejestrowania działalności w wybranym miejscu w Europie. Mieszkańcom umożliwiałoby załatwianie przez Internet spraw związanych m.in. z narodzinami dziecka, rozpoczęciem nauki, zakupem nieruchomości, zmianą stanu cywilnego czy podjęciem pracy - bez względu na aktualne miejsce pobytu.

Organy administracji państwowej mogłyby tą drogą wymieniać informacje o obowiązujących przepisach podatkowych, systemie edukacji czy zasadach prowadzenia polityki ekologicznej. Poprawiłaby się również spójność europejskich procedur administracyjnych, a także zostałyby uproszczone sposoby załatwiania spraw w urzędach.

Integracja i ruchliwość

Koordynację prac nad realizacją projektu powierzono zespołowi programu IDA (Interchange of Data between Administrations). W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone konsultacje, których celem ma być poznanie oczekiwań potencjalnych użytkowników oraz określenie priorytetów i warunków dostępu do ponadgranicznych usług elektronicznych.

Podstawą do dyskusji będzie specjalne opracowanie, przygotowane przez Komisję Europejską, przedstawiające główne założenia i idee Pan-European Government e-services. Jego autorzy uważają, że potrzeba świadczenia ponadgranicznych usług jest efektem pogłębiającej się integracji społecznej i gospodarczej Europy. Wynika także z coraz większej migracji mieszkańców krajów europejskich w celach zarobkowych, edukacyjnych czy turystycznych. Zarówno firmy, jak i obywatele przekraczają granice państw i potrzebują możliwości sprawnego załatwiania spraw urzędowych w dowolnym kraju Unii.

Dla Europy i Polski

Jesienią tego roku odbędzie się w Brukseli specjalna konferencja na temat Pan-European e-Government. Services for Citizens & Enterprises. The Role of IDA. Program IDA został uznany przez Unię Europejską za jeden z głównych instrumentów realizacji planu e-Europe 2003. Jego celem jest stworzenie systemu elektronicznej wymiany danych między administracjami krajów europejskich oraz instytucjami Unii Europejskiej. Polska negocjuje obecnie warunki przystąpienia do udziału w tym programie.

Polska w e-rządzie

Zadania związane z realizacją idei paneuropejskiego rządu elektronicznego zostaną prawdopodobnie zapisane w przyjętym przez Unię w przyszłym roku planie działań e-Europe 2005. Jeżeli Polska stałaby się w 2004 r. członkiem UE, zostałaby również nim objęta. Już dzisiaj jednak polskie podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu powołania Pan-European e-Government, gdyż konsultacje w tej sprawie mają charakter otwarty.


TOP 200