NAJWAŻNIEJSZE W ROKU WYDARZENIE Z OBSZARU BUDOWY I ROZWOJU ARCHITEKTURY IT W ORGANIZACJACH

Konferencja od 13 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie architekturą IT organizacji. To okazja do poznania aktualnych wyzwań i najlepszych praktyk związanych z podejściem architektonicznym w organizacjach.

W programie zagadnienia związane z rolą architektury korporacyjnej w obliczu dynamicznych zmian w organizacjach, innowacjami w architekturze IT, a także zmieniającą się rolą architektów IT i architektury korporacyjnej w firmach.

Partnerzy Forum Architektów IT zapraszają:

Bezpieczna bramka usług publicznych - dwa przypadki użycia.
Zapraszają: Michał Grzelak, Konsultant, Decsoft S.A. oraz Maciej Martusewicz, IBM Account Technical Leader, IBM Polska

Kosztow(n)e niespodzianki - wybór architektury rozwiązania w chmurze a konsekwencje kosztowe. Czyli co Was może zaskoczyć w rachunku za chmurę AWS i jak sobie z tym poradzić.
Zapraszają: Adam Smolnik, Senior Cloud Architect, Hostersi i Piotr Boetzel, Partner Solutions Architect, AWS

Jak rozpocząć długookresowe zarządzanie portfelami IT – doświadczenia praktyczne.
Zapraszają: Grzegorz B. Gruchman, Senior Business Architect, Software AG Polska i Daniel Orzałkiewicz, Dyrektor Handlowy, Ateris

Tematyka:

 • Zarządzanie i proces budowania architektury korporacyjnej – wybrane doświadczenia organizacji
 • Modelowanie architektury korporacyjnej – rola w strategii transformacji
 • Rola architektury i architektów IT w operacjonalizacji strategii IT
 • Rola architektury w implementacji innowacji technologicznych
 • Transformacja architektury w dobie cyfryzacji organizacji
 • Zmieniająca się rola architektów IT w organizacjach
 • Rola architektury korporacyjnej w budowie organizacji data driven
 • Architektura mikroserwisowa
 • Zwinna architektura korporacyjna
 • Narzędzia wspierające rozwój podejścia architektonicznego

FOTOGALERIA

 

PROGRAM:

XIII Forum Architektów IT 6 grudnia 2023
07.30–08.30

Rejestracja uczestników, poranny poczęstunek.

08.30–08.35

Otwarcie konferencji.

Jarosław Kuźniar Jarosław Kuźniar, Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media
08.35–08.55

Od teorii do praktyki: Adopcja AI poprzez ramy i techniki EA.

Wystąpienie to pokazuje wykorzystanie Architektury Korporacyjnej (EA) do wdrażania Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego (AI/ML), omawiając różnorodne podejścia EA oraz wyzwania w adopcji AI/ML. W ramach prezentacji zostanie przedstawiony przykład projektu firmy logistycznej, która zastosowała EA w obszarze AI/ML. Dyskusja obejmie korzyści z integracji EA-AI, potencjalne konsekwencje jej braku oraz kluczowe praktyczne rekomendacje.

Mariusz Misiek Mariusz Misiek, Executive Advisor, artiqode
08.55–09.15

Pragmatyka wyjścia z architekturą poza IT. CASE STUDY: Bank Pekao

W moim wystąpieniu chciałbym podzielić się doświadczeniami wynikłymi z działań zespołu Biura Architektury IT nakierowanymi na współdziałanie w strategicznej transformacji Banku. Strategia Banku na lata 2021-2024 założyła utrzymanie uniwersalności Banku z pozyskaniem pozycji lidera jako Banku pierwszego wyboru. Kluczowym z punktu widzenia architektury był rozwój zdalnego modelu dystrybucji i obsługi Klienta. Aspiracją stało się udostępnienie 100% usług w kanałach zdalnych. Wszystko to zostało podparte ambitnymi, biznesowymi miarami efektywności i wzrostu. Tyle mówiły założenia. Co na to praktyka? 

Rzeczywistość która nastąpiła od czasu zatwierdzania strategii pokazała dużą zmienność otoczenia przesyconą nieplanowanymi wydarzeniami i zmianami: przedłużająca się pandemia, przejęcie aktywów innego banku, wakacje kredytowe, kredyt 2%, i innymi nie mniejszymi z punktu widzenia architektury Banku. Plan - jak to zwykle plan - spotkał się z nieplanowanymi realiami. Co na to architektura? 

