Na gorąco: Krzysztof Szubert

Przewodniczący prezydium KRESI wierzy, że środowisko IT w Polsce będzie mówiło jednym głosem w sprawach ważnych dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Przewodniczący prezydium KRESI wierzy, że środowisko IT w Polsce będzie mówiło jednym głosem w sprawach ważnych dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Czy rzeczywiście jest nam potrzebna kolejna organizacja zajmująca się problematyką społeczeństwa informacyjnego? W komentarzach do zamieszczonej przez nas informacji o powołaniu Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego pojawiło się sporo głosów podających w wątpliwość celowość tego przedsięwzięcia...

Do nas też docierały pytania, po co tworzymy Koalicję - jest przecież już wiele działających organizacji, które się tą tematyką zajmują. To prawda, mamy w Polsce wiele aktywnych, kompetentnych podmiotów zajmujących się problematyką społeczeństwa informacyjnego. Mają one różny zakres oddziaływania, różną siłę przebicia, różny stopień obecności w świadomości społeczeństwa, mediów i polityków. Przez powołanie Koalicji chcieliśmy scalić podejmowane dotąd osobno wysiłki na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Chcieliśmy też skupić w jednym miejscu głosy tych, którzy na ten temat rzeczywiście mają coś do powiedzenia, aby w ten sposób wzmocnić siłę płynącego z tego środowiska przekazu.

Jak będzie wyglądała działalność Koalicji od strony formalnej?

Na gorąco: Krzysztof Szubert

Krzysztof Szubert

Na razie nie zamierzamy tworzyć osobnej organizacji. Współpraca będzie się odbywała na zasadzie porozumienia. Każda z organizacji wchodzących w skład Koalicji będzie w niej miała jednakowe prawa. Koalicja ma charakter otwarty, to znaczy, że oprócz dziesięciu organizacji, będących członkami-założycielami, mogą do niej dołączać inne podmioty działające w interesującym nas obszarze. Formalnym warunkiem udziału jest rejestracja w KRS oraz dorobek w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego. Chcemy też stworzyć izbę ekspertów, do której będziemy zapraszać osoby z różnych środowisk - politycznych, naukowych, biznesowych - które będą chciały nas wspierać wiedzą i doświadczeniem. Do Koalicji nie mogą należeć firmy.

Jakie cele Koalicja postawiła sobie na już?

Głównym jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących wykorzystania technik informacyjnych i rozwoju sektora IT w Polsce. Nasze opinie będziemy przedstawiać politykom i mediom. To ułatwi politykom i przedstawicielom administracji podejmowanie decyzji. Dotąd opinie były rozproszone, często sprzeczne, więc przedstawiciele rządu czy parlamentu byli zdezorientowani, nie wiedzieli, za czym się opowiedzieć. Teraz chcemy, aby w ważnych kwestiach środowisko związane z IT mówiło jednym głosem. To bardzo ważne, gdy mamy do wydania duże środki z funduszy UE. Powinniśmy je wydać najbardziej efektywnie, druga taka szansa może się nie powtórzyć.

Sądzi Pan, że w tak zróżnicowanym gronie uda się wypracować wspólne stanowisko?

Tak, jego przyjęcie nie będzie się bowiem odbywało na zasadzie przegłosowywania, lecz wypracowywania konsensusu. Uzgodnione stanowisko musi być zbieżne z celami i zasadami każdej z uczestniczących w Koalicji organizacji, z tym, co każda z nich uznaje za ważne i potrzebne. Chcemy mówić jednym głosem, ale nie na siłę.

Jakimi zagadnieniami będziecie się Państwo zajmować w pierwszej kolejności?

Naszą pierwszą inicjatywą było wysłanie listu do premiera Donalda Tuska z prośbą, aby w exposé zwrócił uwagę, że wykorzystanie techniki informacyjnej stanowi dzisiaj nieodłączną część gospodarki i administracji, ma znaczenie dla rozwoju państwa i społeczeństwa. Jeśli Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć najlepsze warunki dla budowy społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju dla Polaków bez względu na to, gdzie żyją i skąd się wywodzą. Nie przypisujemy sobie całej zasługi, ale te elementy w wystąpieniu premiera się pojawiły.

Chcielibyśmy wspierać administrację w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w konkretnych sprawach. Jakie to będą tematy? Czekamy na wyjaśnienie sytuacji w strukturze rządu. Łatwiej wtedy będzie rozmawiać o poszczególnych kwestiach. Każda z organizacji wchodzących w skład Koalicji ma przygotować na najbliższe posiedzenie listę spraw, które uznaje za najważniejsze. Spróbujemy na podstawie tego ustalić listę priorytetów.

Rozmawiał Andrzej Gontarz

Dossier

Aktywność społeczna:

Przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki i Telekomu-nikacji; członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; członek grona Partnerów Społecznych przy MSWiA uwzględnianych w procesie uzgodnień między-resortowych w zakresie IT.

Społeczeństwo informacyjne:

Zmienia się sposób, w jaki żyjemy, uczymy się, porozu-miewamy. Musimy też w Polsce tworzyć najlepsze warunki do budowy społeczeństwa informacyjnego. Pozwolić Polakom na wyrównanie szans.

Największy sukces zawodowy:

Bazując jedynie na własnych środkach, udało nam się przez 10 lat stworzyć firmę Connect Distribution, która wejdzie niebawem na giełdę.


TOP 200