Tegoroczny rezultat nie jest zaskoczeniem, lecz potwierdzeniem, że długofalowa i dobrze przemyślana strategia zarządzania zasobami ludzkimi daje zwycięstwo w konkursie HR trzeci raz z rzędu. Gratulujemy najlepszym firmom i ich pracownikom!

Na szczycie bez zmian, chciałoby się powiedzieć. Trzeci (tak!) raz z rzędu pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów (84) i tytuł „Najlepsze miejsce pracy w IT” zdobyła działająca w ponad 50 krajach spółka EPAM.

Pozostałe nagrodzone firmy to:

 • DANONE – „Wyróżnione miejsce pracy IT” (77 punktów)
 • Espersen Poland – „Wyróżnione miejsce pracy IT” (76 punktów)
 • Solwit – „Sprawdzone miejsce pracy IT – złote wyróżnienie” (73 punkty)
 • ING Hubs Poland – „Sprawdzone miejsce pracy IT – złote wyróżnienie” (73 punkty)
 • DM BOŚ – „Sprawdzone miejsce pracy w IT” (72 punkty)

  Od wielu lat u podstaw konkursu AudIT leży badanie satysfakcji pracowników sektora IT w Polsce.

  EPAM, który działa w Polsce od 2011 roku i zatrudnia ponad 6500 pracowników w 5 lokalizacjach (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Katowice) to jeden z największych na świecie producentów oprogramowania na zamówienie i dostawców usług konsultingowych. Pracownicy EPAM cenią niezmiennie prestiż i silną pozycję rynkową swojego pracodawcy oraz mocno utożsamiają się z filozofią firmy. Wysoko oceniają komunikację wewnętrzną w organizacji i są zadowoleni zarówno ze współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednimi przełożonymi, jak również z dostępności i otwartości zarządu dla pracowników. Mają świadomość celów i kierunku, w jakim podąża firma i wierzą w sukces EPAM na rynku. Można więc śmiało powiedzieć, że trzecim z rzędu zwycięstwem EPAM ustanowiło „wzorzec z Sevres pracodawcy IT”.

  Wszyscy laureaci konkursu bez wyjątku dbają o odpowiedzialność społeczną i środowisko naturalne, jasną komunikację, szacunek i współpracę bez względu na zajmowane stanowisko w firmie. Ich pracownicy mówili nie tylko o interesujących projektach, możliwościach samorealizacji, lecz także o trosce o nich ze strony pracodawców – przestrzeganiu higieny pracy, szanowaniu czasu prywatnego, uczciwości etc. Większość ankietowanych nie tylko zatrudniłaby się ponownie u tego samego pracodawcy, ale i z chęcią rekomenduje swojego pracodawcę innym. Poziom zadowolenia z pracy i pracodawcy utrzymuje się na wysokim poziomie u zwycięzców konkursu nawet u pracowników związanych z nimi przez ponad dekadę – a wiadomo, że z wiekiem stajemy się coraz bardziej wymagający. Co szczególnie interesujące, wyniki badania zaprzeczają stereotypowi pracownika IT jako oderwanego od rzeczywistości odludka. Zdecydowana większość (ponad 80%) pracowników ankietowanych firm to osoby nastawione na współpracę zespołową i ceniące sobie codzienne kontakty międzyludzkie. Takim ludziom należy stwarzać warunki do pracy w grupie i wzajemnego motywowania się. Istotne jest również delegowanie zadań, w których pracownicy czują się pewnie oraz jasno precyzować zakres i podział obowiązków. Nagrodzonym firmom udało się utrzymać niski odsetek osób zagrożonych wypaleniem.

  Wnioski z badania AudIT

  Badany wskaźnik pod nazwą Indeks Satysfakcji Pracowników składa się z pięciu pytań dotyczących kluczowych aspektów satysfakcji z pracy: ogólnego zadowolenia pracownika, skłonności do rekomendacji pracodawcy, skłonności do ponownego podjęcia pracy, work- life balance oraz możliwości rozwoju w firmie. Każde z pytań zadawane jest na skali pięciostopniowej.