Architektura potrzebowała poszukać sposobu na utrzymanie swojej efektywności. Pozostawanie w sferze IT stało się niewystarczające. Już nie Architektura IT, ale Architektura korporacyjna stała się określeniem lepiej opisującym realnie wykonywane zadania. Referowanie do produktów bankowych i procesów biznesowych stało się ważniejsze. Opisywanie usług systemów informatycznych w modelu BIAN okazało się podstawą dla porządkowania przestrzeni systemów wykorzystywanych przy obsłudze klienta. Architekturze (z nazwy IT) przestało wystarczyć patrzenie i opisywanie materii stricte informatycznej. Trzeba było sięgnąć do słownika biznesu i zacząć czynić rozważania w jego terminach. Złożoność architektury IT przestała być podstawowym wyzwaniem. W szeregu stanęły kolejne: szukanie synergii między zwinnością z kołnierzem koniecznych regulacji, utrzymanie wpływu na zmiany w architekturze z troską o utrzymanie dynamiki tych zmian, czy też balansowanie między korzyścią (detalem i precyzją) a kosztem związanym z utrzymaniem bieżącego obrazu architektury IT. 

Zmienność, nieprzewidywalność i dynamika zmian postawiła architekturze nowe wymagania. Jakich narzędzi użyto by nadal działać efektywnie? Jakie działania podjęto by podążać w procesie transformacji Banku? O tym chciałbym szerzej opowiedzieć w swoim wystąpieniu.

Krzysztof Arciszewski Krzysztof Arciszewski, Dyrektor Biura Architektury IT, Główny architekt, Bank Pekao
09.15–09.35

Trzy kolory: Zielony. Kryteria oceny architektonicznej przedsięwzięć. CASE STUDY: PZU

Architektura IT jest jednym z kluczowych komponentów procesu wytwarzania i zarządzania systemami oraz aktywami IT w organizacji. Spośród wszystkich ról w IT jest to obszar, który stosunkowo najtrudniej poddaje się sztywnej definicji procesowej i formalizacji. Rola architekta IT, szczególnie w dużych, złożonych organizacjach, jest wielowymiarowa. Polega na znajdowaniu najlepszych kompromisów dla trudnych do pogodzenia perspektyw wynikających z priorytetów biznesowych i technologicznych. Jest też najbardziej długoterminowo zorientowaną funkcją w obszarze IT. Stanowi to naturalne źródło potencjalnych napięć ze stroną biznesową, ale także ożywionych dyskusji w zespołach IT. 

Aby bardziej efektywnie zarządzać tą wielowymiarowością i złożonością, zespół architektury w PZU zdefiniował zestaw kluczowych kryteriów – pryncypiów. Stanowią one główny punkt odniesienia, od strony architektonicznej, dla oceny działań podejmowanych w obszarze IT w PZU. 

Pryncypia pełnią wielopoziomową funkcję. Z jednej strony zapewniają wsparcie dla kluczowych priorytetów biznesowych organizacji. Mają też być narzędziem do budowy i ciągłej optymalizacji, wprowadzania najlepszych praktyk i efektywnego zarządzania obszarem samego IT w organizacji. Nie do przecenienia jest także rola komunikacyjna pryncypiów architektonicznych. Pomagają one lepiej zrozumieć cele stawiane przed IT oraz kryteria podejmowania decyzji architektonicznych. Dotyczy to zarówno biznesu, jak i zespołów IT po stronie zarządzania projektem, wytwarzania oprogramowania i utrzymania systemów. 

Zdefiniowaliśmy cztery pryncypia, które stanowią część formalnego procesu oceny nowych inicjatyw biznesowych z komponentem IT, jak i inicjatyw optymalizacyjnych dotyczących technologii i zarządzania procesami w IT. Celem prezentacji jest przedstawienie tych kryteriów architektonicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu, a także obserwacji z praktycznego ich stosowania w PZU.

Paweł Piwowarski Paweł Piwowarski, Architekt rozwiązań, PZU
09.35–09.55

Wzmacniacz Mocy czyli jak automatyzacja i AI mogą pomóc architektom i analitykom.

Obecnie bardzo dużo umówi się o tym, że AI zmieni pracę deweloperów. Ale czy zmieni pracę architektów? Podczas tego wystąpienia będą starał się przekonać, że automatyzacja oraz AI mogą podnieść efektywność i komfort pracy architektów.

 

dr hab. Andrzej Sobczak dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
09.55–10.15

Jak rozpocząć długookresowe zarządzanie portfelami IT – doświadczenia praktyczne.

W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęła się nowa dziedzina oprogramowania, przeznaczonego do wspierania zarządzania zmianami w zasobach IT w długookresowym ujęciu. Dziedzina ta określana jest jako strategiczne zarządzanie portfelami IT i stanowi połączenie zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz zarządzania portfelami projektów.

