Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 9 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.

Drugi dzień konferencji skoncentruje się na technologicznych zagadnieniach, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

 • Omówienie strategii cyfryzacji państwa do 2020 r.
 • Status i plany rozwoju najważniejszych rządowych projektów IT.
 • Centralizacja zasobów IT państwa.
 • Chmura krajowa - w jaki sposób polska administracja wykorzysta cloud computing.
 • Zamiany w obszarze PZP.
 • Wyzwania technologiczne związane z transformacją usług publicznych w e-usługi.
 • Projekty ostatniej transzy unijnej 2014-2020


 • Sesja CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. Bezpieczeństwo systemów IT wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych. Zmiany w związku z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Sesja TECHNOLOGIE ICT w publicznych projektach infrastrukturalnych. Technologie, które zmieniają sposób budowania i obsługi infrastruktury:smart cities, drony, autonomiczne samochody, internet rzeczy, rozszerzona rzeczywistość.
 • Sesja ZDROWIE 2.0. Światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia. Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

 

Patronat Honorowy

DZIEŃ I 28 lutego 2019
07.45–08.40

Rejestracja uczestników. Poranny poczęstunek i networking.

SESJA: STRATEGIA CYFRYZACJI PAŃSTWA
08.40–09.10

Chmura publiczna - założenia i plany dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej przez polską administrację. Działania Rządu RP w obszarze cyberbezpieczeństwa państwa.

Karol Okoński Karol Okoński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
09.10–09.30

Twój e-PIT – czyli nowa globalna e-usługa Ministerstwa Finansów.

Przemysław Koch Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
09.30–09.50

Prawo Zamówień Publicznych - planowane i wprowadzane zmiany. Działania podejmowane w kierunku cyfryzacji zamówień publicznych.

Hubert Nowak Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
09.50–10.15

Proces transformacji technologicznej sektora publicznego w Polsce.

Lekcja płynąca z transformacji cyfrowej administracji publicznej w Estonii. Analiza wstępnych wyników III edycji badania „Cyfrowa Transformacja Sektora Publicznego"

Robert Domagała Robert Domagała, Dyrektor technicznego wsparcia sprzedaży, Dell Technologies
10.15–10.40

Przerwa na kawę. NETWORKING

10.40–11.00

Architektura Informacyjna Państwa - narzędzie kierowania rozwojem e-administracji

Leszek Maśniak Leszek Maśniak, Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Paziewski Jacek Paziewski, Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych, Ministerstwo Cyfryzacji
11.00–11.20

Innowacje w sektorze publicznym – transformacja cyfrowa.

Piotr Zacharek Piotr Zacharek, Alliance Business Manager, Hewlett Packard Enterprise
11.20–11.40

Współfinansowanie projektów informatycznych z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020. Wnioski z dotychczasowych naborów zgłoszeń w ramach POPC osi priorytetowej II E-administracja i otwarty urząd.

Wojciech Szajnar Wojciech Szajnar, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
11.40–12.00

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie zagrożeń i ochronie przed atakami.

W dobie transformacji cyfrowej skuteczna ochrona zasobów i procesów zapewniających skuteczne działanie organizacji staje się poważnym wyzwaniem technologicznym. W rzeczywistości równie istotne jest inwestowanie w badania nad zagrożeniami i właściwe wykorzystanie wyników tych badań. Prezentacja ma na celu przedstawienie analiz dotyczących obszaru Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa wykonanych przez FortiGuard Labs.

Robert Dąbrowski Robert Dąbrowski, SE Manager, Fortinet
12.00–12.20

Jak skokowo podnieść poziom bezpieczeństwa w organizacji.

