Abecadło systemów MRP II/ERP część XVI

Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego umożliwia podanie dostępnego czasu pracy maszyn i urządzeń w centrum roboczym. Jest to szczególnie istotne w przypadku remontów lub awarii w centrach roboczych, z maszynami o różnej wydajności. Pozwala na sporządzenie dokładnego bilansu obciążeń.

Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego umożliwia podanie dostępnego czasu pracy maszyn i urządzeń w centrum roboczym. Jest to szczególnie istotne w przypadku remontów lub awarii w centrach roboczych, z maszynami o różnej wydajności. Pozwala na sporządzenie dokładnego bilansu obciążeń.

Przypisanie maszyn i pracowników do centrum. W przypadku produkcji wielk-oseryjnej lub powtarzalnej funkcja ta umożliwia racjonalizację naliczania i bilansowania obciążeń oraz naliczanie kosztów.

Przypisywanie magazynu prac w toku do centrum wskazuje, gdzie będzie odbierana produkcja danego centrum, i umożliwia racjonalizację tworzenia marszrut technologicznych, szczególnie istotnych przy produkcji na liniach zorganizowanych przedmiotowo.

Definiowanie dla każdej maszyny/centrum zdolności produkcyjnej - indywidualne kalendarze. Funkcja ta pozwala na określenie harmonogramu i rozmiarów dostępności zdolności produkcyjnych, co w przypadku skomplikowanych linii produkcyjnych, zbudowanych z pojedynczych maszyn, umożliwia precyzyjne określenie bilansu obciążeń.

Sposób obciążania centrum roboczego.

1. Operacje maszynowe - Tpz i Tj są wystarczające w przypadku, gdy jedna osoba obsługuje jedną maszynę, a czas pracy obsługi jest równy czasowi wykorzystania maszyny.

2. Operacje inne niż maszynowe, a zwłaszcza czas pracy obsługi, powinny być podane, oprócz operacji maszynowych, w przypadku gdy jedna osoba obsługuje wiele maszyn lub jedna linia jest obsługiwana przez wiele osób. Pozwala to także na dokładne naliczanie bezpośrednich kosztów produkcji.

3. Inne. W przypadkach szczególnych podawane są inne parametry, pozwalające na naliczanie obciążeń, np. specjalne tabele do naliczania czasu operacji przy wykorzystaniu technologii grupowych.

Możliwość obciążania oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji pozwala na planowanie zapotrzebowania na to oprzyrządowanie, energię elektryczną itp. Oprzyrządowanie takie jak wykrojniki do pras lub modele odlewnicze jest często drogie i ma ograniczoną "żywotność". Planowanie obciążenia oprzyrządowania, uwzględniające jego "żywotność" jest równie istotne, jak planowanie obciążeń gniazd roboczych.

Określanie stawek kosztów stałych i zmiennych dla centrum roboczego. Jeśli jest to możliwe, zwykle przy produkcji zorganizowanej technologicznie dla centrum roboczego, złożonego z jednej lub większej liczby maszyn, np. ciężkiej tokarki lub maszyny drukarskiej, można znacznie uprościć rachunek kosztów.

DYSTRYBUCJA

Dla każdego zakładu i magazynu tworzenie i przedstawianie łącznie oraz niezależnie:

a. prognoz na podstawie danych marketingowych i danych archiwalnych - w wyniku zastosowania skomplikowanych algorytmów są tworzone prognozy potrzeb z uwzględnieniem sezonowości i wahań rynku

b. stanów do rozdysponowania - funkcja pozwala na określenie liczby poszczególnych wyrobów, które w przyszłości będą do dyspozycji, z rozbiciem na ilości przydzielane, zarezerwowane i dostępne do rozdysponowania po uwzględnieniu przydziałów i rezerwacji

c. zasad uzupełniania zapasów - określają, kiedy i w jakich ilościach należy uzupełnić poszczególne magazyny w hurtowniach lub u detalistów przy wykorzystaniu jednej z technik sterowania zapasami

d. wielkości partii - zależy od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, jej określenie może być realizowane na wiele sposobów w zależności od rozmiarów, ciężarów lub wymagań klientów

e. cyklu dostaw - cykl dostaw z zakładu produkcyjnego do poszczególnych odbiorców lub hurtowni; może być różny dla każdego powiązania transportowego i zależeć od wielkości partii.

Tworzenie i obsługa powiązań logistycznych między zakładami a magazynami pozwala na zbudowanie sieci logistycznej - cyklów i marszrut dostaw między poszczególnymi punktami w sieci, zakładami wytwórczymi, hurtowniami, magazynami i detalistami w celu planowania uzupełniania zapasów oraz naliczania potrzeb transportowych.

Tworzenie zapotrzebowania na transport na podstawie zleceń umożliwia tworzenie zapotrzebowania na transport wraz z przydziałem ładunków do poszczególnych środków transportu, np. ciężarówek, wagonów.

Określanie potrzeb transportowych dla każdego okresu planistycznego pozwala na prognozowanie obciążenia transportu w dłuższym (kilkumiesięcznym) czasie i w najbliższej przyszłości (kilka tygodni). Planowanie potrzeb transportowych odbywa się na podstawie prognoz uzupełniania zapasów w dłuższym czasie oraz rzeczywistych zleceń w najbliższej przyszłości.

<hr size=1 noshade>Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.