Złożoność firm i zasobów informatycznych stwarza poważne wyzwania w obliczu konieczności planowania i wprowadzania zmian w dłuższych okresach. Złożoność ta zachęca firmy do korzystania z praktyk zarządzania portfelowego. W przypadku zasobów IT, wyróżniane są portfele takich elementów Architektury Korporacyjnej jak cele, zdolności biznesowe, aplikacje, komponenty technologiczne i elementy infrastruktury, uzupełnione o portfele projektów i usług IT. Analiza każdego portfela z osobna dostarcza cennej wiedzy do podejmowania decyzji planistycznych. Największą wartość dostarcza natomiast analiza powiązań między składnikami różnych portfeli i zarządzanie tymi powiązaniami. Podejście takie ułatwia wykrywanie potencjalnych ryzyk, nieprzewidzianych początkowo zmian i ukrytych kosztów.

Długookresowe zarządzanie portfelami IT jest nowością w Polsce. Rozwiązanie takie zostało wdrożone przez firmę ATERIS w jednej ze spółek sektora gazownictwa, w oparciu o oprogramowanie firmy Sofware AG. Wdrożenie to jest najbardziej zaawansowane w Polsce i dostarczyło wielu korzyści. Wdrożenie to dostarczyło także wielu cennych doświadczeń, z których skorzystać mogą inne firmy. Po wprowadzeniu do długookresowego zarządzania portfelami IT, w ramach prezentacji zostaną przedstawione:

 • podejście wdrożeniowe, ewolucja zakresu i stan obecny wdrożenia we wspomnianej spółce,
 • przykłady najbardziej wartościowych raportów,
 • korzyści i najbardziej istotne wnioski wyciągnięte z wdrożenia,
 • plany na najbliższą przyszłość.
Grzegorz B. Gruchman Grzegorz B. Gruchman, Senior Business Architect, Software AG Polska Sp. z o. o.
Daniel Orzałkiewicz Daniel Orzałkiewicz, Dyrektor Handlowy, Ateris SA
10.15–10.45

Przerwa na kawę. Poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

10.45–11.05

Efektywna Architektura IT w złożonych organizacjach. CASE STUDY: HSBC Bank

W świecie finansów nie jest rzadkością że w IT łączą się dwie prędkości rozwoju, często stykają się różne strategie biznesowe w zależności od sektora rynku i biznesu. Czasami, w dużych, międzynarodowych, organizacjach, dochodzi do tego warstwa różnych regulacji w zależności od kraju czy regionu świata. W wystąpieniu postaram się opowiedzieć, jak skutecznie zapewnić zwinne i szybie wsparcie architektoniczne dla biznesu i technologii, nie tracąc przy tym wymaganego przez regulatorów nadzoru nad IT. Korzystając z doświadczenia w roli regionalnego szefa architektury IT , wspierającego Regionalnego CIO, a jednpocześnie członka komitetów wykonawczych na poziomie grupy banków, przedstawię Słuchaczom jedną z opcji pogodzenia szytywnego nadzoru Architektury Korporacyjnej nad projektami dwóch prędkości z wymaganiami Regulatorów, potrzebą szybkich zmian w Biznesie i długofalowych transformacji w organizacji.

Rafał Wasilewski Rafał Wasilewski, Europe Region Chief Architect, HSBC
11.05–11.35

Jak standaryzować architekturę w międzynarodowej korporacji? CASE STUDY: Ergo Technology & Services Poland

Prezentacja opiera się na rzeczywistych przypadkach transformacji przeprowadzonych w Ergo Technology Poland. W jej ramach omówimy procesy i strategie, które pozwoliły na transformację działów architektury. Zaprezentujemy narzędzia i metody zastosowane w celu standaryzacji rozwiązań IT, dokumentacji i zarządzania wiedzą. Prezentacja zostanie podzielona na cztery kluczowe obszary:

 • Budowa Starterpacków - gotowe rozwiązania IT z kompletną dokumentacją architektoniczną, zatwierdzonymi koncepcjami zabezpieczeń oraz gotowym kodem (zarówno infrastruktura jako kod, jak i kod aplikacyjny).
 • Dokumentacja architektoniczna - Implementacja frameworku do dokumentowania rozwiązań architektonicznych oraz wdrożenie wspólnego repozytorium modeli, opartego na Sparx Enterprise.
 • Framework Standardów Enterprise - wdrożenie ramy i strategii dla tworzenia standardów korporacyjnych, oraz zasad ich akceptacji lub odrzucenia.
 • Community - tworzenie społeczności architektów oraz promowanie wspólnego podejścia do praktyk architektonicznych.
Marcin Makowski Marcin Makowski, Dyrektor Enterprise Architektury, Ergo Technology & Services Poland
Eliza Marszalik Eliza Marszalik, Dyrektor Solution Architektury, Ergo Technology & Services Poland
11.35–11.55

Kosztow(n)e niespodzianki - wybór architektury rozwiązania w chmurze a konsekwencje kosztowe. Czyli co Was może zaskoczyć w rachunku za chmurę AWS i jak sobie z tym poradzić.