W czasie, gdy na rynku dostępnych jest mnóstwo rozwiązań do ochrony systemów informatycznych, wybór konkretnego rozwiązania nie jest prosty. Ważna jest także relacja pomiędzy złożonością danego systemu, a jego skutecznością. Warto przy tym skupić się na czterech obszarach kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa organizacji na najwyższym poziomie:

1. Systemy prewencyjne (ochrona brzegu sieci, ochrona stacji końcowych i użytkowników);

2. Detekcja incydentów (kolekcja logów i korelacja zdarzeń); 

3.  Reakcja na incydenty;

4. Wrażliwe dane (anonimizacja, szyfrowanie, ochrona baz danych).

Czy osiągnięcie znaczącego wzrostu poziomu bezpieczeństwa w organizacji może być zależne tylko od jednego komponentu? Co zrobić, aby cały system bezpieczeństwa był spójny i skuteczny? Jaka jest relacja pomiędzy  skutecznością systemu bezpieczeństwa, a zachowaniem użytkowników systemów informatycznych?

Jakub Jagielak Jakub Jagielak, Dyrektor ds. Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Atende
12.20–13.10

LUNCH

13.10–13.30

Rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.

Tomasz Zdzikot Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej
13.30–13.50

Poprawa efektywności służby zdrowia poprzez centralne projekty informatyczne resortu zdrowia.

Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
13.50–14.30

Debata: INNOWACJE ICT W SEKTORZE PUBLICZNYM

Strategia cyfryzacji państwa. Jak stymulować sferę zamówień publicznych w obszarze IT i jednocześnie odpowiadać na strategiczne założenia państwa cyfrowego. 

Tomasz Bitner Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld
Rafał Branowski Rafał Branowski, Dyrektor sprzedaży klientów sektora publicznego, Dell Technologies
Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Przemysław Koch Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
Robert Król Robert Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Govtech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Hubert Nowak Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
Karol Okoński Karol Okoński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Michał Zajączkowski Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska
Piotr Żurawlow Piotr Żurawlow, Prezes, SOFTIQ
14.30–14.45

Wsparcie II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe otwarcie w finasowaniu projektów IT.

Za nami ponad rok działania Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie”. Centrum powołał   Minister Cyfryzacji w październiku 2017 r. w Centralnym Ośrodku Informatyki w celu podniesienia liczby projektów, które finansowane są ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Intencją Ministra była też pomoc w skutecznej realizacji wydatków projektowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W pierwszym roku działania aktywność Centrum Kompetencyjnego ukierunkowana była na zwiększenie liczby projektów, które otrzymały dofinansowanie. Przed rokiem – po 4 miesiącach działania – chwaliliśmy się 4 projektami o wartości 180 mln zł. Dzisiaj są to 24 projekty na kwotę ponad 712,5 mln zł.  Choć nie wszystko zależy od nas, a niektórzy z naszych beneficjantów walczą z nami zamiast nas słuchać, udało mam się osiągnąć wysoki poziom skuteczności – 86 %.

Kilka przykładów, w czym i jak pomogliśmy! Kilka propozycji dla beneficjentów II osi POPC w czym jeszcze możemy pomóc. To główne treści wystąpienia.

Projekt „POPC Wsparcie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Andrzej Pieczunko Andrzej Pieczunko, Dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa, Centralny Ośrodek Informatyki
14.45–15.05

Informatyka w służbie podatnika – na przykładzie realizowanych inicjatyw.

Maciej Wardaszko Maciej Wardaszko, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
15.05–15.25

E-Faktura 2.0 - fundamenty cyfryzacji Państwa z perspektywy twórców platformy PEF.

W całej Europie faktury elektronicznie zyskują coraz większe znaczenie. Motorem tych zmian jest konsekwentnie prowadzona polityka ustawodawcza na poziomie Unii Europejskiej. W następstwie tych działań Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania rozpoczęło projekt zmierzający do stworzenia „Platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, w skrócie PEF. Celem PEF jest dematerializacja faktur i innych dokumentów przesyłanych pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych, a instytucjami zamawiającymi. Konieczność zbudowania Platformy Elektronicznego Fakturowania wynika głównie z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także umożliwienie uczestnictwa jednostek sfery finansów publicznych i przedsiębiorstw w unijnym rynku zamówień publicznych. Synergia doświadczeń, wiedzy oraz kompetencji zebranych w zupełnie odmiennych warunkach biznesowych pozwoliła firmom Softiq i Edison, tworzącym konsorcjum PEF Expert pozyskać zlecenie na realizację usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania. Ponieważ regulacje prawne sankcjonujące PEF zaczną obowiązywać od kwietnia 2019 roku, to już w najbliższych miesiącach będziemy mogli obserwować się jak ten proces przebiegnie w Polsce.

