Potrzebujemy nowego podejścia w e-administracji

W dotychczasowej perspektywie mieliśmy program Innowacyjna Gospodarka, teraz pojawia się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jak w związku z tym zmienia się myślenie o innowacyjności, o środkach na wsparcie badań i rozwoju?

W mijającej perspektywie finansowej bardzo duże środki przeznaczyliśmy na infrastrukturę nauki, która powinna zacząć służyć gospodarce, oraz na wzmacnianie potencjału polskich przedsiębiorstw. Teraz przewidujemy ograniczenie nakładów na infrastrukturę w nauce, chyba że będzie to konieczne w związku z realizowanymi projektami. Natomiast chcielibyśmy, aby ta infrastruktura zaczęła być lepiej wykorzystywana w projektach realizowanych wspólnie z biznesem. Przy czym, tu też dosyć duża zmiana, chcielibyśmy, żeby liderami tych projektów byli przedsiębiorcy, a więc żeby nauka odpowiedziała na rynkowe zapotrzebowanie firm. Ma to sprzyjać komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce.

Zobacz również:

  • Dofinansowania do szkoleń dla branży TiC

Projekty z 6. osi programu Innowacyjna Gospodarka pozwalały przedsiębiorstwom, także wielu firmom informatycznym, prowadzić promocję swojej działalności na rynkach zagranicznych. Jak będzie teraz?

Takie zadania planowane są nadal do realizacji. Chcemy zarezerwować środki na ten cel w programach regionalnych, w programie Polska Wschodnia, obejmującym pięć województw na wschodzie kraju, oraz w programie Inteligentny Rozwój. W PO IR przewidujemy także projekt, który będzie służył koordynowaniu tych wydatków, tak aby osiągnąć znaczące efekty synergii z wszystkich programów. Taką synergię dotychczas osiągaliśmy z programu promocji gospodarczej dla Polski Wschodniej i projektu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach PO IG. Dzięki połączonym środkom polskie przedsiębiorstwa mogły prezentować się w trakcie najważniejszych światowych targów. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki chcielibyśmy jeszcze wypracować dodatkowe instrumenty dla tych przedsiębiorstw, które już z powodzeniem działają na rynkach zagranicznych, ale mogą potrzebować konkretnego wsparcia, np. specjalistycznego doradztwa w celu zwiększenia ekspansji.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się dotąd wszelkie projekty z osi 8. PO IG, zwłaszcza 8.1, czyli wsparcie rozwoju usług elektronicznych, oraz 8.2 – wspomagające biznes w internecie. Co pojawi się w ich miejsce?

Te zadania będą realizowane w regionalnych programach operacyjnych, choć nie znamy jeszcze ich ostatecznego kształtu. Natomiast budowa ostatniej mili staje się jedną z priorytetowych osi programu Polska Cyfrowa, a rozwój administracji elektronicznej, a więc dotychczasowa 7. oś priorytetowa PO IG, przechodzi do 2. osi programu Polska Cyfrowa.

Administracja elektroniczna ciągle u nas kuleje. Czy coś się zmieni w tej kwestii?

Tu potrzebujemy nowego podejścia. Na podstawie doświadczeń z dwóch perspektyw wypracowujemy zasady, kryteria wstępne, bez których spełnienia projekty nie będą brane w ogóle pod uwagę do realizacji. Te kryteria można podzielić na trzy obszary.

Pierwszy jest związany z zarządzaniem projektami. Dotyczy powstawania zespołów projektowych, które powinny pracować jasno i przejrzyście, zgodnie z wybraną metodyką. Na bieżąco muszą być dostępne dane związane z zaawansowaniem realizacji każdego projektu, czy to rzeczowej czy finansowej, bo wydawanie pieniędzy bez efektu nas nie interesuje. A dotąd zdarzało się, że takiej informacji brakowało. Po drugie, musimy zdecydować się na architektoniczne podejście do informatyzacji państwa. Musimy stwierdzić, które systemy są kluczowe, które rejestry są referencyjne i w konsekwencji, które powinny być w pierwszej kolejności realizowane. Powinniśmy się oprzeć na architekturze informacyjnej państwa. Po trzecie, musimy sprawdzić, co się najbardziej opłaca. Każdy beneficjent, instytucja czy resort, który chce realizować projekt w przyszłej perspektywie finansowej, musi udowodnić, że wdrożenie tego rozwiązania daje konkretne korzyści dla przedsiębiorcy, obywatela lub przyczynia się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych.


TOP 200