Współcześnie, architektura rozwiązań w chmurze stanowi kluczowy element strategii IT wielu organizacji. Jednakże wraz z korzyściami płynącymi z migracji do chmury, pojawiają się także potencjalne niespodzianki w postaci nieoczekiwanych kosztów. Celem wystąpienia jest przedstawienie głównych czynników wpływających na koszty w środowisku Amazon Web Services oraz propozycji skutecznych strategii zarządzania nimi.

Piotr Boetzel Piotr Boetzel, Partner Solutions Architect, AWS
Adam Smolnik Adam Smolnik, Senior Cloud Architect, Hostersi
11.55–12.15

Innowacyjność napędzana poprzez standaryzację (czyli trochę o roli architektury korporacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej). CASE STUDY: mBank

W świecie szybko zachodzących zmian, organizacje dążą do tego, żeby zwiększać swoje zdolności reagowania i skracać cykle wdrożeniowe nowych produktów i usług. Zadanie to staje się trudniejsze, gdy wymaga zastosowania nowych technologii. W zwinnej organizacji, której działalność jest oparta na technologiach, pierwszym odruchem na standaryzację jest jej odrzucanie. Paradoksalnie, może ona stanowić klucz do sukcesu.... Pytanie brzmi, kiedy i jak standaryzować, aby nie ograniczać swobody i możliwości rozwoju.

Plan prezentacji:

Część teoretyczna (w odniesieniu do wiedzy o referencyjnych modelach, metodach EA)

1. Czy ze standaryzacji technologii płyną jakieś korzyści? A jakie są jej koszty?
2. Skąd wiedzieć kiedy i co należy standaryzować?
3. Jak standaryzować, żeby wspierać innowacyjność zamiast ją dusić? 

Case Study:

1. Jak to robili inni przed nami? (krótko, na podstawie badań MIT CISR)
2. Jak to zrobiliśmy w mBanku i dlaczego akurat tak?

 • powody i cele standaryzacji technologii
 • założenia i ograniczenia budowy katalogu standardów
 • struktura, procesy zarządzania i zastosowania katalogu standardów technologicznych
 • jak chcemy sprawić, żeby standaryzacja wspierała naszą innowacyjność, zamiast ją hamować?

W prezentacji zostanie przedstawione podejście do wdrożenia procesów zarządzania standardami technologicznymi w mBanku - organizacji, która ceni sobie zwinność, wysoki stopień swobody i autonomię zespołów przy wyborze technologii. 

Piotr Chlabicz Piotr Chlabicz, Enterprise Architect, mBank
12.15–12.35

Bezpieczna bramka usług publicznych - dwa przypadki użycia.

Udostępnianie i zapewnienie dostępu do usług publicznych wymagają zastosowania nie tylko najwyższej klasy rozwiązań technologicznych, ale także właściwych wzorców architektonicznych, mechanizmów wysokiej dostępności i mechanizmów zapewnienia ciągłości działania. W naszym wystąpieniu przedstawione zostaną dwa scenariusze, w których zastosowano bezpieczną bramkę usług w ramach wzorca architektonicznego składającego się z: bramki usług, systemu kolejkowego i silnika reguł.

W pierwszym scenariuszu opowiemy o zabezpieczeniu dostępu do systemów danej instytucji a w szczególności do przykładowego "Rejestru dokumentów elektronicznych".

Drugi scenariusz będzie adresował przypadek, w którym, systemy i użytkownicy wewnętrzni firmy muszą korzystać z wielu rejestrów publicznych poprzez API lub GUI w sposób jednolity, bezpieczny i z pełnym audytem.

Oba scenariusze bazują na rzeczywistych wdrożeniach i dla każdego scenariusza przedstawimy poza architekturą i zastosowaną technologią także wybrane wymagania, wyzwania i wnioski z tych wdrożeń.

Michał Grzelak Michał Grzelak, Konsultant, Decsoft S.A.
Maciej Martusewicz Maciej Martusewicz, IBM Account Technical Leader, IBM Polska
12.35–12.50

Wdrożenie MFA na szeroką skalę jako element architektury IT przedsiębiorstwa. CASE STUDY: SALTUS Ubezpieczenia

We wspólnym wystąpieniu przedstawicieli Secfense i SALTUS Ubezpieczenia zostanie przedstawiona współpraca obu firm w obszarze zabezpieczenia aplikacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozwiązaniem wprowadzającym silne uwierzytelnianie bez modyfikacji ochranianych systemów, a jako element architektury IT przedsiębiorstwa. Prowadzący przedstawią funkcjonalność i architekturę rozwiązania, a także podzielą się doświadczeniami z jego zastosowania. Uczestniczący w konferencji Architekci IT będą w ten sposób przygotowani na oczekiwania za strony organizacji w zakresie zapewniania wysokich standardów cyberbezpieczeństwa, a także spełnienia wymagań regulacji KNF, DORA i NIS2.