Tomasz Kuciel Tomasz Kuciel, Prezes Zarządu, Edison SA
Andrzej Plachta Andrzej Plachta, Wiceprezes, SOFTIQ
15.25–15.45

Społeczeństwo, innowacje, chmura.

 • Kapitał społeczny na przykładzie pewnego wynalazku
 • Czym jest chmura w sensie ekonomicznym i społecznym?
 • Administracja publiczna kołem zamachowym innowacji?
 • Co dostrzegł Yoneji Masuda
Tomasz Jaworski Tomasz Jaworski, Digital Transformation Partner, Microsoft
15.45–16.05

Centralizacja danych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Rosnące zapotrzebowanie na pełną, wiarygodną i łatwo dostępną informację niezbędną do sprawnego projektowania strategii sektorowych zapoczątkowało działania legislacyjne zorientowane na ujednolicenie heterogenicznych zbiorów danych. Organizacją w której treść aktów prawnych transformowana jest w linie kodu, został Ośrodek Przetwarzania Informacji. Zbiory danych tworzone i zasilane w formule ad hoc, niesystematycznie, z długimi interwałami czasowymi są zastępowane lub integrowane przez coraz bardziej rozległe tematycznie, w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym, struktury. Centralizacja zasobów informacyjnych pozwala na dostarczanie nowych jakościowo usług dla środowiska naukowego i akademickiego. Tworzenie ogólnopolskich repozytoriów oznacza jednak pojawienie się trudności. Część z trudności, związanych z zapotrzebowaniem na moc obliczeniową niezbędną do walidacji i rejestracji danych oraz opracowywania raportów analitycznych, jest relatywnie łatwa do przezwyciężenia dzięki rozwiązaniom chmurowym. Część zagadnień wymaga jednak głębokich zmian w architekturze rdzenia ekosystemu bazodanowego. Tradycyjnie rozumiana centralizacja wydaje się bowiem obarczona pewnymi ograniczeniami trudnymi do usunięcia w tradycyjny sposób.

Krzysztof Wiliński Krzysztof Wiliński, Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych, Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB
16.05–16.25

Jak pozyskać ponad 500% więcej wykonawców w zamówieniach publicznych?

Dziś prawie każdy multidyscyplinarny projekt opiera się na technologii. Jednak jej pozyskiwanie w sposób zwinny, transparentny i jednocześnie angażujący dziesiątki przedsiębiorców z całej Polski nie należy do najprostszych. W Polsce mamy 2,5 miliona przedsiębiorców, o zamówienia technologiczne ubiega się średnio 3-4 firmy. Najwyższa pora to zmienić!  Dowiedz się, jak pozyskać ponad 500% więcej wykonawców wykorzystując nowy model w zamówieniach publicznych.

Robert Król Robert Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Govtech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
16.25–16.40

SOC i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w świetle UoKSC

"Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC) nakłada wysokie wymagania w odniesieniu do zarządzania incydentami bezpieczeństwa. Rozporządzenie Rady Ministrów określa kryteria uznania incydentu za poważny, kiedy to podmioty objęte ustawą mają obowiązek w 24 godziny opracować raport o incydencie i przekazać go do odpowiedniego organu nadzorczego. Zgodnie z zasadą "lepiej zapobiegać niż leczyć" warto jest wdrożyć w organizacji efektywny system zarządzania incydentami tak, aby wykrywać i obsługiwać incydenty na wczesnym etapie i nie dopuścić do sytuacji poważnego obniżenia jakości lub przerwania ciągłości świadczenia usług objętych UoKSC. W trakcie wykładu w praktycznym ujęciu zostaną zaprezentowane rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem Forcepoint, które mogą pomóc organizacjom w Polsce w spełnieniu wymagań UoKSC.

