Strategie zatrudnienia: Tieto Poland

Jak wygląda sam proces rekrutacji? Na co zwracacie uwagę przy rozmowach?

Proces rekrutacji jest wieloetapowy. Na samych wstępie to rozmowa z pracownikiem działu HR, której celem jest sprawdzenie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych, znajomości języków obcych, poznania motywacji do pracy, dokonania obserwacji postaw i zachowania kandydata pod kątem przydatności do pracy na danym stanowisku. Kolejne etapy to rozmowy z przedstawicielem działu, który zwiększa zatrudnienie. Ta faza przybiera często formę testów wiedzy technicznej. Zdarza się, że kandydaci na stanowiska menedżerskie i eksperckie poddawani są też testom psychologicznym, które stanowią dla nas dodatkowe narzędzie wspomagające podjęcie decyzji o wyborze danej osoby do określonej roli.

Czy planowanie ścieżki kariery dla pracowników jest już standardem?

Ścieżki kariery są u nas z góry zdefiniowane. Jest ich w firmie kilkanaście. Dla każdej zdefiniowane są poziomy kariery, a tzw. macierz kompetencji określa szczegółowo wymagania co do kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz zakresu decyzyjnego i uprawnień. Jest to dokument dosyć kompleksowy, ale mocno porządkuje temat i pomaga w codziennej pracy. Praktycznie każdy pracownik wie, czego może oczekiwać w przyszłości. Dodatkowo, w ramach rocznego cyklu, przeprowadzamy proces planowania rozwoju kompetencji, którego efektem jest konkretny plan działań. Inicjatywa w tym zakresie leży po stronie pracownika, który przełożonemu proponuje podjęcie ze swojej strony określonych inicjatyw rozwoju osobistego. Od menedżera zależy, czy i w jakim stopniu plan jest akceptowany.

Jakie są możliwości rozwoju kariery międzynarodowej?

Od dwóch lat nieprzerwanie doświadczamy sytuacji, kiedy pracownicy polskiego oddziału zaczynają piastować tzw. funkcje o charakterze ponadnarodowym - regionalnym w znaczeniu kontynentu, czy nawet globalnym. Jest to efekt zwiększającego się uznania dla naszych menedżerów, ich zdolnościom w pracy w środowisku wielokulturowym, zdolnościom adaptacyjnym. Początkowo były to jednostki. Teraz jest już ponad 20 polskich top menedżerów odpowiedzialnych za efekty nie tylko w naszym kraju. Międzynarodowość jest odczuwana na każdym kroku. Codzienna praca w teamie projektowym zapewnia pierwiastek międzynarodowości poprzez bezpośredni kontakt z zagranicznym klientem, członków zespołu pochodzących z innych krajów czy ekspertów przyjeżdżających do Polski.


TOP 200