Krzysztof Góźdź Krzysztof Góźdź, Dyrektor Sprzedaży, Secfense
Iwona Kondracka Iwona Kondracka, Dyrektor Działu IT, SALTUS Ubezpieczenia
12.50–13.10

Event Driven Architecture – to znacznie więcej niż tylko pub/sub i przesył komunikatów.

Event Driven Architecture (EDA) zyskuje na przestrzeni ostatnich lat na znaczeniu. Obserwujemy, że część organizacji ogranicza swoje myślenie o tego typu architekturze do implementacji narzędzi do transmisji, przetwarzania i składowania zdarzeń, co ogranicza możliwość skorzystania z pełnego spektrum korzyści, które ten styl architektoniczny oferuje. Podzielimy się naszą definicja stylu oraz spostrzeżeniami ze współpracy z naszymi klientami:

 • W jakich przypadkach EDA znajduje zastosowanie
 • Z jakimi stylami EDA dobrze koegzytuje/uzupełnia się
 • W jaki sposób z EDA korzysta biznes i w jaki sposób generuje wymagania dla niego
 • Jakie zdolności są potrzebne do budowy i wykorzystania EDA, oraz jak najlepiej je wdrożyć
 • Jakie są przykładowe platformy EDA na rynku i czym się od siebie różnią.
Adam Gałczyński Adam Gałczyński, Senior IT Consultant, BCG PLATINION
Przemysław Krajewski Przemysław Krajewski, Lead IT Architect, BCG Platinion
13.10–13.30

Transformacja architektury w dobie cyfryzacji organizacji. Kiedy architektura jest przeszkodą dla cyfryzacji.

Wiele słyszymy o tym, jak dobra architektura uwalnia transformacje cyfrowe. Co najmniej równie często zdarzają się sytuacje, kiedy architektura nie nadąża i stanowi ograniczenie cyfryzacji. Czasami jest to zła architektura, a czasami – zaniedbana, czy opóźniona. Cyfryzacja zmienia bowiem nie tylko środowisko systemów informatycznych – zmienia kompetencje użytkowników IT.  Kilka przykładów zilustruje głębokość znaczenia tej zmiany, ostrzeże przed daleko idącymi jej konsekwencjami, jak i wskaże cechy architektury lepszej na czas transformacji cyfrowych.

Sebastian Konkol Sebastian Konkol, Full-Elevator Architect
13.30–14.15

LUNCH

14.15–14.40

Architektura korporacyjna greenfield, czyli jak zbudować samochód elektryczny od podstaw. CASE STUDY: ElectroMobility Poland

Z jakimi wyzwaniami i możliwościami od strony architektonicznej wiąże się budowa od podstaw nowoczesnej - polskiej firmy motoryzacyjnej oraz całego ekosystemu powiązanych usług biznesowych? Jaką rolę pełni architektura w kształtowaniu przyszłości elektromobilności i rozwoju oprogramowania jako kluczowego elementu budowania przewagi samochodów? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji. Pokażemy też, jak ewoluowała rola oprogramowania w samochodach na przestrzeni lat i jak rośnie znaczenie technologii informatycznych w przemyśle motoryzacyjnym.

Radosław Całka Radosław Całka, Senior Manager w Zespole Strategii i Transformacji Technologii, Deloitte
Norbert Kamiński Norbert Kamiński, Lead Enterprise Architect, ElectroMobility Poland
14.40–15.00

Oczywiste nieoczywistości długu technologicznego w życiu Architekta Korporacyjnego. CASE STUDY: Energa Informatyka i Technologie

Omówienie problematyki zarówno zastanego jak i samodzielnie wygenerowanego długu technologicznego przez pryzmat Architektury Korporacyjnej i jej odpowiedzialności. Zaprezentuję mechanizmy oceny i nieco odmiennej klasyfikacji długu technologicznego oraz jego wpływu na zarządzanie zmianami w architekturze. Przedstawimy najbardziej prawdopodobne miejsca jego powstawania wraz z próbą określenia standardowych przyczyn uwzględniając typową implementację TOGAF’owego ADM’a. Postaram się potwierdzić lub też zanegować czy obecny dług technologiczny to ten sam, który został zdefiniowany przez W. Cunninghama w 92 roku.