  W obecnej edycji konkursu AudIT, Indeks Satysfakcji Pracowników wyniósł 76 punktów (na skali 0-100), co oznacza zadowolenie z pracy. W porównaniu do roku 2021 poziom satysfakcji pracowników poprawił się (wzrost Indeksu o 8 punktów). Na aktualne poczucie satysfakcji największy wpływ ma skłonność do rekomendacji pracodawcy, ponowny wybór oraz ocena work-life balance.

  Wszystkie wymiary, budujące Indeks Satysfakcji, są lepiej oceniane niż przed rokiem. Podniósł się poziom satysfakcji pracowników z różnym stażem pracy w firmach: od tych z najkrótszym (z 71 do 79 punktów) do tych z najdłuższym stażem (z 68 do 77 punktów). W firmach dominują pracownicy bardzo zadowoleni z pracy i środowiska pracy. Ich udział wzrósł z 45% do 61%.

  Jednocześnie, o połowę, zmalała grupa najmniej zadowolonych (nie utożsamiających się z celami zespołu i organizacji) – udział tej grupy wynosi obecnie 12% (wobec 25% w 2021).

  Wzrost Indeksu Satysfakcji wskazuje, że w ostatnim roku firmy umiejętnie prowadziły działania zmierzające do zwiększania zadowolenia i zaangażowania pracowników.

  W dalszym ciągu wyzwaniem pozostają kwestie płacowe, które przez większość badanych pracowników oceniane są przeciętnie. Najwyższa od ćwierćwiecza inflacja oraz sytuacja polityczno-gospodarcza nie wpływa na poprawę nastrojów.

  Jak zostać idealnym pracodawcą?

  Na podstawie analizy kwestionariuszy badawczych, autorzy badania sporządzili szereg rekomendacji dla firm chcących być lepszymi miejscami pracy.

  Po pierwsze, aby przeciwdziałać presji płacowej, warto skupić się na kilku obszarach, które są istotne dla pracowników, a wymagają poprawy. Zalicza się do nich organizacja pracy i jasne wyznaczanie zakresu odpowiedzialności. Warto także zweryfikować ścieżki kariery w firmie, ponieważ większość pracowników to osoby ambitne, chcące się rozwijać. Być może wprowadzenie poziomych awansów i zaoferowanie możliwości rozwoju w nowych obszarach, pozytywnie wpłynie na satysfakcję pracowników.

  Po drugie, warto bardziej zaangażować najwyższy zarząd firmy, który powinien być bliżej pracowników, chociażby poprzez komunikowanie strategii firmy i rozliczanie się z jej wykonania. Okopywanie się w wieży z kości słoniowej nigdy nie jest bowiem dobrą strategią.

  W dobie spędzania większości czasu w internecie niezmiernie ważnym obszarem jest wizerunek publiczny pracodawcy. Pracownicy postrzegają swoje firmy, jako liderów rynkowych i uważają, że są one uznawane za dobrych pracodawców. Warto włączyć pracowników w poszukiwanie nowych pracowników, którzy poprzez swoje zaangażowanie w rozwój firmy mogą skutecznie pozyskiwać wartościowych kandydatów do pracy.

  Standardem na rynku jest już hybrydowy bądź zdalny tryb pracy, który będzie wymagał dostosowania do najnowszych regulacji prawnych. Niemniej wydaje się, że powrót do pracy stacjonarnej zostałby odebrany jako zabranie jednego z ważnych benefitów.

  Nie można zapominać o roli bezpośrednich przełożonych. Ich rola w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników jest kluczowa. Poza wyznaczaniem jasnych celów, nie można zapominać o docenianiu pracowników.

  Badanie konkursowe, jak w latach ubiegłych, przeprowadziły „Computerworld Polska” i firma badawcza Minds and Roses.