Dr inż. Mariusz Stawowski Dr inż. Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny, CLICO
16.40–16.55

Wsparcie sztucznej inteligencji AI oraz zapewnienie jakości w obsłudze klienta w administracji centralnej i samorządowej

Czy zastanawialiście się Państwo nad znaczeniem komunikacji z Klientem, nad jego potrzebami i Waszymi wyzwaniami z nią związanymi? Przez pryzmat doświadczenia instytucji rządowych oraz największych metropolii ze świata przedstawimy Państwu możliwości które niesie ze sobą wsparcie najnowocześniejszych rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w kontakcie z Klientem oraz jak i w jaki sposób efektywnie zarządzać jakością kontaktów organizacji z jej klientem.

 

 

Piotr Wójcik Piotr Wójcik, Członek Zarządu, ALFAVOX
16.55–17.30

LIVE INTERVIEW ON STAGE: Plany informatyczne ZUS ze szczególnym uwzględnieniem KSI 2.0

Krzysztof Dyki Krzysztof Dyki, Wiceprezes Zarządu ds. IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
17.30–17.40

Zakończenie pierwszego dnia konferencji. Zebranie ankiet i losowanie nagród dla uczestników.

17.40

KOKTAJL. Rozmowy kuluarowe. Zapraszamy do odwiedzenia strefy wystawienniczej.

DZIEŃ II 1 marca 2019
08.00–09.00

Powitalny poczęstunek. Rejestracja Uczestników.

09.00–09.20

Przedsięwzięcia informatyczne GUGiK i ich miejsce w architekturze informacyjnej państwa.

Waldemar Izdebski Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
09.20–09.40

Statystyka publiczna jako HUB informacyjny państwa

Modernizacja procesu produkcji statystycznej, wprowadzanie nowoczesnych metod zbierania danych przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich możliwych źródeł danych, zarówno administracyjnych, poza administracyjnych, Big Data oraz spisów powszechnych pozwala statystyce publicznej na gromadzenie ogromnych bezcennych zasobów informacyjnych. Dane te po przetworzeniu i standaryzacji podlegają udostepnieniu jako dane referencyjne obejmując swoim zakresem informacyjnym wszystkie zjawiska społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Wdrażając politykę open data, open source, open access oraz open knowledge statystyka publiczna staje się centralnym punktem informacyjnym  zarówno dla społeczeństwa, przedsiębiorców  jak i administracji publicznej.

Janusz Dygaszewicz Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny
SESJA: CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
09.40–10.00

Wystąpienie wprowadzające: Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Jakie zmiany w kwestii odpowiedzialności instytucji publicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa wnosi Ustawa o KSC.

Robert Kośla Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
10.00–10.20

Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Marek Bieńkowski Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli
10.20–11.35

Debata: CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Budowa Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Zmiany jakie ustawa o KSC wnosi w kwestii odpowiedzialności instytucji publicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Największe wyzwania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa państwa.

Cyberprzestrzeń jako V domena operacyjna - system cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.

Dobre praktyki z obszaru ochrony IT w administracji.

Marek Bieńkowski Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli
Tomasz Bitner Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld
Krzysztof Grabczak Krzysztof Grabczak, Software Practice Leader, Oracle Polska
Robert Kośla Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Jolanta Malak Jolanta Malak, Dyrektor Regionalna, Fortinet
Bartosz Stebnicki Bartosz Stebnicki, Członek Zarządu, Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft
Arkadiusz Wójcik Arkadiusz Wójcik, Head of IM, Samsung Electronics Polska
11.35–12.15

PRZERWA NA KAWĘ. POCZĘSTUNEK

SESJA: ZDROWIE 2.0
12.15–12.40

Status prac nad centralnymi projektami ICT w obszarze ochrony zdrowia.

Bartłomiej Wnuk Bartłomiej Wnuk, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
12.40–13.55

Debata: ZDROWIE 2.0

Czynniki warunkujące technologiczny rozwój sektora ochrony zdrowia.
Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.
Perspektywy rozwoju centralnych projektów informatycznych.
Nowe technologie oraz finansowanie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia.

Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Krzysztof Dyki Krzysztof Dyki, Wiceprezes Zarządu ds. IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tomasz Judycki Tomasz Judycki, Wiceprezes Zarządu, Atende Medica
Andrzej Osuch Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
Roman Topór-Mądry Roman Topór-Mądry, Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
13.55–14.05

Zamknięcie konferencji. Zebranie ankiet i losowanie nagród dla uczestników.

14.05–15.00

LUNCH. Rozmowy kuluarowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli

Tomasz Bitner

Redaktor Naczelny, Computerworld

Rafał Branowski

Dyrektor sektora public, Dell Technologies Polska

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Robert Dąbrowski

Szef działu inżynierów systemowych, Fortinet

Robert Domagała

Dyrektor technicznego wsparcia sprzedaży, Dell Technologies

Janusz Dygaszewicz

Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, Główny Urząd Statystyczny

Krzysztof Dyki

Wiceprezes Zarządu ds. IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Krzysztof Grabczak

Software Practice Leader, Oracle Polska

Waldemar Izdebski

Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Jakub Jagielak

Security Business Development Manager, Atende

Tomasz Jaworski

Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego, Microsoft

Tomasz Judycki

Wiceprezes Zarządu, Atende Medica

Przemysław Koch

Członek Zarządu, Chief Technology Officer & Chief Operating Officer, VeloBank S.A.

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Robert Król

Z-ca Dyrektora Departamentu Govtech Polska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Tomasz Kuciel

Prezes Zarządu, Edison SA

Jolanta Malak

Dyrektor Regionalna Sprzedaży, Fortinet

Leszek Maśniak

Wiceprzewodniczący Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Karol Okoński

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED

Jacek Paziewski

Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych, Ministerstwo Cyfryzacji

Andrzej Pieczunko

Dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa, Centralny Ośrodek Informatyki

Andrzej Plachta

Wiceprezes, SOFTIQ

Dr inż. Mariusz Stawowski

CTO, CLICO

Bartosz Stebnicki

Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft

Wojciech Szajnar

Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Roman Topór-Mądry

Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Maciej Wardaszko

Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Krzysztof Wiliński

Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych, Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB

Bartłomiej Wnuk

Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Arkadiusz Wójcik

Head of IM, Samsung Electronics Polska

Piotr Wójcik

Członek Zarządu, ALFAVOX

Piotr Zacharek

Alliance Business Manager, Hewlett Packard Enterprise

Michał Zajączkowski

Managing Director, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA

Tomasz Zdzikot

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej

Piotr Żurawlow

Prezes, SOFTIQ

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem
  społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem,
  kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT.

Fotogaleria

Najlepszą rekomendacją konferencji są opinie uczestników poprzednich edycji:

Patroni honorowi

Organizator

Partner generalny

Partnerzy strategiczni

Mecenasi

Partnerzy merytoryczni

Partner

Noclegi dla uczestników konferencji:

Uczestnicy konferencji  mają zapewnione preferencyjne stawki w hotelu Ibis Stare Miasto, doskonale skomunikowanym z miejscem odbywania się konferencji - Muzeum POLIN.
Poniższe stawki obowiązują w terminach 27.02.2019-1.03.2019.  

Ibis Warszawa Stare Miasto***

ul. Muranowska 2, 00-209
WARSZAWA
[email protected]
Tel: (+48)22/3101000

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem w cenie 260 PLN brutto za dobę.
Pokój dwuosobowy ze śniadaniami w cenie 300 PLN brutto za dobę.

Rezerwacji z ustalonymi cenami można dokonywać do 28.01.2019. 

Rezerwacje powinny być dokonywane drogą mailową na adres [email protected], powołując się na hasło PAŃSTWO 2.0.

Pokoje będą rezerwowane w ramach dostepności, pula pokoi jest ograniczona.

LOKALIZACJA

Centrum Konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6 w Warszawie

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Kamil Sułkowski
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]