Paweł Klawikowski Paweł Klawikowski, Dyrektor Departamentu Systemów CRM i ERP, Energa Informatyka i Technologie
15.00–15.20

Architekt, czyli kto? Rola Architekta IT w nowoczesnej organizacji. CASE STUDY: Urząd m.st. Warszawy

Tematem wystąpienia będzie pokazanie, jak zmienia się rola architekta IT w organizacji i postrzeganie samej architektury.

Jeszcze dekadę temu, architektura IT była jak święta księga - napisana i strzeżona przez mędrców, czytaj: architektów. Mając zdefiniowane pryncypia, polityki i standardy, architekci mieli narzędzia by ustalać zasady wspierające proces decyzyjny i móc kontrolować rozwój IT – tempo i kierunek. Zespół architektów pełnił rolę akceptantów przedstawionej koncepcji rozwoju oprogramowania, w kontekście zgodności z przyjęta wizją architektury. Zespół architektów był zawsze „nad” zespołami projektowymi.

Tak jak powstał Manifest Zwinnego Programowania a Agile Scrum stał się w naszych organizacjach faktem, chętnie i często wykorzystywany do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, tak zaczęła się zmieniać rola architekta IT. To już nie „oceniający” koncepcję zespołu projektowego a raczej partner uczestniczący w jej tworzeniu.

Case study

W Biurze Informatyki widzimy tę zmianę trendu i korzyści z tego wynikające, dlatego też zdecydowaliśmy o zmianie modelu współpracy z architektami IT, którzy zostali włączeni w proces wydawania rekomendacji dla realizacji zgłaszanych inicjatyw biznesowych i stali się stałymi członkami Zespołu Roboczego. Jednocześnie budujemy wewnętrzny zespół Architektów i jego kompetencje, wszystko po to, by nasza architektura odpowiadała nowym technologiom, modelom operacyjnym i zmieniającej się strategii. Chcemy zbudować zespół architektów – specjalistów, a techniczne kompetencje, potrzebne „na krótko” pozyskiwać z rynku, w ramach tzw. umów „body leasing”. Takie podejście generuje ryzyka projektowe, którymi musimy zarządzić. Jak? Przedstawię w trakcie prezentacji.

Agnieszka Konieczny Agnieszka Konieczny, Naczelniczka Wydziału Zarządzania Porfelem Projektów, Urząd m.st. Warszawy
15.20–15.40

Korporacja tworzy startup: Innowacje w korporacyjnych ramach.

Współczesny biznes wymaga od korporacji elastyczności i zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się rynku. Wiele korporacji szuka sposobów na stymulowanie innowacji poprzez adaptację modelu startupowego w ramach własnej struktury. Ale jak z sukcesem połączyć korporacjne zasady, zasoby i doświadczenie z agresywnością i innowacyjnością startupu?

Ta prezentacja dostarczy architektom korporacyjnym wiedzy na temat tego, jak korzystać z najlepszych praktyk startupowych w korporacyjnym środowisku, jakie korzyści przynosi to podejście oraz jakie pułapki i wyzwania mogą się pojawić na tej drodze.

W trakcie prezentacji:

 • Model korporacyjnego startupu: Jak wydzielić innowacyjną część korporacji i nadać jej niezależność, by mogła działać szybko i elastycznie.
 • Plusy i minusy wydzielania innowacji do startupu
 • Wyzwania połączenia startupu z korporacją
 • Ograniczenia nie wydzielania startupów.

W zakresie architektury IT dla korporacyjnych startupów:

 • Modularność i mikroserwisy: Jak wykorzystać nowoczesne architektoniczne wzorce, aby zapewnić elastyczność i skalowalność rozwiązań.
 • Chmura i on-premises: Kiedy korzystać z rozwiązań chmurowych, a kiedy z własnych data center? Jakie są zalety i wady obu podejść w kontekście korporacyjnych startupów?
 • Integracja z istniejącą architekturą: Wykorzystanie API i innych mechanizmów integracji w celu zapewnienia współdziałania nowych rozwiązań z istniejącym ekosystemem korporacji.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: Jak dbać o bezpieczeństwo danych i aplikacji w dynamicznym środowisku startupowym, jednocześnie spełniając wymagania regulacyjne?
 • Decentralizacja vs. centralizacja w architekturze IT: Jakie podejście jest bardziej odpowiednie dla korporacyjnych startupów i dlaczego?
 • Zespół architektów - startup: Jak pomagać by nie zablokować?

Uzupełnieniem wystąpienia będzie case study: analiza dwóch przypadków korporacyjnych startupów. Prezentacja kompleksowa, dostarczająca uczestnikom nie tylko wiedzy biznesowej, ale także technicznej.

Łukasz Filut Łukasz Filut, Prezes, Plucky Rebels
15.40–15.55

SD-WAN ewolucja czy rewolucja?

W erze cyfryzacji i migracji serwisów do środowiska chmurowego łatwy dostęp do chmury publicznej przybiera na znaczeniu. Opowiemy o tym w czym jeszcze pomoże Ci SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) i jak to narzędzie wspiera cyfrową transformację cyfrową przedsiębiorstwa. Pokażemy na konkretnym przykładzie jak przebiegła ewolucja firmy przed i po wdrożeniu SD-WAN'a i jak uwzględniliśmy potrzebę adaptacji do nowych technologii oraz elastycznego dostosowania się do zmian.

Marcin Dobrzyński Marcin Dobrzyński, Kierownik Wydziału Integracji Rozwiązań IT, Orange Polska
Katarzyna Stanisławska-Kłak Katarzyna Stanisławska-Kłak, Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Rozwiązaniami dla klientów B2B, Orange Polska
15.55–16.15

Stara i nowa architektura IT/EA.

Po latach wdrażania praktyk architektonicznych w organizacjach nadszedł czas na rozliczenia ;-) W wystąpieniu chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami w dwóch perspektywach:

1. "The Good, the Bad and the Ugly" w architekturze,
2. nowe i kłopotliwe obszary architektoniczne.

Pierwsza z perspektyw dotyczy rozliczania się z praktykami, których nauczyliśmy się czy to ze standardów architektonicznych (m.in. TOGAF, ArchiMate, architektury referencyjne) czy odziedziczyliśmy „korporacyjne” w naszych organizacjach. Porozmawiamy o wzorcach i antywzorcach w podejściach architektonicznych.

Druga perspektywa to wyzwania, w których architekci muszą podejmować nietrywialne decyzje. Porozmawiamy w szczególności o bezpieczeństwie i sztucznej inteligencji z perspektywy jej zastosowana w organizacjach. Omówimy zagadnienia budowy systemów AI oraz stosowania rozwiązań LLM w korporacjach z uwzględnieniem nowych praktyk określanych jako „AI Governance”.

Krzysztof Gwardys Krzysztof Gwardys, Architekt IT, CEO, Promity
16.15–16.35

Implementacja Architektury Cloud Native z modelowym wsparciem SRE w środowisku Enterprise.

Cele prezentacji:

 • Wyjaśnienie koncepcji architektury Cloud Native. 
 • Przedstawienie głównych komponentów i zasad architektury Cloud Native.
 • Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia tej architektury w przedsiębiorstwach o skali Enterprise.
 • Zaprezentowanie praktycznych kroków i strategii wdrożenia architektury Cloud Native w przedsiębiorstwach o skali Enterprise na podstawie praktycznych przykładów i rzeczywistych wdrożeń.
 • Omówienie wyzwań i potencjalnych problemów związanych z implementacją tej architektury.
 • Omówienie modelu wsparcia architektury Cloud Native przy użyciu modelu SRE (zgodnie ze wzorcem Google) w środowisku Enterprise.
 • Ale po co to wszystko? Z życia wzięte przykłady "pięknego świata" po tym gdy dotrzemy do finalnego celu.
Piotr Szwed Piotr Szwed, DevOps & Cloud Native Consultant, SRE Team Lead
16.35–18.00

Warsztat: Jak budować IDP (Internal Development Platform) dostosowane do Twojej organizacji.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty skoncentrowane na wdrażaniu i dostosowywaniu Internal Development Platform (IDP) do indywidualnych potrzeb organizacji. Szkolenie poprowadzą doświadczeni praktycy, którzy niejednokrotnie wdrażali rozwiązania IDP w dużych i mniejszych firmach, autorzy popularnego podcastu PatoArchitekci. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą wdrożenia IDP w różnych środowiskach, jak również dowiedzą się, jak efektywnie dostosować i rozwijać tę platformę w swojej firmie.

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrożenia i dostosowywania IDP, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb ich organizacji. Warsztaty skupiają się na praktycznych aspektach, zapewniając uczestnikom kompetencje do kreowania strategii technologicznej z wykorzystaniem IDP oraz jej efektywnego wdrażania.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć i definiować główne funkcje i zalety IDP, poznają rozwiązania i systemy służące do budowania IDP.
 • Dokładnie ocenić, jak IDP może zaadresować wyzwania i cele ich organizacji.
 • Dostosowywać wdrożenie IDP do różnych środowisk, takich jak on-premise, chmura, hybryda i inne.
 • Personalizować IDP w oparciu o indywidualne potrzeby organizacji, określając MVP i dzieląc proces wdrożenia na fazy.
 • Rozpoznać dalsze możliwości rozwoju i zastosowania IDP po jego wdrożeniu w organizacji.

Szczegóły:

 • Ze względu na charakter warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona do 60.
 • Prosimy zwrócić uwagę, że będą to warsztaty bez wykorzystania komputera, co pozwoli skupić się na treści i interakcji z prowadzącymi.
Łukasz Kałużny Łukasz Kałużny, Managing Partner, Technology Advisor, Protopia
Szymon Warda Szymon Warda, Technology Advisor, Protopia
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian godzin poszczególnych wystąpień.

FORUM ARCHITEKTÓW IT TO:

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Przewodniczący Rady Programowej

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

 

Członkowie Rady Programowej

Tomasz Ćwik

Przedsiębiorca i manager z szerokim doświadczeniem w obszarze technologii i innowacji, wieloletni lider zespołów architektury, Współzałożyciel i CEO finQbit

Bogdan Głuszkowski

Enterprise Architect - EU Region, HSBC Service Delivery (Polska)

Wojciech Jabłoński

Technology Strategist, Allianz Group

Dorota Łukasik

Menadżerka, ekspertka; zarządzanie architekturą korporacyjną, rozwojem aplikacji i projektami

Marcin Tyrański

IT Strategy & Data Platform Departament Director, UNIQA Insurance Group AG

W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

Krzysztof Arciszewski

Dyrektor Biura Architektury IT, Główny architekt, Bank Pekao

Piotr Boetzel

Partner Solutions Architect, AWS

Radosław Całka

Senior Manager w Zespole Strategii i Transformacji Technologii, Deloitte

Piotr Chlabicz

Enterprise Architect, mBank

Marcin Dobrzyński

Kierownik Wydziału Integracji Rozwiązań IT, Orange Polska

Łukasz Filut

Prezes, Plucky Rebels

Adam Gałczyński

Senior IT Consultant, BCG PLATINION

Krzysztof Góźdź

Dyrektor Sprzedaży, Secfense

Grzegorz B. Gruchman

Senior Business Architect, Software AG Polska Sp. z o. o.

Michał Grzelak

Konsultant, Decsoft S.A.

Krzysztof Gwardys

Architekt IT, CEO, Promity

Łukasz Kałużny

Managing Partner, Technology Advisor, Protopia

Norbert Kamiński

Lead Enterprise Architect, ElectroMobility Poland

Paweł Klawikowski

Dyrektor Departamentu Systemów CRM i ERP, Energa Informatyka i Technologie

Iwona Kondracka

Dyrektor Działu IT, SALTUS Ubezpieczenia

Agnieszka Konieczny

Naczelniczka Wydziału Zarządzania Porfelem Projektów, Urząd m.st. Warszawy

Sebastian Konkol

Full-Elevator Architect

Przemysław Krajewski

Lead IT Architect, BCG Platinion

Marcin Makowski

Dyrektor Enterprise Architektury, Ergo Technology & Services Poland

Eliza Marszalik

Dyrektor Solution Architektury, Ergo Technology & Services Poland

Maciej Martusewicz

IBM Account Technical Leader, IBM Polska

Mariusz Misiek

Executive Advisor, artiqode

Daniel Orzałkiewicz

Dyrektor Handlowy, Ateris SA

Paweł Piwowarski

Architekt rozwiązań, PZU

Adam Smolnik

Senior Cloud Architect, Hostersi

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Katarzyna Stanisławska-Kłak

Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Rozwiązaniami dla klientów B2B, Orange Polska

Piotr Szwed

DevOps & Cloud Native Consultant, SRE Team Lead

Szymon Warda

Technology Advisor, Protopia

Rafał Wasilewski

Europe Region Chief Architect, HSBC

Prowadzący konferencję:

Jarosław Kuźniar

Dziennikarz, wykładowca, CEO, Kuźniar Media

Relacja wideo z XII Forum Architektów IT

ZOSTAŃ PARTNEREM XII FORUM ARCHITEKTÓW IT!

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Agenda wydarzenia poświęcona jest praktycznym aspektom wdrażania i realizacji strategii IT w kontekście architektury w organizacji.

 

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY
 • Architektów korporacyjnych, architektów IT
 • Architektów systemów
 • CIO, kierowników działów architektury IT
 • Dyrektorów i kierowników IT.

POPRZEDNIA EDYCJA

OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI

Forum Architektów IT odbędzie się w:

Aleja Jana Pawła II 21, Warszawa

Organizator

Partnerzy strategiczni

Główny partner merytoryczny

Partnerzy merytoryczni

Wystawcy

Partner warsztatów

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Elżbieta Olszewska
Tel. +48 662 287 909
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]